HA(jur.) - Erhvervsøkonomi - erhvervsjura

HA(jur.) kombinerer erhvervsøkonomi og erhvervsjura, og du lærer, hvordan virksomheder kan opnå forretningsmæssige resultater ved at forstå og anvende juraen i forhold til virksomhedens udfordringer og handlemuligheder.

Præsentation af HA(jur.)

Omdrejningspunktet for HA(jur.) er virksomheden og dens forskellige udfordringer, som behandles ud fra en kombineret økonomisk og juridisk tilgang. Du beskæftiger dig med de dele af juraen, som er relevante for virksomheders økonomiske forhold. Ved at bruge jura, når du skal træffe økonomiske beslutninger i virksomheden, kan du forudse og foregribe eventuelle konflikter og dermed undgå problemer, inden de opstår. Med andre ord kan du bruge jura til fremadrettet problemløsning i stedet for bagudrettet konfliktløsning, som du fx kender det ved retssager.

Fag og indhold

HA(jur.) bygger bro mellem erhvervsjura og erhvervsøkonomi
Uddannelsen skal ikke ses som en økonomiuddannelse tilsat lidt erhvervsjura eller omvendt. I stedet arbejder du aktivt på at kombinere lige dele erhvervsøkonomi og erhvervsjura på de områder, hvor de supplerer hinanden meningsfuldt ud fra et virksomhedsperspektiv. Du arbejder særligt med de forskellige økonomiske og juridiske problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med virksomheders køb og salg, opbygning og organisering samt strategi og forhandling.

Inden for køb og salg vil du kombinere de to fagområder, så du vil overveje de økonomiske fordele ved at sælge til en given pris, og du vil bruge forhandling og aftaler til at opnå et godt økonomisk resultat. Du vil sikre virksomheden gode økonomiske resultater ved at inddrage de juridiske regler. Det kan være i forhold til virksomhedens muligheder for at fremskaffe og anvende økonomiske midler inden for gældende lovgivning. Fx lærer du, om virksomheden kan finansiere sine aktiviteter gennem lån eller investorer – og ikke mindst hvilke regler og konsekvenser der er forbundet med de forskellige finansieringsmetoder.

Inden for opbygning og organisering vil du ikke kun se på, hvordan en virksomhed hænger sammen som en levende organisation med medarbejdere og ledere. Du vil også arbejde med forskellige selskabsformer og hvilke regler, der gælder for disse. 

Du beskæftiger dig desuden med virksomhedens mere eksterne forhold såsom profilering på markedet og over for kunder samt forholdet til ansatte, leverandører og konkurrenter. Her gør kombinationen, at du fx ifm. salg af et produkt både kan undersøge forbrugernes adfærd og mulige økonomiske gevinster og samtidig forholde dig til, hvilke regler der gælder for reklamekampagner.

Danske og EU-retlige regler som ramme for virksomheden
Uddannelsen indeholder samtidig et internationalt markedsperspektiv. Du lærer om samfundsøkonomien i det nære og fjerne samfund og om de danske og EU-retlige regler om virksomhedskonkurrence og international handel. Du får viden om, hvilke juridiske rammer virksomhederne må arbejde inden for, og hvordan virksomhederne kan navigere i de rammer og drage nytte af de forskellige regler og bestemmelser.
 
Økonomisk teori med reglerne i fokus
Rets- og kontraktøkonomi udgør et særligt område på studiet. Rets- og kontraktøkonomi træner dig i at vurdere kontrakter økonomisk, og særligt denne disciplin vil give dig en forståelse for, hvor godt juraen og økonomien supplerer hinanden. Du arbejder med, hvordan du kan inddrage virksomhedens strategi i kontraktforhandlingerne, vurdere hvordan virksomheden er bundet af kontrakterne og generelt udlede de økonomiske konsekvenser, som følger af kontrakternes juridiske forpligtelser.

Rets- og kontraktøkonomi kombineret med det internationale markedsperspektiv er det, der adskiller HA(jur.) på CBS fra HA(jur.)-uddannelser på andre universiteter.

Læs mere om HA(jur.)

Opbygning

HA(jur.) er en treårig bacheloruddannelse, der er opdelt i quarters. Der er 4 quarters på et år, og de løber over ca. 8 uger. Hvert quarter afsluttes med eksaminer, og det betyder, at der er eksamen 4 gange om året i hhv. oktober, december/januar, april og maj/juni.

Uddannelsen består af en række obligatoriske fag og enkelte valgfrie fag, og den afsluttes med et bachelorprojekt.

Du kan her ser en PDF iconoversigt over quarterstruktur på HA(jur.)

Nederst på siden kan du se en oversigt over alle fag fordelt på semestre. Her kan du også læse beskrivelser af de enkelte fag.

Muligheder undervejs i uddannelsen

HA(jur.) er struktureret i quarters, og det betyder, at du har færre fag at koncentrere dig om ad gangen. Til gengæld er der flere eksamensperioder, og du kan skulle til din første eksamen allerede efter halvanden måned på uddannelsen.

På uddannelsens 5. semester kan du læse valgfag på CBS eller tage på udveksling og læse på et universitet i udlandet. På HA(jur.) er der særlige udvekslingsaftaler med universiteter i bl.a. Frankrig, Holland og Italien.

Mange studerende vælger at bruge de to valgfag til at gå i dybden med deres interesser, som ofte videreføres i bachelorafhandlingen.

Faglig integration igennem hele studiet
På HA(jur.) hænger de juridiske og økonomiske fag på et quarter sammen. Fagene kan være grupperet om et tema som fx “Virksomhedens konkurrence” eller ”Virksomhedens markedsføring”. Det kan også være temaer som ”Virksomhedens finansielle situation” eller ”Virksomhedens internationale relationer og sociale ansvar”.

På 1. og 2. år arbejder du med kernen af erhvervsjura og erhvervsøkonomi. På 3. år flyttes hovedvægten til mere specifikke dele af de to områder som fx arbejdsret, skatteret og rets- og kontraktøkonomi. Det kan også være erstatningsregler, aftaleregler eller regler om retten til ressourcer.

På 3. og 5. semester er der forskellige projekter. Sammen med bachelorprojektet på 6. semester giver de dig øvelse i at samarbejde med andre studerende om faglige spørgsmål og i at integrere jura og økonomi. Projekterne omhandler både danske og internationale forhold, og der lægges meget vægt på EU-ret.

 

Sidst opdateret: Student Affairs // 05/11/2017