HA pro. - Erhvervsøkonomi og projektledelse

HA pro. lærer dig, hvordan virksomheder arbejder med projekter. Du udvikler forståelse for, hvad forskellige former for projekter er - og du lærer selv at lede, udvikle, gennemføre og evaluere projekter inden for mange forskellige områder.

Projektet som arbejdsform

Moderne virksomheder såvel som offentlige og frivillige organisationer arbejder ofte med projekter, når de skal tænke nyt og skabe resultater. Projekter kan handle om stort set alt. Det kan eksempelvis være udvikling og markedsføring af nye produkter, forandring af måder at arbejde på i virksomheder, tilrettelæggelse af kampagner eller organisering af kulturelle events. Populært sagt er projekter en måde at skabe udvikling på. Udvikling handler her både om at nå de konkrete mål for projektet - og om at bruge projektprocessen til at lære nye måder at tænke og arbejde på.

Projektformen benyttes mere og mere til både drift og udvikling. Samtidig er projekter en krævende arbejdsmåde. Der er meget, der kan gå galt, og projekter skal derfor ledes professionelt for at give resultater. Det er det, der er udgangspunktet for HA pro.-uddannelsen.

Det udfordrende i projektformen handler ikke mindst om, at projekter involverer samarbejde på tværs af forskellige afdelinger i virksomheden - og for det meste også samarbejde med partnere uden for virksomheden. Tidsplanen og økonomien er ofte stram, og det forventes, at der opnås resultater inden for de rammer, der er sat for arbejdet. God projektledelse handler derfor om at udvikle ideer, holde styr på tidsplanen og økonomien samtidig med, at man får alle til at bidrage i et godt samarbejde, så projektet styrer i den rigtige retning.

Fag og indhold

Projektforståelse og virksomhedsudvikling
På HA pro. kommer du til at forstå, hvad projekter overhovedet er - og hvordan virksomheder og organisationer bruger projekter i deres drift og ikke mindst udvikling. Du lærer om de forskellige projektformer og projektforståelser, der findes i virksomheder - og hvordan forskellige projektformer kan fungere i forskellige sammenhænge. Det kan handle om det helt lille projekt, der skal afvikles hurtigt, eller det store projekt, der kører over lang tid, involverer mange mennesker og måske endda foregår som et samarbejde, der krydser landegrænser eller møder kulturelle barrierer.

Samtidig vil du udvikle forståelse for, at selv de bedste planer har det med at blive overhalet af virkeligheden, og det løbende at kunne tilpasse sine projektplaner til ændrede forudsætninger er derfor en vigtig forudsætning for succes i praksis.

Det er i det hele taget et vigtigt element i uddannelsen, at du både lærer at forstå de teorier, der ligger bag projektarbejde og projektorganisering, og samtidig arbejder med masser af eksempler og cases fra den praktiske virkelighed. God projektledelse handler blandt andet om, hvordan man lærer af sine praktiske erfaringer, så man kan udvikle ny viden og nye måder at gøre tingene.

Virksomhedsøkonomi og projektøkonomi
Uddannelsen giver dig en bred forståelse for de centrale funktioner i en virksomhed. Gennem fagområder som regnskabsvæsen, finansiering og marketing får du indsigt i de forskellige måder at tænke og arbejde på, der skal fungere sammen i virksomheden. Du arbejder også med, hvordan virksomheder udvikler sig og arbejder med innovation - og om de muligheder og risici, man ofte må balancere imellem, når man skal træffe beslutninger og nå nye mål. Denne generelle forståelse for virksomhedsøkonomi bliver kombineret med den konkrete forståelse for den økonomiske styring af projekter. Du lærer at opstille den økonomiske ramme for et projekt, at styre økonomien gennem hele projektforløbet og at evaluere projektets resultater ift. de resultatmæssige og økonomiske mål, der på forhånd var opstillet.

På den måde er HA pro. en bred erhvervsøkonomisk uddannelse samtidig med, at den giver dig særlig viden og kompetencer inden for netop projektledelse.

Ledelse og samarbejde
HA pro. beskæftiger sig meget med, hvordan du skaber godt samarbejde i projektprocessen og leder meget forskellige mennesker til at støtte hinanden i bestræbelsen på at opnå gode resultater.

Projektledelse er en form for ledelse, der medfører nogle særlige udfordringer. Uanset om man skal bygge et butikscenter, producere en film eller udvikle en ny måde at organisere virksomhedens marketing, er projektet altid noget midlertidigt, skabende og fremadrettet, der skal nå nogle konkrete mål. Og nogle af målene bliver måske først helt klare i løbet af processen. For mange mennesker kan det være meget udfordrende at skulle arbejde på den måde. For nogle er forandring det samme som utryghed - særligt når man skal samarbejde med nye partnere eller med mennesker, der arbejder med noget helt andet, end man normalt selv beskæftiger sig med. På HA pro. lærer du derfor at organisere projektprocessen og lede deltagerne gennem den usikkerhed, projekter ofte byder på.

Projektsamfundet
Endelig sætter HA pro. fokus på sammenhængen mellem projekter og det omgivende samfund. Det handler blandt andet om at forstå, hvordan den økonomiske, politiske og kulturelle udvikling i samfundet påvirker rammen for det konkrete projekt. Eksempelvis kan den nuværende økonomiske krise kombineret med den øgede globalisering have stor betydning for, hvad en konkret virksomhed er nødt til at fokusere på - og dermed, hvad den ønsker at opnå gennem et projekt.

Mere grundlæggende ser uddannelsen også på, hvad det overhovedet betyder, at projektformen bliver mere og mere udbredt. Hvordan påvirker det eksempelvis vores måde at se os selv på, når vi oplever, at vi hele tiden skal opnå konkrete resultater ud fra nogle projektmål? Hvordan påvirker det vores arbejdsliv, når vi hele tiden oplever, at alting er i forandring, og der konstant er fokus på udvikling? Og hvordan bruger den dygtige projektleder denne forståelse til at organisere sine projekter således, at der også tages hensyn til deltagernes forskellige forudsætninger og behov.

Opbygning

HA pro. er en treårig bacheloruddannelse, der består af i alt 6. semestre, fordelt på efterår og forår. Efterårssemestret løber fra starten af september til slutningen af november med eksaminer i december og januar, mens forårssemestret løber fra starten af februar til slutningen af april med eksaminer i maj og juni.

Uddannelsen består af en række obligatoriske fag og enkelte valgfrie fag, og den afsluttes med et bachelorprojekt.

Muligheder undervejs i uddannelsen

På 1. og 3. semester følger du fire fag samtidig. Hvert fag afsluttes med en eksamen.

På 2. og 4. semester følger du tre fag og skal samtidig skrive et tværfagligt projekt, der afslutter studieåret.

På uddannelsens 5. semester kan du tage valgfag på CBS, på andre universiteter i Danmark eller tage på udveksling og læse på et universitet i udlandet. På 5. semester kan du også vælge at erstatte to af dine fire valgfag med et projektorienteret forløb, hvor du er i praktik i en virksomhed, som du efterfølgende skriver en opgave om.

6. semester kombinerer to fag med et større projektarbejde, der afslutter hele uddannelsen.

Der er en udvikling gennem studiet, hvor du kommer til at arbejde med projektledelse fra forskellige vinkler:

  • 1. år fokuserer primært på det, der foregår i selve projektet (grundlæggende projektledelse og organisering af teams og projekter).
  • 2. og 3. år fokuserer i højere grad på projektet set i et bredere perspektiv: Dels i forhold til den samlede virksomhed (styring af virksomhedens og projektets økonomi og sammenhængen mellem projektet og virksomhedens organisation og øvrige aktiviteter). Dels sammenhængen mellem projekter og det omgivende samfund (globale projekter, vurdering af risiko og usikkerhed samt virksomhedens beslutningsprocesser).

Gennem alle tre år vil du både have fag, der handler om virksomhedsforhold og virksomhedsøkonomi generelt - og fag, der særligt sætter fokus på projektet som arbejdsform. Du vil desuden blive introduceret til kvalitative og kvantitative metoder samt videnskabsteori.

Studiegrupper
Studiegrupper spiller en stor rolle på HA pro. Det hænger sammen med uddannelsens faglige profil. På HA pro. er det nemlig afgørende, at du lærer at udvikle, styre og lede projekter – og det gør du i høj grad ved selv at arbejde med projekter i forskellige projektteams.

Du kommer derfor til at arbejde meget i studiegrupper på HA pro., og du vil også opleve at indgå i flere forskellige grupper. Nogle gange vil du selv kunne vælge din studiegruppe, mens du andre gange vil blive placeret i en. Alt sammen så du får erfaringer og færdigheder, du kan trække på, når du senere skal lede projekter på en arbejdsplads.

 

Sidst opdateret: Student Affairs // 05/11/2017