HA Almen Erhvervsøkonomi

HA er en bred erhvervsøkonomisk uddannelse, der lærer dig at forstå virksomheders økonomiske sammenhænge, og hvordan virksomheden opnår sine mål og skaber resultater inden for områder som økonomi, afsætning, ledelse og samarbejde.

Præsentation af HA almen erhvervsøkonomi

Omdrejningspunktet på HA er virksomheden og dens økonomi – særligt hvordan du kan fremskaffe økonomiske midler og forbedre virksomhedens økonomiske resultater. Uddannelsen går i dybden med alle centrale emner og problemstillinger inden for erhvervsøkonomi. Du lærer, hvordan en virksomhed lever og ånder, hvordan den hænger sammen, og hvordan den drives. Du arbejder indgående med de økonomiske sammenhænge, og hvordan du kan styrke virksomhedens økonomi. Samtidig vil du beskæftige dig med virksomhedens omverden, og hvilken påvirkning den har på virksomheden. Endelig inddrages den rolle, som bl.a. medarbejdere og ledere kan spille i en organisation. Kort sagt arbejder man på HA med alle dele af en virksomheds økonomi, herunder relationer mellem ansatte, påvirkning fra omverdenen og virksomhedens evne til at generere overskud.

Når vi skal forstå en virksomhed i sin helhed, inddrager vi forskellige områder inden for erhvervsøkonomien. Områderne hænger ikke nødvendigvis direkte sammen - og så alligevel. Fx kan offentliggørelse i medierne af kritisable arbejdsforhold for medarbejderne give virksomheden et dårligt omdømme og betyde, at salget af produkter falder. Det kan også påvirke samarbejdet med andre virksomheder og i sidste ende give et negativt resultat i regnskabet.Fag og indhold

Inden for erhvervsøkonomien arbejder man med 4 klassiske kerneområder. HA har netop fokus på disse 4 områder:

Regnskab
Lærer dig de grundlæggende regnskabsbegreber, -metoder, -krav og -regler. Du regner på, hvordan virksomhedens indtjening og udgifter fordeler sig – og ikke mindst hvad det betyder for virksomhedens forretningsmæssige resultater og muligheder for at udvikle sig. Du vil også udregne, hvilke økonomiske konsekvenser virksomhedens aktiviteter vil få. Kan det fx betale sig at lancere et nyt produkt? Hvis man ændrer et produkts pris og omkostninger, hvilke konsekvenser får det så for varens og virksomhedens indtjening?

Finansiering
Handler om forskellige måder, virksomheden kan skaffe penge på og anbringe sine midler fornuftigt. Det giver dig bl.a. indblik i kort- og langsigtede investeringsbeslutninger, finansieringsmuligheder og rentens betydning for disse. Skal en vindmøllefabrikant fx købe en ny fabrik eller skal den blot leje den for en kortere periode - og hvor skal finansieringen komme fra? Det kan bl.a. være fra et lån i banken eller ved at sælge aktier. Og hvor skal virksomheden investere sine midler, hvis det går godt?

Afsætning
Lærer dig bl.a. at analysere forbrugerne og udvikle markedsstrategier og marketingplaner. Hvis en virksomhed skal skaffe nye kunder, kan den bl.a. vurdere sit omdømme, analysere markedet og tage beslutninger, som adskiller den fra andre producenter i samme branche. Du skal også vurdere, hvornår og hvor virksomheden skal starte sin marketingkampagne, og hvor meget den må koste.

Organisation
Handler om fordeling af arbejdsopgaver, ledere og medarbejdere i en organisation. Det kan eksempelvis være, hvordan man organiserer forskellige typer af virksomheder: De producerende, de servicerende, de store og de små? Hvordan påvirker kulturen i en afdeling den pågældende virksomheds resultater?

Ud over de 4 nævnte kerneområder vil du også beskæftige dig med økonomiske forhold i det omkringliggende samfund, både lokalt og globalt, og hvordan de påvirker virksomheder. Hvilke muligheder skaber det fx for danske virksomheder, når den kinesiske præsident kommer på besøg i Danmark?

Endelig vil du have redskabsfag såsom statistik og erhvervsret, som supplerer de erhvervsøkonomiske områder med forskellige redskaber. Statistik bruges i økonomiske beregninger og beskrivelser, og det kan fx bruges til at vurdere sandsynligheden for prisændringer i virksomhedens omverden. Den information bliver relevant, når du skal beregne virksomhedens forventede indtjening. Erhvervsret handler om de principper, der gælder for virksomheders rettigheder og pligter. Faget giver dig en introduktion til de generelle bestemmelser, så du får en fornemmelse for potentielle konflikter. På den måde vil du vide, hvornår du skal konsultere jurister, så virksomheden kan undgå retssager og juridiske konflikter.

Opbygning

HA er en treårig bacheloruddannelse, der består af i alt 6 semestre, fordelt på efterår og forår. Efterårssemestret løber fra starten af september til slutningen af november med eksaminer i december og januar, mens forårssemestret løber fra starten af februar til slutningen af april med eksaminer i maj og juni. På HA er eksaminerne i nogle kurser opdelt i flere delprøver, som kan ligge undervejs i semestret.

Uddannelsen består af en række obligatoriske fag og enkelte valgfrie fag, og den afsluttes med et bachelorprojekt.

Muligheder undervejs i uddannelsen

I løbet af din studietid har du flere valgmuligheder, som du kan bruge til at tilpasse dit studium i den retning, du synes, er interessant:

  • Du skal vælge 5 valgfag ud af 20-30 mulige, som alle ligger inden for det erhvervsøkonomiske område.
  • Du skal have min. 1 fag som der undervises og eksamineres i på engelsk, men du har mulighed for at vælge op til 5  fag på engelsk. Formålet er at give dig flere internationale muligheder.
  • Du kan vælge at tage et projektorienteret forløb, som består af et praktikophold i en virksomhed (internship) og en afsluttende projektrapport.
  • Du har mulighed for at komme på udveksling på 5. semester, hvilket ca. 1/3 af de studerende på HA benytter sig af - læs mere om udveksling på CBS (engelsk)


Dit afsluttende bachelorprojekt skriver du inden for dit sidste valgfag, og her har du mulighed for at gå i dybden med et område, der særligt interesserer dig.

Studieliv HA Almen Erhversøkonomi

 

Studieliv HA Almen Erhversøkonomi

Sidst opdateret: Student Affairs // 05/11/2017