Optagelse på Bachelor - Trin 2

TRIN 2 - KVOTER: Her finder du information om, hvilken kvote du skal søge i. Du finder også information om aktiviteter i kvote 2, motiveret ansøgning, dispensation og om hvad det vil sige at være dispensat.

TRIN 1
ADGANGSKRAV

TRIN 2
KVOTER
TRIN 3
ANSØG
TRIN 4
SVAR OG STATISTIK
TRIN 5
OPTAGET

TRIN 2 - KVOTER

Der findes tre forskellige kvoter, din ansøgning kan blive behandlet i på CBS. Ligegyldigt hvilken kvote du søger i, og hvad din uddannelsesbaggrund er, så skal du opfylde de specifikke adgangskrav for de(n) uddannelser, du søger. 

Kvote?

Hvem?

Hvordan?

Kvote 1

 • Ansøgere med en dansk adgangsgivende eksamen eller en international eksamen, der kan sidestilles med en dansk adgangsgivende eksamen

Kun karaktergennemsnit?

Ansøgere i denne kvote vurderes udelukkende på sit karaktergennemsnit.

 

Kvote 2

 • Ansøgere med en dansk adgangsgivende eksamen eller en international eksamen, der kan sidestilles med en dansk adgangsgivende eksamen
 • Ansøgere, der ønsker en helhedsvurdering
 • Dispensater
 • Ansøgere med en eksamen fra Schweiz eller uden for EU/EØS, som ikke skal have studieopholdstilladelse

Helhedsvurdering?
 

Ansøgere i denne kvote bliver vurderet ud fra en helhedsvurdering. Læs mere om hvad der bliver lagt vægt på længere nede.

De specifikke adgangskrav skal altid være opfyldt for at komme i betragtning til optagelse.

Har du en dansk eller international adgangsgivende eksamen og søgt i kvote 2, vil din ansøgning altid blive behandlet i både kvote 1 og 2.

 

Kvote 3

Se mere på den engelske version af denne side - Step 2 - Quotas.

Se mere på den engelske version af denne side - Step 2 - Quotas.

 

Kvote 1: Vurderes kun på gennemsnit

Kvote 1 er for dig, der har bestået en adgangsgivende eksamen, og som udelukkende ønsker at blive vurderet på dit karaktergennemsnit.

Har du en international adgangsgivende eksamen, så læs mere om kvote 1 på den engelske version af denne side - Step 2 - Quotas

Sådan foregår det

I kvote 1 vurderes du KUN på dit karaktergennemsnit fra din adgangsgivende eksamen. Det er ikke muligt at forbedre sit karaktergennemsnit, når du først har afsluttet din adgangsgivende eksamen.

Har du taget flere adgangsgivende eksaminer, vil det være karaktergennemsnittet fra din første eksamen, der bruges.

Ansøgerne i denne kvote optages efter faldende gennemsnit. Det betyder, at man begynder med den, der har det højeste gennemsnit, og fortsætter, indtil alle pladser er fyldt op.

Du kan se sidste års kvotienter og studiepladser under Trin 4.

Se deadline for kvote 1 på næste trin – Trin 3 

Hurtigt i gang bonus

”Hurtigt i gang bonus” er en bonus til de ansøgere, der søger optag på en videregående uddannelse inden for to år efter færdiggørelsen af sin adgangsgivende eksamen. Bemærk, at man får ikke "hurtigt i gang bonus", hvis man har en GIF eksamen.

Det betyder, at du automatisk vil få dit gennemsnit ganget med 1,08, hvis du søger optag inden for to år efter din endt adgangsgivende eksamen. Denne bonus gives automatisk på baggrund af dit eksamensår. Du skal derfor ikke gøre noget selv.

Har du en international adgangsgivende eksamen, har du også mulighed for ”hurtigt i gang bonus” ("quick bonus"). Læs mere på den engelske version af denne side Step 2 – Quick bonus.

Vi har mulighed for at forlænge fristen på to år, hvis du har været forhindret i at påbegynde en uddannelse på grund af følgende forhold:

1.     Værnepligtstjeneste, herunder tjeneste på værnepligtslignende vilkår

2.     Uddannelse med henblik på udsendelse som led i forsvarets internationale operationer

3.     Adoption eller barsel

4.     Længerevarende sygdom

5.     Pasning af nærtstående, som er handicappede, alvorligt syge eller døende

6.     Træning til og deltagelse i Olympiske Lege eller Paralympiske Lege som en Elite- eller Verdensklasseatlet udpeget af Team Danmark

Hvis et af ovenstående gælder for dig, skal du dokumentere det, fx erklæring fra militæret eller brev om barselsorlov fra kommune eller arbejdsgiver.

 

Kvote 2: helhedsvurdering

Kvote 2 er for dig, der ønsker at blive vurderet ud fra en helhedsvurdering.

Det kan være fordi, du:

1.     Har en adgangsgivende eksamen, men ønsker at blive vurderet på andet end dit karaktergennemsnit

ELLER

2.     Ikke har en adgangsgivende eksamen, og derfor er dispensat. Læs mere længere nede.

Vigtigt for begge grupper er, at du ALTID skal opfylde de specifikke adgangskrav.

Har du en adgangsgivende eksamen og søger i kvote 2, vil din ansøgning altid blive vurderet i kvote 1 også.

I helhedsvurderingen indgår ...

 • Karaktergennemsnit uden Hurtigt i gang bonus
 • Karakterer i de specifikke adgangskrav
 • Aktiviteter efter endt adgangsgivende eksamen, så som
  • Erhvervsarbejde max. 12 måneder
  • Videregående uddannelse max. 60 ECTS point (12 måneder)
  • Udlandsophold max. 6 måneder
  • Højskole max. 6 måneder
 • Motiveret ansøgning for specifikke uddannelser og ansøgere. Se mere under ‘Motiveret ansøgning’ længere nede på siden

Da der er tale om en helhedsvurdering, kan vi ikke sige præcist, hvad der tæller hvor meget. Du kan læse mere om de forskellige aktiviteter nedenfor.

 

AKTIVITETER I KVOTE 2

Der indgår forskellige aktiviteter i kvote 2 vurderingen. Hvilke og hvor meget der tages i betragtning, kan du se under hver enkelt aktivitet nedenunder.

Gældende for helhedsvurderingen er, at der højest kan tages 12 måneders aktiviteter i betragtning, og at aktiviteterne skal være foregået efter, at du har afsluttet din adgangsgivende eksamen.

Man kan ikke dokumentere aktiviteter forud, men først efter aktiviteten er afsluttet eller til den dato dokumentationen er underskrevet.

Alle former for aktiviteter vurderes lige. Der er ingen forskel på, om du fx har arbejdet eller læst på en videregående uddannelse.

Du kan godt uploade dokumentation for mere end 12 måneders aktivitet. Det vigtigste er, at du dokumenterer ALLE de aktiviteter, der skal indgå i vurderingen. Læs mere om hvordan du dokumenterer på næste trin – TRIN 3 – ANSØG.

Erhvervsarbejde

Der skelnes ikke mellem forskellige former for erhvervsarbejde. Det skyldes, at det er svært at afgøre, hvornår et arbejde er mere relevant end andet, og det afgørende er, at man er i stand til at bestride et job. Frivilligt arbejde, værnepligt og barsel indgår også som erhvervsarbejde.

Du kan kun få taget erhvervsarbejde i betragtning, hvis du har arbejdet min. 30 timer om ugen i min. én sammenhængende måned (én måned svarer til 30 dage). Du kan godt lægge flere perioder på min. en måned sammen, således at du kommer op på 12 måneder, som er max. Du kan ikke sammensætte de 30 timer af to deltidsjob, dvs. det SKAL være én ansættelse på min. 30 timer.

Det er vigtigt, at du fremsender dokumentation for dit erhvervsarbejde i form af en arbejdsgivererklæring. Vi anbefaler, at du benytter den Arbejdsgivererklæring, som ligger på Optagelse.dk.

En arbejdsgivererklæring skal indeholde:

 • Dit navn
 • Arbejdsgiverens navn og kontaktinformation
 • Perioden, hvor du har været ansat
 • Det ugentlige timeantal
 • Arbejdsgivers underskrift
 • Evt. adressen på arbejdspladsen, hvis i udlandet

Hvis det ikke er muligt for dig at få en arbejdsgivererklæring, kan du dokumentere dit arbejde via lønsedler. En ansættelseskontrakt kan IKKE bruges som dokumentation for erhvervsarbejde.

Udlandsophold

Udlandsophold er, når du opholder dig i et andet land i min. en sammenhængende måned (en måned svarer til 30 dage).

Du kan godt lægge flere perioder på min. en måned sammen, således at du kommer op på seks måneder samlet, som er max.

For at opholdet kan vurderes som et udlandsophold, må det IKKE være til et land, hvor du:

 • Har taget din adgangsgivende eksamen.
 • Har boet mere end to år

Du skal kunne dokumentere dit udlandsophold. Det kan du bl.a. gøre ved at uploade boarding card, hotelkvittering, huslejeindbetaling, stempler i pas eller lignende dokumentation, hvoraf dit navn fremgår. Rejseplan eller rejsebooking kan IKKE bruges som dokumentation.

Videregående uddannelse

Videregående uddannelse er uddannelse, der er på højere niveau end gymnasialt niveau.

For at videregående uddannelse kan indgå i vurderingen af din ansøgning, skal du have bestået min. 5 ECTS-point (svarende til en måneds fuldtidsstudie). Du kan maksimalt få 60 ECTS point (svarende til 12 måneder) taget med i betragtning.

Det er ikke muligt at få hverken erhvervsarbejde eller højskoleophold taget i betragtning samtidigt med, at du er indskrevet på en uddannelse, hvor du optjener ECTS-point.

For at dokumentere at du har taget videregående uddannelse, skal du uploade dokumentation i form af karakterudskrift, hvoraf fagets omfang i ECTS-point fremgår, og hvoraf det fremgår, at du har været til eksamen og har bestået faget.

Højskoleophold

Højskoleophold indgår i vurderingen ud fra en betragtning om, at opholdet er alment dannende, og samtidig giver dig sociale og kulturelle kompetencer. Det er derfor et krav, at du har boet på højskolen.

For at højskoleophold kan tages i betragtning, skal det være af min. en sammenhængende måned (en måned svarer til 30 dage). Du kan godt lægge flere perioder på min. en måned sammen, således at du kommer op på seks måneder samlet, som er max.

Det er ikke muligt at få taget erhvervsarbejde eller videregående uddannelse i betragtning samtidig med et højskoleophold.

For at dokumentere dit højskoleophold skal du uploade dokumentation, hvor det fremgår, at du har fuldført dit højskoleophold og perioden for det.

Dobbeltaktivitet

Dobbeltaktivitet betyder, at du kombinerer udlandsophold med erhvervsarbejde, videregående uddannelse eller højskoleophold.

For at udlandsophold og erhvervsarbejde/højskole/videregående uddannelse kan indgå sammen i vurderingen af din ansøgning, skal begge aktiviteter være foregået samtidigt i en periode på mindst én måned og i max. seks måneder.

Det er ikke muligt at få taget mere end seks måneders dobbeltaktivitet i betragtning. En måned svarer til 30 dage eller 5 ECTS.

Du kan læse om, hvordan du dokumenterer de specifikke aktiviteter i teksten om aktiviteten ovenfor.

 

 

Motiveret ansøgning

På nogle uddannelser indgår den motiverede ansøgning i helhedsvurderingen.

I nedenstående kan du se de uddannelser, hvor den motiverede ansøgning indgår i helhedsvurderingen.

Det er vigtigt, at den motiverede ansøgning er uploadet til din ansøgning på Optagelse.dk, senest d. 15. marts kl. 12.00. Derefter vil den ikke tages i betragtning.

Den motiverede ansøgning

Den motiverede ansøgning er en del af helhedsvurderingen af din ansøgning på følgende uddannelser:

 • BSc in International Business
 • BSc in International Business and Politics
 • BSc in Business Administration and Sociology
 • BSc in Business, Asian Language and Culture - Asian Studies Programme
 • BSc in Business, Language and Culture
 • BSc in Shipping and Trade
 • BA i engelsk og organisationskommunikation
 • BA i interkulturel markedskommunikation
 • Erhvervsøkonomi (HA) - europæisk business
 • Erhvervsøkonomi (HA) - projektledelse
 • Erhvervsøkonomi (HA) - filosofi
 • Erhvervsøkonomi (HA) - psykologi
 • Erhvervsøkonomi (HA) - virksomhedskommunikation

Det er kun på de uddannelser, som er listet ovenover, hvor den motiverede ansøgning tages i betragtning i helhedsvurderingen. Det betyder, at uploader du alligevel en motiveret ansøgning til en anden uddannelse end listet ovenover, vil den ikke indgå i vurderingen af din ansøgning.

 

Indhold

En motiveret ansøgning må maksimalt fylde to A4-sider.

Søger du en dansksproget uddannelse, SKAL din motiverede ansøgning være skrevet på dansk. Søger du en engelsksproget uddannelse, SKAL den være skrevet på engelsk.

I din motiverede ansøgning bør du inddrage din baggrund, dine erfaringer og dine fremtidsplaner i relation til uddannelsen. Eksempler på indhold kunne være:

 • Dit bidrag: Hvad kan du, ud fra din baggrund og erfaring, bidrage med til uddannelsen, og hvad vil du få ud af det miljø, der er på uddannelsen?
 • Din motivation: Hvorfor vil du gerne læse uddannelsen?
 • Dine karriereplaner: Hvad er dine fremtidsplaner, og hvordan kan uddannelsen hjælpe dig til at nå dine mål?

Husk at være konkret og specifik, når du skriver din motiverede ansøgning.

Den motiverede ansøgning vægter stort på de uddannelser, hvor den indgår i vurderingen.

 

Ekstra spørgsmål: 

BSc in Shipping and Trade har følgende ekstra spørgsmål:

 • Describe situations where you achieved results together with other people and how you contributed?
 • What are your most important strengths in relation to customer contact and teamwork? Why?

 

Karaktergennemsnit og karakterer i de specifikke adgangskrav

I helhedsvurderingen i kvote 2 indgår også:

 • Dit samlede karaktergennemsnit fra din adgangsgivende eksamen uden Hurtigt i gang bonus og
 • Dine karakterer i de specifikke adgangskrav 
Mere om dine karakterer

Det er ikke muligt at ændre på sit karaktergennemsnit fra sin adgangsgivende eksamen. Har du to adgangsgivende eksaminer, vil det være gennemsnittet fra din først eksamen, der bruges.

Karakterer i de specifikke adgangskrav er de karakterer, du har fået i de fag, som hver enkelt uddannelse har som specifikke adgangskrav. Det er alle dine karakterer i de specifikke adgangskrav, der bruges. Det er muligt at forhøje sine karakterer i de specifikke adgangskrav ved at tage faget igen. Se mere under ’De specifikke adgangskrav’ på TRIN 1.

Jo højere karakterer du har, jo bedre er du stillet i en helhedsvurdering.

 

Dispensat

Dispensat

Du er dispensat, hvis du:

 • Ikke har en adgangsgivende eksamen
 • Har en uddannelsesbaggrund fra en ”Rudolf Steiner” skole
 • Har IB Certificate/ IB Diploma Programme Course Results (en ikke-bestået IB)
 • Har en IBCP (IB Career-related Programme)

Mere om dispensat

Som dispensat skal du altid søge i Kvote 2. Du skal være opmærksom på, at der afsættes meget få pladser til dispensater på hver uddannelse, så du vil aldrig være sikret optagelse.

Du skal ALTID opfylde de specifikke adgangskrav til de(n) søgte uddannelser.

Ansøgere uden en adgangsgivende gymnasial eksamen, med en Rudolf Steiner baggrund, med et IB Certificate/ IB Diploma Programme Course Results (en ikke-bestået IB) eller IBCP (IB Career-related Programme)
Til alle uddannelser, som du ønsker at søge om optagelse på, skal du som minimum dokumentere:

 • At du har bestået de søgte uddannelsers specifikke adgangskrav (se Trin 1 – Adgangskrav) OG

 • Har 2-3 ekstra fag på gymnasialt niveau (A, B, eller C), så du i alt har bestået mindst seks fag på gymnasialt niveau.

 • Din samlede uddannelsesbaggrund: især niveau og karakterer i de fag, der udgør de specifikke adgangskrav.

 • Relevante aktiviteter, se venligst "Aktiviteter i kvote 2" i afsnittet ovenover.

 • Motiveret ansøgning. Som dispensat ansøger skal du skrive en motiveret ansøgning til alle dine udannelsesvalg. Du kan finde inspiration til din motiveret ansøgning i afsnittet "Motiveret ansøgning" ovenover. 

 

Ansøgere med en ikke-omregnelig gymnasial eksamen, der er taget uden for EU/EØS

Se mere information på den engelske version af denne side – Trin 2 - Kvoter

 

 

Gyldighed

Ovenstående information bliver løbende opdateret indtil den 1. feb. 2017. Hold dig derfor opdateret for ændringer indtil da.

 

Her kan du læse mere om, hvordan du skal ansøge: TRIN 3 - Ansøg
 

Sidst opdateret: CBS Admissions Office // 14/07/2017

Aktuelt om optag

Svar på din ansøgning sendes med posten d. 29. juli. Læs mere om svar på din ansøgning på TRIN 4.

Er du i tvivl om reglerne for optagelse? Så kom til et vores optagelsesarrangement.

Ansøgningsfrister

Kvote 1: ansøgningsfrist 5. juli, kl. 12.00
– svar fra CBS sendes med post den 29. juli

Kvote 2: ansøgningsfrist 15. marts, kl. 12.00
– svar fra CBS sendes med post den 29. juli

Kvote 3: ansøgningsfrist 15. marts, kl. 12.00
– svar fra CBS gives mellem 15. april – 15. maj

Se alle frister og deadlines på Trin 3 – Tidsfrister

SU

Har du spørgsmål om SU? Tjek su.dk.

Kontakt

Læs disse sider omhyggeligt. Kontakt os, hvis du stadig har spørgsmål.