Optaget på CBS skal reduceres frem mod 2030

Universiteterne skal frem mod 2030 nedbringe optaget i de store byer med op til 10 procent. Nu skal CBS’ studiepladsreduktion på Frederiksberg i intern høring.

12/11/2021

Foto: Jakob Boserup
Foto: Jakob Boserup

Som konsekvens af den politiske aftale om "Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark" fra juni 2021 er CBS på lige fod med de øvrige universiteter blevet bedt om at udarbejde en plan for, hvordan den politisk vedtagne studiepladsreduktion kan implementeres. Planen, der skal indleveres til ministeriet inden nytår, er nu klar til intern høring på CBS. Det oplyser konstitueret rektor Inger Askehave.

- Vi har fået den bundne opgave af politikerne at reducere optaget i de store byer med op til 10 %. I vores tilfælde betyder det 628 færre studiepladser på Frederiksberg. Det betyder samtidig, at der nu reelt er sat et loft over vores optag helt frem mod 2030. Det er en stor forandring i sig selv, og vi har nu besluttet en række principper for, hvordan vi griber reduktionen an, så den bedst muligt varetager aftagernes behov og værner om den bredde, der i dag kendetegner CBS’ forskning og uddannelse, siger Inger Askehave.

Planen for studiepladsreduktion er opdelt i to faser. En første fase, hvor omkring halvdelen af den krævede reduktion findes ved at lukke en række uddannelser fra 2023. Den sidste del af reduktionen skal leveres i fase to fra 2025. De uddannelser, der påtænkes lukket er:

▪    HA Erhvervsøkonomi og filosofi
▪    MSc in Business Administration and Philosophy
▪    Cand.Soc. Politisk Kommunikation og Ledelse
▪    MSc Soc - Management of Creative Business Processes
▪    MSc Soc - Organisational Innovation and Entrepreneurship
▪    MA International Business Communication

Disse uddannelser optog tilsammen 334 studerende i 2021, hvilket efterlader en studiepladsreduktion i fase 2 på 294 pladser.

Ledighed og økonomi vejer tungt
Hensynet til arbejdsmarkedets behov har været afgørende i vurderingen af, hvordan studiepladsreduktionen implementeres.

Samtidig vil en reduktion i optag på op til 10 procent have negative økonomiske konsekvenser for CBS i størrelsesordenen 45-55 mio. kroner årligt. Derfor peger planen i fase 1 på lukning af uddannelser, frem for en såkaldt grønthøster-model, hvor der tages 10 procent af alle uddannelser. Lukninger giver nemlig et større bidrag end grønthøsteren til den nødvendige omkostningsreduktion.

- Med et forventet opgavebortfald relateret til studiepladsreduktioner samt den resulterende indtægtsnedgang kan det på nuværende tidspunkt desværre ikke udelukkes, at der vil blive behov for at afskedige medarbejdere. Vi vil dog gøre, alt hvad vi kan for ikke at komme i den situation. Det er også vigtigt at understrege, at omfanget af den forestående studiepladsreduktion fortsat er uafklaret. Det vil den være frem til den endelige sektorplan for reduktion i de store byer skal forelægges forligskredsen i Folketinget, forventeligt i foråret 2022, siger Inger Askehave.

Næste skridt
Direktionens plan for implementering af studiepladsreduktioner blev præsenteret for CBS’ bestyrelse på bestyrelsesmødet d. 12. november med henblik på at afstemme planen med bestyrelsens forventninger til håndteringen af studiepladsreduktionerne. Bestyrelsen gav på mødet opbakning til de principper, planen bygger på.
 
Bestyrelsen anbefalede desuden direktionen at vente med at konkretisere studiepladsreduktioner i fase 2 til 2025, for således i videst muligt omfang at kunne basere beslutningen på opdaterede arbejdsmarkedsbehov.

- Vi ser nu frem til at høre organisationens bemærkninger til planen inden bestyrelsen træffer beslutning om CBS’ indmelding til ministeriet på næste møde, siger Inger Askehave og tilføjer, at bestyrelsen mødes igen den 2. december.

Efter bestyrelsesmødet sendes planen i høring i de interne kollegiale organer. Direktionen ser frem til en konstruktiv dialog i høringsrunden. Input og idéer vil blive opsamlet og afleveret til bestyrelsen forud for bestyrelsesmødet den 2. december.
 

Sidst opdateret: Sekretariat for Ledelse og Kommunikation // 11/07/2023