”Kvinder, der læste, var farlige”

Nyheder

Auditoriet var fyldt da CBS i går lagde lokaler til konferencen ”Flere kvinder i forskning”. Uddannelses- og forskningsministeren, CBS-rektoren og andre fra forskningsverdenen var enige om at gøre en fremtidig indsats for, at kvindelige forskertalenter ikke går tabt.

 
05/05/2015

k

Foto: Shutterstock

Over halvanden hundrede mænd og kvinder var samlet på Solbjerg Plads, da CBS i går lagde lokaler til konferencen ”Flere kvinder i forskning”. Der var en overvægt af kvinder blandt publikum, selvom 76 pct. af de inviterede var mænd, bemærkede en af oplægsholderne. Det var nemlig dekaner, rektorer, formænd for fonde og organisationer, der var konferencens primære målgruppe. Indflydelsesrige poster, som oftest er besat af mænd.

Formålet med konference var netop at få sat fokus på den ubalance, der er blandt køn i forskningsverdenen. Og at få løftet sløret for de anbefalinger en taskforce, nedsat af uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen i december 2014, var kommet frem til. Ministeren åbnede selv  konferencen mandag over middag.

- Engang var det en udbredt fordom, at kvinder, som læste, var farlige. Vi er kommet langt siden dengang, men det går langsomt. Vi må ikke tabe kvindelige forskertalenter. Jeg er glad for at taskforcen er kommet med en række håndgribelige forslag til, hvad vi kan gøre anderledes. Jeg glæder mig til at arbejde videre med anbefalingerne, sagde Sofie Carsten Nielsen.

Kun 18 pct. af professorerne i Danmark er kvinder
Taskforcens arbejde er mundet ud i en 62-siders rapport med nøgletal om kvinder i forskning og anbefalinger til indsatsområder. Blandt andet fremgår det, at selvom 50 pct. af de ph.d.-studerende i Danmark er kvinder, er andelen af kvindelige professorer kun 18 procent.  Det placerer Danmark under både gennemsnittet i EU og blandt de øvrige nordiske lande.

Årsagerne til, at man oftere ser mænd end kvinder i topstillinger, skal findes i tre faktorer, nævnte taskforcemedlem professor dr.med. Tine Jess, Statens Serum Institut og Aalborg Universitet: Børn, at ansætte i eget spejlbillede og ubevidste kønsbias.

Barslen står i vejen for kvinderne. Samtidig er trygheden ved at ansætte andre, der ligner én selv problematisk, når kvinder søger et job, fordi mænd oftest sidder i positioner, der står for ansættelser. Og når ansættelsessituationen opstår, viser undersøgelser, at ubevidst kønsbias hos både mænd og kvinder ofte tilgodeser mænd, fordi kvinder opfattes som mindre kompetente, selvom det på papiret ikke er sandt, fremhævede Tine Jess.    

Talent skal udnyttes
Blandt taskforcens fem medlemmer er CBS-rektor Per Holten-Andersen. Han fortalte, hvordan han selv har været vidne til, at kvinder ikke søger videre op ad karrierestigen.

- Topstillinger har mindre konkurrence fra kvinder end de stillinger, der ligger længere nede. Det er bemærkelsesværdigt, sagde han.

Rapporten viser, at den manglende konkurrence kan skyldes, at kvinderne først søger stillingerne, når de er overkvalificerede. For når kvinder søger topstillingerne, er deres succesrate i forhold til antallet af ansøgere højere end mændenes.

Men kvinders succesrate står og falder med om stillingerne slås op eller besættes uden opslag. Blandt opslåede professorstillinger på universiteterne i 2011-2013 blev 24 pct. af dem besat af kvinder, mens kun 17 pct. af de ikke-opslåede gik til kvinder. Kvinder har altså i ringere grad mulighed for at få stillinger, som ikke bliver slået op. Den rekrutteringsdynamik bør ledelsen adressere, anbefaler udvalget.

Per Holten-Andersen nævnte i den sammenhæng, at CBS af samme årsag har skrevet et mål ind i universitetets udviklingskontakt, som skal øge andelen af kvalificerede kvindelige ansøgere til professorater. Rektor ser gerne, at talenter ikke går tabt.

- Kvinder skal højere op i de betydningsfulde stillinger. Det gælder også universiteterne. Det handler om talent. Det er et samfundsøkonomisk problem ikke at udnytte talent, sagde Per Holten Andersen.  

Lederne skal tænke i køn
I taskforcens publikation anbefaler de, at indsatsen for flere kvinder i forskning forankres på ledelsesniveau i forskningsinstitutionerne.

Herudover anbefaler de, at der tilstræbes en ligelig kønssammensætning i ansættelses- og bedømmelsesudvalg, at der udvikles talentprogrammer, og at der gøres en indsats for at skabe bedre arbejdskultur og rum for, at man bedre kan forene en forskerkarriere med et familieliv – til gavn for både mænd og kvinder.

Læs publikationen ”Anbefalinger fra Taskforcen for Flere Kvinder i Forskning”

Læs live rapportering på twitter fra konferencen under #kvindforsk

For yderligere information kontakt specialkonulent Britta Vegeberg, Uddannelses- og Forskningsministeriet.
For information om CBS kontakt specialkonsulent Jessie Tvillingaard
.

Taskforcens medlemmer

  • Formand for Grundforskningsfondens bestyrelse, professor, klinikchef dr.med. Liselotte Højgaard, Rigshospitalet, KU og DTU (formand)
  • Formand for Det Frie Forskningsråds bestyrelse, professor Peter Munk Christiansen, Aarhus Universitet
  • Rektor Per Holten-Andersen, Copenhagen Business School
  • Medlem af Det Unge Akademi, professor dr.med. Tine Jess, Statens Serum Institut og Aalborg Universitet
  • Direktør Anne-Marie Levy Rasmussen, GlaxoSmithKline A/S
     
Sidst opdateret: Communications // 17/12/2017