"What is a Service of General Economic Interest?"

Nyheder

Ny artikel af Lektor Grith Skovgaard Ølykke, Juridisk Institut og Professor Peter Møllgaard, Økonomisk Institut

 
09/12/2013

Artiklen er resultatet af en interdisciplinær tilgang til definitionen af begrebet "tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse" (SGEI), der hverken er defineret i Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde, i sekundær regulering eller i retspraksis. Når en tjenesteydelse er af almindelig økonomisk interesse (er en SGEI) kan medlemsstaterne træffe foranstaltninger, og virksomheden der er betroet udførelsen af en SGEI kan have en adfærd, der ellers ville være i strid med traktaterne, herunder især konkurrencereglerne. Medlemsstaterne har en vid skønsbeføjelse når de definerer, leverer og financierer SGEI'er - eller, sagt med andre ord, når de bruger betroelsen af en SGEI som redskab til at intervenere i markedet. Denne skønsbeføjelse prøves kun af Kommissionen i henhold til en "manifest error of assessment" test. For at øge retssikkerheden, sikre effektiv intervention i markeder og for at forhindre at de anvendes som industripolitiske instrumenter, er det yderst relevant at få afklaret, hvad SGEI'er er. De forskellige definitioner foreslået af Kommissionen og i litteraturen undersøges, og en ny definition af SGEI begrebet, der er baseret på økonomisk teori (netværker og netværkseffekter), udvikles. Definitionen er forenelig med EU-Domstolens og Rettens retspraksis. På basis af den foreslåede definition vurderes implikationerne for efficiens ved håndteringen af SGEI'er.

Artiklen publiceres i European Journal of Law and Economics.

Sidst opdateret: Law department // 17/07/2018