Department of Business and Politics

Forskningsprojekter

Forskningen ved Department of Business and Politics vedrører CBS’s fokusområde Virksomhed og politik. Fokusområdet Globalisering (samt europæisering) er ligeledes gennemgående for forskningen ved Instituttet.

Eksternt offentlig finansierede

Crooked Politics: Vote Markets and Redistribution in New Democracies

Demokratiske valg i udviklingslandene er ofte ledsaget af stemme køb - en form for valg korruption, hvor politiske partier købe enkeltes stemmer før valget. Formålet med dette projekt er at forklare, hvorfor nogle vælgere er målrettet af de politiske partier og engagere sig i stemme handel, og hvad konsekvenserne af stemme markeder er for fordelings politikker. Disse spørgsmål vil blive behandlet i to arbejdsområde sider. Den første arbejdspakke undersøger årsagerne til stemme køb, der fokuserer på følgende roller, fattigdom og information om vælgere. Dette vil blive undersøgt gennem et integreret forskningsdesign som kombinerer en case – implementeret efter afsluttet valg i Sydafrika - med multi-niveau analyse af data ved hjælp af individuel-niveau undersøgelse af data fra en lang række lande. Den anden arbejdspakke undersøger de fordelingsmæssige konsekvenser af stemme køb, der gennemføres via en forskningsdesign som udnytter variation mellem landene og på tværs af kommunerne i Sydafrika.
 

Projektet er finansieret af Det Frie Forskningsråd.

Yderligere information: Lektor Mogens Kamp Justesen.

Rewards on the top

1,8 millioner kroner i eftervederlag efter at have været forsvarsminister i 93 dage. Det er i den grad noget, der trækker medieoverskrifter og vækker offentlig forargelse. Samtidigt tjener en minister mindre end en departementschef, og en borgmester betydeligt mindre end en kommunaldirektør. Med medieopmærksomheden på politikernes lønforhold og Vederlagskommissionen arbejde er den samfundsmæssige aktualitet af at se på politikernes løn og arbejdsforhold åbenlys. Forskningsmæssigt rammer spørgsmålet ned i kernen af politologien, fordi det vedrører samfundskontrakten mellem de folkevalgte og politikerne. Hvor meget og hvordan er befolkningen villig til at honorere politikerne, og hvordan forvalter politikerne det forhold, at de sidder på begge sider af bordet, når der forhandles løn? Har de præferencer for store skjulte løntillæg, der ikke tåler mediernes bevågenhed, eller er den løn deres arbejde bærer, når alt tages i betragtning, på et niveau, hvor politik er i fare for at blive et jobområde, som det vil blive vanskeligt at rekruttere til? Det er temaerne i dette forskningsprojekt. I projektet gennemføres dels en analyse af befolkningen og politikernes præferencer for forskellige typer af belønning, og dels en analyse af hvilke synlige og mindre synlige belønninger, der knytter sig til arbejdet som politiker under og efter ansættelsen som folkevalgt.

Projektets hjemmeside

Læs projektforslaget her:  project_proposal.pdf

Yderligere information: Professor Lene Holm Pedersen

Mind the Gaps: Explaining Variation in Nordic Tax Collection and Compliance

Dette projekt samler tre forskningsprogrammer forbundet af et kerne tema og en teoretisk tilgang: studiet af beskatningen fra perspektivet af sociale institutioner. Tilsammen berører dette projekt spørgsmålet; "hvordan stater klarer sig selv og får et samarbejde med skatteyderne, inklusive både borgere og virksomheder-i bestræbelsernes styreform?" Dette er et spørgsmål, som ikke blot er opstået af lang tids lærde interesser, men af stor aktualitet og relevans for Danmark og dets naboer. Projektets internationale forskerteam vil samle flere metoder og disciplinære perspektiver, herunder sociologi, økonomi og statskundskab. Ved at kombinere interview teknikker, eksperimenter og historisk-sammenlignende analyse, vil projektet opnå fremskridt i studiet af beskatning gennem flere tidsskriftsartikler og to bøger. Den internationale synlighed af dansk samfundsvidenskab vil blive styrket ved udbredt interesse for emnet blandt forskere og politiske beslutningstagere.

Yderligere information: Professor mso Brooke Harrington
 
NEPSUS - Nye partnerskaber til bæredygtighed

Nye og mere komplekse partnerskaber opstår for at tage fat på bæredygtigheden af naturlige ressourceforbrug i udviklingslandene. Disse partnerskaber forbinder skiftevis donorer, regeringer, lokalt baserede organisationer, ngo'er, erhvervslivet, certificeringsorganer og andre formidlere. Høje forventninger og mange ressourcer har været investeret i disse initiativer. Men vi ved stadig ikke, om mere kompleksitet, herunder mere sofistikerede organisationsstrukturer og inkluderende processer, har leveret bedre bæredygtigheds resultater, og i så fald, i hvilke sektorer og under hvilke omstændigheder. I særdeleshed har vi brug for en større forståelse af: den rolle, spillet af facilitatorer i smedningen af disse initiativer; hvordan partnerskaber opnår og styrer legitimitet i forskellige arenaer, og hvordan disse faktorer kan resultere i forskellige resultater. For at udfylde denne tomrum i viden og opbygge kapacitet på dette område, samler NEPSUS et tværfagligt team, for at analysere partnerskaber med forskellige grader af kompleksitet gennem strukturerede sammenligninger i tre centrale naturressourcesektorer, med særligt fokus på Tanzania: dyreliv, kystnære ressourcer og skovbrug. Disse sektorer har etableret traditioner for fælles forvaltning og partnerskaber, men har også oplevet de seneste nyskabelser, og udgør væsentlige elementer vedrørende landdistrikternes levebrød strategier. Tanzania giver en ideel tilfældet for at forske i effekten af nye partnerskaber på bæredygtigheds resultater, fordi politikken og programgennemførelsen i disse tre sektorer er stærkt afhængige af deres succes.

Yderligere information: Stefano Ponte
Weak Ties - Weak ties and corporate Network Power: a Longitudinal Study

Projektet påviser i hvilket omfang erhvervsbestyrelser udvælger nye bestyrelsesrekrutter på baggrund af deres eksisterende social netværk og dermed bidrager til magtkoncentration i toppen af det danske samfund. Projektet gør et pionerarbejde ved som det første af sin slags at anvende registerdatabaser fra Danmarks Statistik til at konstruere historiske netværksdata over den danske erhvervselite. Der anvendes social netværksanalyse af disse data for at vise omfanget af brugen af disse netværk i bestyrelsesrekrutteringen. Projektet søger dermed at bidrage til den sociologiske mobilitetsforskning, som ellers typisk har fokus på uddannelses betydning for social mobilitet mellem generationer.

Yderligere information: Lasse Folke Henriksen
Tied up? - Elitenetværk mellem alliance og bagland

"Hvordan bruger og forstår elitepersoner deres netværk? Det er det centrale spørgsmål i dette projekt. Forbindelser skabt gennem elitenetværk er en måde at søge indflydelse på, som vi endnu ikke ved meget om, hvordan fungerer i Danmark. Dermed er projektet også med til at gøre os som samfund klogere på, hvordan magten er fordelt – og bruges - herhjemme. Samtidig er eliten i Danmark interessant i et videnskabeligt perspektiv på grund af, at vi på mange måder betragtes som et lige samfund, hvor eliten burde stå svagt.
Projektet tager udgangspunkt i de 423 mennesker, jeg i min tidligere forskning har fundet i kernen af magtnetværket i Danmark. Først undersøges, hvilke karriereveje, disse personer har: Hvilke uddannelses- og arbejdserfaringer har denne gruppe? Og bliver netværket yderligere styrket af personer, der har skiftet karriere mellem flere centrale sektorer. Dernæst udforskes, hvordan elitepersonerne bygger bro mellem
samfundets vigtigste sektorer – erhvervsliv, organisationer, politik og centraladministration – og samtidig bibeholder et stærkt fundament i deres eget bagland. Her ses både på dem, der er helt centrale spillere i magtnetværket og en gruppe outsidere, der trods at have vigtige formelle positioner står udenfor netværket. Projektet vil være baseret på 45 dybdegående interviews med elitepersoner, udvalgt ud fra og udspurgt omkring deres evne til at bygge bro indenfor magteliten."

Yderligere information: Christoph Houman Ellersgaard

 

Eksternt privat finansierede

 CISTAS - Civilsamfundet i Statens Skygge

 "Civil Society in the Shadow of the State (CISTAS) er et tværfagligt projekt, der analyserer den danske CS, historisk, sociologisk og politisk, ved brug af disse spørgsmål; Hvilken rolle har civilsamfundet haft i udviklingen af den moderne stat og velfærdsstaten? Hvilken rolle har civilsamfundet spillet i dag, og hvilken rolle vil de spille i fremtiden?
Projektet er baseret på fire teser:
1. Staten er ikke det modsatte af det civile samfund. Den giver betingelserne for eksistensen af et civilt samfund
2. CS er en politisk anfægtede begreb, der over tid forandres og tilskrives forskellige karakteristika og roller.
3. CS kan bidrage til både social samhørighed og social opløsning af samfundet gennem CS's organisatoriske former og demokratisk praksis
4. Fremkomsten, brug og praksis i det danske CS repræsenterer særlige sociale, historiske og politiske karakteristika.

De teser udgør rammen for seks delprojekter
1. CS og associative demokrati
2. CS og filantropi
3. CS og frivillighed
4. Dansk CS i et komparativt perspektiv
5. CS, tillid, social kapital og sammenhængskraft
6. CS s former for ejerforhold og organisatorisk struktur"

 
Dette projekt er betalt af Carlsberg Fondet 
Yderliger information: Liv Egholm 
 
Læs mere: CISTAS
 
Center for Civilsamfundsstudier - Realdania, TrygFonden, Tuborgfondet

"Visionen for Center for Civilsamfundsstudier er at skabe originale bidrag til de sparsomme danske civilsamfundsstudier, der i overvejende grad har beskæftiget sig med velgørenhed og frivillighed (5). Vore analyser vil i særlig grad sætte fokus på værdiskabelse, partnerskabs-filantropi og gensidige relationer mellem interessenter. Desuden vil vi bygge bro til udenlandske erfaringer i et komparativt forskningsperspektiv, primært med data fra USA, UK, Tyskland og Sverige.
Praktisk vil det ske ved at koordinere og kvalificere den danske forskningsindsats på feltet med bidrag fra internationale frontforskere, der inviteres til Danmark ikke bare for at arbejde ved centeret, men også med henblik på at formidle deres erfaringer til andre civile interessenter. I samme øjemed opretter centret et forskernetværk og en internetside, som giver offentligheden adgang til forskningsbaseret viden med henblik på at nuancere journalistiske forenklinger og korrigere fejlagtige opfattelser af filantropiens rolle i det danske civilsamfund."
 

Yderligere information: Professor Anker Brink Lund
 

AlterEcos: Alternativer til aktuelt dominerende former for økonomisk organisering

Den globale finanskrise medførte ikke blot højlydte folkelige protester, men også mere afdæmpede opfordringer til forandring internt i den finansielle sektor og fra politisk hold. Nu synes kritikken af aktørerne bag krisen imidlertid at være stilnet af, ligesom forslagene til finansiel reform ikke længere er øverst på den offentlige dagsorden. Ser man nærmere efter, findes der dog fortsat konkrete tiltag, som måske ikke bryder radikalt med den gældende økonomiske orden, men dog rummer potentiale til at forandre den. Sådanne tiltag, hvad enten de udspringer fra sektoren selv, fra politikere og embedsmænd eller fra protestbevægelserne, udgør dette projekts fokusområde. Projektet undersøger nutidens alternativer i forsøget på at afdække og forklare mulige fremtider – ikke som noget radikalt ‘andet’, men som forandring indefra, som AlterEcos. Projektet spørger simpelthen: Hvordan muliggøres alternativer til den i øjeblikket dominerende form for økonomisk organisering?

Projektet har et budget på  5.888 mill. Kr. der ledes af lektor Sine Nørholm Just har en løbetid på 3 års (2016- 2019).

Projektet er finansieret af Velux Fonden 

Yderligere information: Lektor Sine Nørholm Just .  

 

Eksternt internationalt finansierede

STYLE: Strategic Transitions for Youth Labour in Europe

"Det overordnede mål med dette projekt er at gennemføre en komparativ EU-dækkende analyse på ungdomsarbejdsløsheden, der er følsom over for køn, etniske og klasseforskelle og de historiske arv af multi-niveau institutioner , som former relevante politikker.

 
Dette mål vil blive opnået gennem 10 mål organiseret af omkring 12 forskning, forvaltning, formidling og videnskabelige koordinering arbejdspakker.
Der er tre tværgående forskning WPs der undersøger
Performance, Politik læring og dens begrænsninger og omfatter produktion af en international håndbog om strategiske Overgange for unge Labour i Europa;
Seks materielle forskning WPs fokusere på spørgsmål af:
• Arbejdsmarkedets Uoverensstemmelse i forbindelse med uddannelse og færdigheder samt den geografiske mobilitet;
• Familie og kulturelle barrierer for beskæftigelse og
• muligheder og konsekvenser af Self-Employment og Flexicurity.
 
Det centrale begreb som informerer dette projekt, er baseret på en politisk læring tilgang til at løse ungdomsarbejdsløsheden. Dette indebærer en løbende proces, herunder en bred vifte af EU-interessenter til at informere forskning og formidle resultaterne i forskellige institutionelle betingelser. Det giver en ny historisk analyse som tager ansvar for faktorer før, og i forlængelse med den igangværende økonomiske krise. Det oplyser de politiske beslutningstagere om, hvad der virker og hvorfor.
Konsortiet vil opnå den forventede effekt af
1) at fremme videngrundlaget for beskæftigelsesstrategierne til at overvinde ungdomsarbejdsløsheden, der definerer foranstaltninger, metoder og evalueringer,
2) at skabe en kritisk netværk af interessenter organisation.
 
Udgange vil omfatte:
• En international håndbog om strategiske Overgange for unge Labour i Europa.
• Multimedia formidling: arbejdspapirer, politiske briefinger, nyhedsbreve, pressedækning og videopodcasts.
• En sammenlignende analyse af, hvor og under hvilke omstændigheder innovative og effektive politikker til at få unge i arbejde er indlysende, hvor disse politikker fungerer, og hvorfor;
• Politiske anbefalinger, både fra casestudier og kvantitativ analyse, om virkningerne af disse beskæftigelsesstrategier;
• Rettidig og professionel formidling til nøgleinteressenter lettes af partneren EurActiv."

Projektets hjemmeside: http://www.style-research.eu

Yderligere information: Janine Leschke

ENLIGHTEN - Europæisk legitimitet i svære tider: Europæiske netværks´ rolle

ENLIGHTEN reagerer på den første del af EURO-4-indkaldelsen om "Fremtiden for europæisk integration -" Mere Europa - mindre Europa? "" Ved at samle et tværfagligt "næste generations" forskergruppe, der integrerer indsigt fra sammenlignende politisk økonomi, europæiske studier, International politisk økonomi og sociologi. ENLIGHTEN besvarer projektindkaldelsen ved at fokusere på, hvordan de europæiske styringsformer reagerer på 'hurtigt brændende' og 'langsomt brændende' kriser. Disse typer kriser er forskellige i, hvordan de påvirker legitimiteten af europæiske input-, output- og gennemløbsprocesser i etablerede og emigrant styringsformer. I hurtigt brændende kriser skabes interesser hurtigt, og ideologiske og ressourcekampe følger med, hvordan man koordinerer politiske ideer, hvilke institutioner der skal engagere sig og kommunikerer disse ændringer til offentligheden. Netværk i hurtige kriser består af definerede grupper, der søger at beskytte eller uddybe deres interesser. I langsomt brænde kriser er interesser mindre indlysende, og hovedopgaven er ofte, hvordan man definerer de involverede problemer, og hvem skal løse problemet. Her er netværk normalt sammensat af eksperter, der kæmper for, hvordan problemer skal defineres, samt grænserne for, hvordan koordinative og kommunikative diskurser er formuleret. Både hurtige og langsomt brændende kriser skal løses af europæiske styringsformer, med alvorlige konsekvenser for det europæiske projekts legitimitet og effektivitet. Begge rejser de politiske, sociale og økonomiske følelser, der omdanner den demokratiske politik i Europa. ENLIGHTEN behandler disse temaer gennem en række sammenhængende sager, der direkte henvender sig til de europæiske styringsformers legitimitet og effektivitet.

Yderligere information: professor Leonard Seabrooke

COFFERS - Combating Fiscal Fraud and Empowering Regulators

Den Europæiske Union konfronterer udvidede uligheder på en række områder fra køn til generations, velstand, mobilitet og muligheder. En underliggende faktor, der er fælles for disse udvidede uligheder, er mangler i skattesystemerne. Projektet om bekæmpelse af skattesvig og styrkende regulering (COFFERS) søger at afhjælpe disse mangler, da politisk innovation på nationalt, regionalt og internationalt plan gennemgår en periode med fremskyndet udvikling. Konsortiet identificerer mangler og muligheder for opgradering i skattelovgivning, skattepolitikudvikling, skatteadministration og håndhævelse på EU-plan og på tværs af medlemsstaterne. Vi sporer skatteforskellen og lovgivningsmæssig innovation. Vi sporer, hvordan ekspertnet, jurisdiktioner og skatteyderne tilpasser sig og forhandler om hurtig evolutionær forandring. Vi sender fremadrettet risikovurdering og politisk rådgivning til at gribe ind i den evolutionære proces.

Projekt Koordinator: University of Utrecht, The Nederlands

Projekt hjemmeside: http://coffers.eu

Yderligere information: Associate professor Duncan Wigan & professor Leonard Seabrooke

ChEATAX - Cross-Cultural Experimental Analyses

Skatteunddragelse er et stort og voksende problem i næsten alle lande (Murphy's rapport fra 2012 "Lukning af det europæiske skatteklappe" anslog, at "skatteunddragelse i EU er ca. 860 mia. EUR om året"). Dette problem er især størst i sydeuropæiske lande som Italien, Spanien og Grækenland. Nylige eksperimentelle og undersøgelsesanalyser viste, at individets egentlige motivation til at betale skat ikke kun er påvirket af skatteprocenter og revisionssandsynlighed, men også af sociale og kulturelle normer. Udformning af effektive politikker til reduktion af skatteunddragelse kræver således forståelse af de adfærdsmæssige aspekter af skattelovgivningsbeslutninger. De tidligere eksperimentelle analyser af overholdelse af skat blev hovedsageligt gennemført i Centraleuropa i Italien (Milano, Bologna og Rom) og antog skatteyderne som et isoleret individ. Min foreslåede undersøgelse med titlen "Krydskulturelle eksperimentelle analyser af skatteoverensstemmelse" (ChEATAX) vil tage et bredere perspektiv på skatte moral ud fra perspektiverne både geografi og analyseniveau. På denne måde kan ChEATAX danne viden ved at behandle to langvarige huller i litteraturen: Nord-Syd forskellene i italiensk skatteoverholdelse, og virkningen af sociale normer og sociale interaktioner på skattemoral. For at isolere kulturelle virkninger som en faktor i skatteoverensstemmelsen vil dette mål tilstræbes ved at indsamle undersøgelses- og laboratoriedata i Italien og Danmark, der repræsenterer de sydlige og nordeuropæiske samfund samt i syd og Norditalien for at indhente forskelle i italiensk skatteoverholdelse. Data fra dette projekt vil bidrage til at forstå, hvordan forskellige lande kan etablere og fremme samarbejde med skatteyderne for at håndhæve skatteoverholdelse.

Yderligere information: Alice Guerra
European Economic Governance

Den Europæiske Unions (EU) økonomiske styring har siden begyndelsen af eurokrisen været præget af hurtig beslutningstagning sammen med omfattende institutionelle reformer. EU-institutionerne for økonomisk styring har været under ekstraordinært pres for at tilpasse sig og tilpasse sig krisebegrænsninger, som lægger direkte pres på deres institutionelle kapacitet, fleksibiliteten i deres beslutningsprocedurer og hvilke færdigheder og videns ressourcer der er til rådighed til at håndtere en hurtigt skiftende sammenhæng. Den Europæiske Centralbank (ECB), Den Europæiske Investeringsbank (EIB) og Den Europæiske Stabilitetsmekanisme (ESM) er alle bemærkelsesværdige i den henseende. For ECB, EIB og ESM er der et stort behov for at demonstrere, hvordan deres beslutningsprocedurer er gennemsigtige for at bevare og opbygge deres legitimitet mellem medlemsstaterne og civilsamfundet. Det foreslåede team vil kombinere Transparency International metoder med en metodologisk tilgang udviklet gennem tidligere undersøgelser fra hovedforsker og forskningsgruppe til professionelle netværk og karriere. Kombinationen vil give evidensbaseret indsigt i, hvordan ECB, EIB og ESM udfører institutionelle og netværksparametre for at vurdere, hvordan de bidrager til den fortsatte udvikling af en effektiv, gennemskuelig og ansvarlig europæisk økonomisk styringsstruktur.

Yderligere infirmation: Leonard Seabrooke

 

Sidst opdateret: Department of Business and Politics // 07/03/2022