Retlige barrierer for filialer og kapitalselskaber (Retlige Barrierer)


Abstract:

EU-retten sikrer alle borgere en fri ret til at etablere virksomheder i hele Europa, samt til at gøre det i den selskabsform, de finder bedst egnet til at danne ramme om deres erhvervsvirksomhed. For det danske samfund har det således stor betydning, at der i Danmark er et juridisk erhvervsklima, der er konkurrencedygtigt med andre landes, så vi kan tiltrække kapitalinteresser fra udlandet, men også så vi kan bevare nationale investeringer i Danmark. Ved begrebet »det juridiske erhvervsklima« forstås summen af de regler, der påvirker kapitalselskaber og filialer i forhold til udøvelsen af deres erhverv. Med udgangspunkt i teorien om retlig polycentri og under anvendelse af den retsdogmatiske metode vil det juridiske erhvervsklima i Danmark blive analyseret og sammenlignet med det juridiske erhvervsklima i Norge, Sverige og Tyskland med henblik på at vurdere, om de danske regler er konkurrencedygtige i sammenligning med vore nabolandes, og om reglerne, der indgå r i det juridiske erhvervsklima i de fire lande, er i overensstemmelse med de fra EU-retten traktatsikrede frihedsrettigheder og de selskabsretlige direktiver. Projektet giver et juridisk grundlag for fremtidige videnskabelige erhvervsøkonomiske undersøgelser af erhvervsklimaet i de omfattede lande, lige som det giver dansk erhvervsliv et dybdegående indblik i det juridiske erhvervsklima i de fire omfattede lande, som kan bruges i forbindelse med grænseoverskridende aktiviteter.

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

Danmarks frie forskningsfond

Institut:

CBS Law

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-01-2013

Slutdato:

30-09-2015

The page was last edited by: Dean's Office of Research