Cand.soc. i Human Resource Management

I en verden, hvor betydningen af viden, service og mennesker i stigende grad er afgørende, giver HRM dig indsigt i og viden om brugen af menneskelige ressourcer og relationer, som et vigtigt element for ledelse af organisationer. HRM bidrager således til at forstå og analysere (samt løse) HR-relaterede problematikker både teoretisk og i praksis.

 

Fag og indhold

HRM ’fra vugge til grav’
Uddannelsen dækker hele medarbejderlivscyklussen inden for HRM. Fra rekruttering, over udvikling og motivation, til afvikling, afskedigelse eller seniorordninger for medarbejdere. Du vil få en viden og indsigt, der bl.a. gør dig i stand til at foretage intern og ekstern rekruttering, at designe job og planlægge medarbejder- og organisationsudvikling. Derudover vil du også lære at udvikle og gennemføre forskellige personalepolitikker (work-life-balance, motivation, belønning etc.) og at indhente og analysere data om medarbejdertrivsel og performance, ligesom du også vil få viden om afskedigelse af medarbejdere. Overordnet set lærer du at analysere samspillet mellem personer, arbejdsopgaver, job og ledelse – og kan derfor både arbejde praktisk og ledelsesmæssigt med HRM.  

HRM både internt og eksternt
HRM fokuserer ikke alene på det, der foregår internt i organisationer. Du kommer også til at lære om og forholde dig til den (eksterne) sammenhæng, HRM indgår i, fx i relation til brancher, arbejdsmarkedet, nationalitet og den kultur det foregår i, samt få viden om både økonomiske, politiske og juridiske perspektiver, der relaterer sig til HRM. Politisk kommer du til at beskæftige dig med emner som beskæftigelsespolitik, social inklusion på arbejdsmarkedet og ligestillingspolitik, og økonomisk ses der på, hvordan lokal og global påvirkning influerer på arbejdsmarkedet, dets specialisering og fleksibilitet. Kulturelt kigges der bl.a. på områder som work-life-balance og meningsfuldt arbejde, og juridisk arbejdes der med danske og EU-retslige reguleringer, der påvirker HRM-arbejdet, fx ligestilling, mangfoldighed og arbejdskraftens bevægelighed.

HRM er således både internt og eksternt i forhold til organisationer, og du bliver på den måde i stand til at håndtere HRM-arbejde i organisationer og i relation til omverdenen, ligesom du vil kunne forholde dig strategisk og ikke mindst ledelsesmæssigt til HRM.

Projektforløb i virksomhed
HRM-uddannelserne indeholder et obligatorisk projektforløb i en dansk eller international virksomhed, for at du som studerende får mulighed for at afprøve teori i praksis. Samspillet mellem teori og praksis er centralt på uddannelsen og projektforløbet er med til at styrke den læring.

Her får du mulighed for i praksis at arbejde konkret med HRM, og derigennem får du også indblik i, hvor stor en betydning HRM har for en virksomhed. For at koble teori med den praksis, du arbejder med i en virksomhed i 10 uger, så skal der skrives en skriftlig rapport. Ved rent faktisk at prøve at arbejde med denne kobling mellem teori og praksis oplever mange at få en god fornemmelse for, hvordan også anden teori vil kunne omsættes til praksis.

Cand.soc. HRM
Som cand.soc.HRM’er differentierer du dig med kurset organisation og arbejdsmarked. Fagligt fokuseres der på den gensidige påvirkning mellem organisationer og arbejdsmarked. Du vil således blive introduceret til en række HR-relevante organisations- og management-teorier, fx forandringsledelse, mangfoldighedsledelse og projekt- og vidensledelse. Derudover vil du få kendskab til forskellige teorier om arbejdsmarkeder, omhandlende fx segmentering og medarbejderrelationer. Fagets fokus er på den gensidige påvirkning mellem organisationer og arbejdsmarked, og du lærer således at analysere organisationer og dele af organisationer, ligesom du lærer at analysere arbejdsmarkeder og deres udvikling på forskellige fagområder.

Cand.merc./Cand.soc HRM – hvad er forskellen?
Hvor du som cand.soc.HRM’er fokuserer på ovenstående, har cand.merc.HRM’erne en fortsættelse af kurset belønningsledelse, hvor de går yderligere i dybden med de mere økonomiske aspekter ved belønningsledelse. Derudover har cand.merc.HRM’erne et kursus, hvor de lærer praktisk refleksion i relation til forandringer, med fokus på samspillet mellem HRM, organisering og ledelse.

Det er bachelorbaggrunden, der afgør, om du kan blive optaget på cand.merc. eller cand.soc. I undervisningen er det meget berigende med studerende med meget forskellige bachelorbaggrunde, da det giver et bredt spektrum af kompetencer og dermed mange forskellige vinkler og interessante spørgsmål i undervisningen. Det er tydeligt, at der kommer en helt anden dialog i undervisningen, når studerende ikke blot har traditionelle CBS-bacheloruddannelser som fx HA som baggrund, men der også er studerende, der har læst andre og forskelligartede bachelorer, fx sociologi eller psykologi.

I størstedelen af kurserne på HRM undervises cand.merc.HRM’er og cand.soc.HRM’er sammen, da I som studerende skal lære samme kompetencer inden for HRM-området. Forskellen på de to uddannelser er først og fremmest den forskellige bachelorbaggrund. Derudover består forskellen af kurser på 15 ECTS, hvor undervisningen på de to uddannelser er væsensforskellig, og fagligheden på de to uddannelser dermed differentieres. Det er således både bachelorbaggrunden og det lidt differentierede faglige fokus, der er med til at skabe forskellige profiler for dig som hhv. cand.merc.HRM- og cand.soc.HRM-studerende.

Du kan læse mere om HRM og finde fagbeskrivelser i uddannelsens studieordning.

Opbygning

HRM er en toårig kandidatuddannelse, der består af i alt 4 semestre, fordelt på efterår og forår. Efterårssemestret løber fra starten af september til slutningen af november med eksaminer i december og januar, mens forårssemestret løber fra starten af februar til slutningen af april med eksaminer i maj og juni.

1. og 2. semester består af obligatoriske fag, 3. semester af valgfag og 4. semester af kandidatafhandling.

Oversigt over uddannelsen

1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester
HRM som teori og praksis (7,5 ECTS)    
 Arbejdsmarkedsteori og analyse (7,5 ECTS)

Valgfag / Udveksling (30 ECTS)

 

 

 

 

 

Kandidatafhandling (30 ECTS)

 

 

 

 

 

Human Resource Development (7,5 ECTS)    
Strategisk HRM (7,5 ECTS)
Performance Management (7,5 ECTS)

Projektorienteret forløb(15 ECTS)

 

 

 

Organisationsteoretiske perspektiver på HRM (7,5)

Du kan finde beskrivelser af de enkelte fag i kursusoversigten i studieordningen for Cand.soc. i Human Resource Management.

The page was last edited by: Student Affairs // 09/24/2018