Department of Organization

Associate Professor Naima Mikkelsen receives grant from The Danish Victims Fund


11/08/2019

Naima politiet

Associate Professor Naima Mikkelsen has received funding of DKK 1.5 million from The Danish Victims Fund in the period May 1, 2020 – April 30, 2023. Project description below in Danish.

Associate Professor Naima Mikkelsen har fra Offerfonden modtaget en projektbevilling på dkk 1,5 millioner i perioden 1. maj 2020 – 30. april 2023 til projektet: ” Hvordan møder politiet kriminalitetsofre?”

Formålet med dette projekt er at skabe ny forskningsbaseret viden om, hvordan politiet møder ofre for kriminalitet i en dansk kontekst. Denne viden er højest relevant i forhold til arbejdet med at udvikle politiets praksis omkring mødet med ofre.

Forskningsprojektet undersøger hvilke opfattelser, politiet har af ofre for kriminalitet, og hvilken betydning disse opfattelser får for måden hvorpå ofre bliver behandlet i mødet med politiet. Med baggrund i socialpsykologisk og arbejdssociologisk forskning, kan politibetjentenes tilgang til kontakten med kriminalitetsofre ses som et produkt af hvordan de kategoriserer ofrene. Kategorier er vedvarende forståelser, der klassificerer mennesker eller genstande i grupper efter bestemte fælles og karakteristiske træk, således at grupperne er distinkte fra hinanden. Lærings- og uddannelsesprocesser bidrager til at udbrede bestemte kategorier, og politiets kategoridannelse af ofre kan således forventes særligt at blive formet og præget gennem politiuddannelsen, hvor der sker en socialisering ind i politiprofessionen og oparbejdes arbejdserfaringer.  Dette projektet fokuserer på, hvordan politiets kategorier om kriminalitetsofre dannes og formes under uddannelsesforløbet til at blive politibetjent, og hvordan disse kategorier udspiller sig i mødet mellem politi og ofre.

Qua den videnskabelige og anvendelsesorienterede formidling vil projektet bidrage med viden, der kan anvendes i prioriteringen af indsatsen for et mere borgernært og serviceorienteret politi, samt i særlige indsatser rettet mod at forbedre mødet mellem politi og ofre for kriminalitet.  Derudover vil projektet bidrage med viden, der kan kvalificere praksis ved at indgå som tema i grunduddannelsen af politifolk samt i politiets efter- og videreuddannelse i de nye karrierespor, med henblik på at blive mere opmærksomme på hvordan egne kategoriseringer af ofre for kriminalitet påvirker mødet mellem politi og ofre.

The page was last edited by: Department of Organization // 11/08/2019