Centre for Economic and Business Research

Previous projects

 
Kortlægning af omfanget af lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest i 2013 

Link til bogen: http://www.highfive.net/da/nyheder/de-uslebne-diamanter
The Effects of Multiple participants in the Danish Innovation and Research support system
 

PDF iconThe Effect of Multiple Participations in the Danish Innovation and Research Support System
For Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjællands indsats overfor udsatte unge 
 
Økonomisk evaluering af effekten af deregulering: Metodenotat
Sammenhængen mellem økonomisk vækst og trafikvæekst - en undersøgelse af mulige ændringer i fremtiden  

For Femern A/S
Samfundsøkonomisk evaluering af regional- og socialfondsindsatsen 2014-2020: Metodenotat

For Erhvervstyrelsen
 
 
Økonometrisk evaluering af effekten af deregulering: metodenotat
For Finansministeriet
Kortlægning af omfanget af lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest i 2013
 
Evaluering af Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjællands indsats overfor udsatte unge
For Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland

Download her
Sammenhængen mellem økonomisk vækst og trafikvækst – en undersøgelse af mulige ændringer i fremtiden
For Femern A/S
Samfundsøkonomisk evaluering af regional- og socialfondsindsatsen 2014-2020 : Metodenotat
For Erhvervsstyrelsen
Effekt af pårørendeinddragelse i behandlingen af psykisk sygdom

På baggrund af en gennemgang af den medicinske litteratur på området blev det beregnet, hvor meget det samfundsøkonomiske potentiale er for øget inddragelse af pårørende i behandlingen af psykisk sygdom i Danmark. Ved en tidshorisont på 2 år er den samfundsøkonomiske nettogevinst på 36.000 kr. pr. patient, mens den ved en mulig effekt på 5 år stiger til 205.000 kr. pr. patient.

For Bedre Psykiatri
Beskrivende analyse og cost-benefit-analyse af en ekstra indsats over for unge mødre

Ved anvendelse af registerdata fra Danmarks Statistik blev der (a) præsenteret beskrivende statistik over, hvordan unge mødre og børn af unge mødre klarer sig på arbejdsmarkedet og i samfundet generelt sammenlignet med andre, samt (b) udregnet et samfundsøkonomisk potentiale ved en ekstra indsats over for unge, udsatte mødre. Rapporten viser, at unge, udsatte mødre klarer sig betydeligt dårligere på arbejdsmarkedet og har lavere indkomst, større tilbøjelighed til at modtage førtidspension mv. Det samfundsøkonomiske potentiale ved en ekstra indsats blev i hovedscenariet udregnet til 160.000 kr. per person.

For Mødrehjælpen
Effektvurdering af virksomheders anvendelse af standarder

Med en kombination af salgsdata fra Dansk Standard samt registerdata fra Danmarks Statistik blev det undersøgt, om der er en statistisk sammenhæng imellem, om en virksomhed har købt standardiseringsprodukter hos Dansk Standard og deres udkomme på en række områder. Rapporten viste, at store virksomheder samt virksomheder inden for fremstilling samt bygge og anlæg er overrepræsenteret blandt Dansk Standards kunder. Derudover viste den statistiske analyser, at virksomheder, der har købt standardiseringsprodukter hos Dansk Standard, har en større værditilvækst, flere ansatte, højere eksportomsætning samt større produktivitet end andre tilsvarende virksomheder.

For det daværende Erhvervs- og Byggestyrelsen
Digitalisering og Produktivitet

Rapporten undersøger sammenhængen mellem uddannelse, digitalisering og produktivitet i danske virksomheder. Den kvantificerer sammenhængen mellem på den ene side uddannelsesmønstrene i danske virksomheder og den interne digitalisering, og på den anden side sammenhængen mellem intern digitalisering og virksomhedernes produktivitet.

For det daværende IT- og Telestyrelse
Effektanalyse af risikovillig kapital

Denne analyse følger ca. 500 mindre virksomheder, som har modtaget risikovillig kapital, og analyser deres vækst og overlevelse.

For Udvalget om Fremtidens Marked for Risikovillig Kapital
Effektmåling af Videnpilotordningens betydning for små og mellemstore virksomheder

Rapporten følger en mindre stikprøve af virksomheder, som har haft en videnpilot ansat, og analyserer deres vækst i beskæftigelse og værdiskabelse. Virksomheder, som havde videnpiloter ansat, er vokset lidt hurtigere end en referencegruppe af sammenlignelige virksomheder, men forskellene er ikke statistisk signifikante.

For Forsknings- og Innovationsstyrelsen
An Analysis of Firm Growth Effects of the Danish Innovation Consortium Scheme

Rapporten følger 220 virksomheder, som har deltaget i Innovationskonsortie-ordningen, og analyserer deres vækst i beskæftigelse og værdiskabelse. Virksomheder, som har deltaget i ordningen, har øget deres vækst i forbindelse med deltagelse af ordningen i højere grad end en referencegruppe af sammenlignelige virksomheder. En opfølgningsanalyse i samarbejde med Prof. Ulrich Kaiser, University of Zurich, er blevet offentliggjort i tidsskriftet ’Research Policy’.

For Forsknings- og Innovationsstyrelsen
Analysis of the Industrial PhD Programme

Analysen følger ca. 430 personer og 270 virksomheder, som har deltaget i ErhvervsPhD-ordningen. Analysen finder, at personer, som har gennemført et ErhvervsPhD projekt, er kendetegnet ved højere lønninger end normale Ph.d.er og almindelige kandidater. Og virksomheder, som har deltaget, har oplevet forøget vækst og patenteringsaktivitet i forhold til en referencegruppe af sammenlignelige virksomheder.

For Forsknings- og Innovationsstyrelsen
Uddannelse og produktivitet. Danmark i en international sammenligning

Rapporten holder uddannelsesniveauet i en række OECD-landene op mod deres produktivitetsvækst, og prøver at forklare lav dansk produktivitetsvækst på basis af et lavt dansk uddannelsesniveau. Sammenhængene viser sig dog at være svage, og den danske uddannelsesmæssige sammensætning er ’ikke problematisk nok’ til at kunne forklare den lave produktivitetsvækst. Dermed lykkes det ikke at drage stærke konklusioner mellem den danske produktivitetsudvikling og uddannelsesniveauet.

For FORA/Erhvervsstyrelsen
Kvalificering af produktivitet og videregående uddannelse

Rapporten bygger på tidligere analyser af hhv. Martin Junge og Jan Rose Skaksen og DØRS, og estimerer sammenhængen mellem virksomheders totalfaktorproduktivitet og deres medarbejderes uddannelsesmæssige sammensætning. Resultaterne er i tråd med tidligere analyser.

For Dansk Industri
Ansættelse af ph.d.er og produktivitet

Rapporten viser, at virksomheder, som ansætter Ph.d.er, er kendetegnet ved højere arbejdsproduktivitet. Analysen er på tværsnitsdata og tager højde for en række andre virksomhedskarakteristika, samt skelner mellem Ph.d.er med forskellige studieretninger.

For Forsknings- og Innovationsstyrelsen
Økonomisk analyse af betydningen af ejerskabsform

Hvilken rolle spiller virksomheders ejerskabsform for deres vækst og udvikling? Har begrænsninger på nogle af aktionærernes indflydelse på virksomhedens kontrol og drift betydning for samme virksomheders udvikling? Spørgsmålene blev rejst af EU-Kommissionen i 2007 i forbindelse med et oplæg til nye fælles europæiske regler på området, hvorfor det var nødvendigt at analysere om det var tilfældet.

CEBR fik derfor af Novo Nordisk Fonden til opdrag at gennemføre en empirisk analyse af betydningen af ejerskabsform for europæiske virksomeheders vækst og udvikling. Første del af analysen bestod af etableringen af et datasæt dækkende ejerskabs- og kontrolformer I europæiske virksomheder. Data blev herefter anvendt til en detaljeret deskriptiv analyse med fokus på disproportionale ejerskabsformer (eksempelvis A/B aktier, pyramidale strukturer samt lofter for ejerskab/indflydelse). I anden del af analysen gennemførte CEBR en empirisk analyse af ejerskabs betydning for udviklingen i virksomhedernes værdi (market-to-book ratio), beskæftigelse, og salg. Endelig gennemførtes en mere detaljeret analyse af betydningen af ejerskabsformer indenfor den farmaceutiske industri.

Efterfølgende afholdt CEBR i samarbejde med European Corporate Governance Institute, CBS, og Joachim Sperling Forretningsudvikling og Kommunikation en international konference, hvor resultaterne af analysen blev præsenteret og diskuteret. Blandt deltagerne var ledende europæiske forskere og meningsdannere samt nationale og multilaterale embedsmænd.

Analysen er et eksempel på en opgave, hvor CEBR medvirker i alle faser fra etableringen af et innovativt datasæt til præsentation ved en international konference. Analysen havde efterfølgende indflydelse på EU-Kommissionens beslutninger vedrørende regulering af virksomheders ejerskabs- og kontrolformer.

For Novo Nordisk Fonden
Effektevaluering af innovationskonsortieordningen

Innovationskonsortier er et centralt virkemiddel for Rådet for Teknologi og Innovation, når det gælder etablering af samarbejde mellem erhvervsliv, forskningsinstitutioner og teknologisk service. Et innovationskonsortium består af mindst to virksomheder, en forskningsinstitution og et teknologisk serviceinstitut, og parterne skal i fællesskab udvikle ny viden eller teknologi.

Spørgsmålet er imidlertid, om innovationskonsortierne skaber vækst i de deltagende virksomheder? Netop denne dokumentation af sammenhængen mellem indsats og en mulig samfundsøkonomisk effekt blev CEBR bedt om at etablere. Projektet blev inddelt i tre faser: Første fase bestod i at etablere datasæt og metode, hvilket blandt andet indebar indtastningen af papirbaseret dokumentation af gennemførte innovationskonsortier og koblingen af disse data til registerdata. I anden fase bestod af en indledende empirisk analyse og efterprøvning af metoden, hvor det blev afdækket, at innovationskonsortier havde en positiv indflydelse på de deltagende personers karriere. Endelig bestod tredje fase af analyse af et udvidet og konsolideret datasæt, hvilket afdækkede at deltagelse i et innovationskonsortium har medført en statistisk signifikant og betydelig stigning i de deltagende virksomheders bruttofortjeneste i forhold til en kontrolgruppe af sammenlignelige virksomheder.

Analysen illustrerer hvorledes CEBR kan bringe forskningsbaserede metoder i anvendelse til løsning af et konkret problem, samt hvordan kombinationen af projektspecifikke data og (anonymiserede) registerdata kan udgøre et særdeles detaljeret og omfattende grundlag for effektanalyser af offentlige (og private) initiativer og ordninger.

For Forsknings- og Innovationsstyrelsen
Review af arbejdsmarkedsbalancemodellen

Arbejdsmarkedsbalancemodellen er en central del af den løbende overvågning af arbejdsmarkedet som foretages af Arbejdsmarkedsstyrelsen for Beskæftigelsesregionerne. Arbejdsmarkedsbalancemodellen er opgjort på et meget detaljeret niveau og baseres på en kombination af registerdata og en omfattende virksomhedssurvey, som viser jobmulighederne inden for alle større fagområder/stillingsbetegnelser. Målsætningen med modellen, der opdateres to gange årligt, er at give aktuel, detaljeret og objektiv information om aktuelle beskæftigelsesmuligheder i Beskæftigelsesregionerne.

Den ændrede konjunktursituation fra 2008 og frem betød imidlertid, at der var behov for et review af modellen for at sikre, at modellen også kunne håndtere en situation med forværrede beskæftigelsesmuligheder. Arbejdsmarkedsstyrelsen bad derfor CEBR om at gennemføre et omfattende review af modellen og komme med forslag til forbedringer. Analysen blev gennemført i to faser: Første fase bestod af en gennemgang af data og modellen samt forslag til forbedringer og udvidelser, mens anden fase bestod af forsøgsvis implementering af ændringsforslag, robusthedstjek og analyser af konsekvenserne for modellen,

Analysen viser hvordan CEBR sætte sig ind i komplicerede økonomiske modeller og komme med kvalificerede og gennemtestede forslag til, hvorledes disse modeller kan forbedres.

For Arbejdsmarkedsstyrelsen
Balance of Qualifications

The purpose of the project is to get a full picture of the use of qualifications in Denmark, where qualifications are measured by type of education. Which industries draw on which type of qualifications, and which qualifications are used to produce different types of final demand (private consumption, investments, public consumption and export)? A central focus of the project is the importance of Denmark's participation in the international specialization of production. The use of qualifications is compared to the qualifications which are available in Denmark in the coming years. In this respect the importance of migration will be considered.

The project develops in two phases. The first considers the construction of the "Balance of qualifications". The second consists of a number of subprojects which consider the causes and consequences of the development in the available qualifications in Denmark.

Contact: Anders Sørensen

The project is financed by the Rockwool Foundation
Advanced automation: why and how?

In recent years, wages in Denmark has increased more, and productivity less, than in other similar countries. This development raises the important question: whether Denmark can go on being a country with industrial production? A related question is whether Denmark can sustain its high level of prosperity without a certain level of industrial production, as there are probably important interactions between production and innovation? In this respect, it is interesting that it seems to be the case that firms which make the necessary organizational changes when investing in advanced automation technology to a larger extend than other firms tend to keep production in Denmark. This indicates that investment in advanced automation technology improves the competitiveness of firms, and an important purpose of this project is to analyze whether advanced automation combined with the right
organizational changes can improve the competitiveness of Danish companies by increasing total factor productivity.

An important purpose of the project is to analyze what characterize firms which until now have gained on the introduction of advanced automation technology, and which organizational changes have been necessary for a successful implementation. Based on this knowledge another purpose is to develop an interactive benchmarking tool which firms can use to evaluate the potential gains from introducing advanced automation technology.

In the project CEBR cooperates with researchers and practicians connected to University of Southern In the project CEBR cooperates with researchers and practicians connected to University of Southern Denmark, University of Aalborg, Danish Technological Institute and Electronic A/S.

Contact: Anders Sørensen 

The project is financed by Industriens Fond
 
Samfundsøkonomiske effekter af Vækstfondens investeringer

Vækstfonden, december 2010

Download here
Innovation og produktivitet

Sammenfatning, Økonomi- og Erhvervsministeriet, november 2010

Download here
Innovation og produktivitet

Appendiks, Økonomi- og Erhvervsministeriet, november 2010

Download here
Beskrivende analyse og cost-benefit-analyse af en ekstra indsats over for unge mødre

Mødrehjælpen, september 2010

Download here
Eksportpotentiale i Servicebrancher

Dansk Erhverv, juni 2010

Download here
Måling af værdiskabelse på kandidatuddannelserne på IT-Universitetet i København

IT-Universitetet i København, februar 2010

Download here
 

 

The page was last edited by: Centre for Economic and Business Research // 01/26/2017