Moderne Sociologisk Teori (21-23 august og 10-11 oktober 2013)


 
Faculty 

Morten Frederiksen (AAU), Nanna Mik-Meyer (CBS), Janus Hansen (CBS), Sverre-Raffensøe (CBS, afventer endelig bekræftigelse), Anders Blok (KU), Niels Albertsen (Arkitektskolen Århus)

Course coordinator 
Prerequisites 

Der er ingen specifikke forudsætninger ud over en interesse i sociologisk-teoretiske problemstillinger på et avanceret niveau. Kendskab til klassisk sociologisk teori er en fordel men ikke uomgængeligt.
Deltagerne må være indstillet på at der er en del tekst at læse inden kursusstart og at alle forventes at deltage aktivt i diskussioner i hele forløbet.

Arbejdsindsats
Kurset vægtes med 5 ECTS point, hvilket svarer til 137,5 arbejdstimer. Disse timer bør fordeles omtrent på følgende måde:

Læsning af kursus-litteratur: 63 timer
Kursusdeltagelse:  37 timer
Paper-skrivning:  30 timer
Paper-læsning:    7 timer

Der må således påregnes en betydelig arbejdsindsats inden kurset påbegyndes

Det er en forudsætning for at modtage kursusbevis at man deltager aktivt i hele kurset.
 

Aim 

Mange samfundsvidenskabelige og humanistiske ph.d. studerende, som ikke er uddannet i sociologi, støder på forskellige sociologiske problemstillinger i arbejdet med deres afhandlinger. Derfor har mange brug for en mere generel introduktion til moderne sociologisk teori-dannelse og de udfordringer der er ved at anvende sociologiske teorier i empirisk arbejde. Målet med kurset er at give en bred introduktion til de mest centrale problematikker og teorier i moderne sociologi, og belyse forholdet mellem sociologisk teori og empirisk forskning. Kurset sigter på at hjælpe den studerende til at sætte eget arbejde ind i en bredere teoretisk kontekst, forstå de videnskabsteoretiske problemstillinger der er forbundet med forskellige teoretiske perspektiver, og anvende udvalgte teorier i deres eget arbejde.
 

Content 

Kurset sigter på at give en generel introduktion til sociologisk teori og placere dette i en teorihistorisk og videnskabsteoretisk kontekst. Konkret vil det ske gennem en præsentation af et udvalg af de vigtigste bidrag til den nutidige europæiske sociologiske diskurs. Det drejer sig om Rational Choice paradigmet, Pierre Bourdieu, Niklas Luhmann, Michel Foucault, Bruno Latour/Actor-Network Theory og Boltanski/Thevenot. Disse teoretiske bidrag vil blive præsenteret og diskuteret dels med henblik på at klargøre deres teoretiske logik og bidrag til sociologisk tænkning, dels med henblik på hvordan de kan anvendes i empirisk forskning indenfor forskellige felter.

Undervisningsform
Kurset falder i to dele, en teoretisk (3 kursusdage) og en praktisk (2 kursusdage).

Den teoretiske del er koncentreret om introduktionen af de teoretiske perspektiver. Hvert perspektiv vil blive introduceret i to trin: En generel introduktion til værket (to lektioner) og en diskussion af teoriens anvendelse i empirisk forskning gennem diskussion af et eller flere konkrete eksempler (en lektion).

Den praktiske del koncentrer sig om deltagernes egen anvendelse af en eller flere af de introducerede teorier. Alle deltagere skal skrive et paper på ca. 15 sider der relaterer eller anvender udvalgte begreber, teorier eller analytiske perspektiver fra kurset på deltagernes egne forskningsprojekter. Dette paper skal fremlægges og diskuteres i plenum på kurset. Desuden skal alle deltagere fungere som opponent på to af de andre deltageres paper/oplæg.

Dead-line for indlevering af paper: 23. September 2013

 

Lecture plan 
  21. august 22. august 23. august
8.00-8.45 Intro (Janus Hansen)    
9.00 -11.45 Rational Choice Theory (Morten Frederiksen) Luhmann (Janus Hansen) Latour/ANT (Anders Blok)
13.00-15.45 Bourdieu (Nanna Mik-Meyer) Foucault (Sverre Raffensøe, TBC) Boltanski/Thevenot (Niels Albertsen)
16.00-16.45     Afslutning af Del I (Janus Hansen)

Program, Del II
Fastlægges når antallet af kursusdeltagere kendes

 

Course literature 

Litteratur
For hver session er der angivet obligatorisk litteratur, som deltagerne forventes at have læst inden kursets første del begynder. Derudover er der angivet anbefalet sekundær litteratur, som deltagere med særlig interesse kan bruge til at fordybe sig yderligere.

Introduktion:
Obligatorisk litteratur
• Craig Calhoun, Joseph Gerteis, James Moody, Steven Pfaff, Indermohan Virk (eds.), ‘Introduction’ in  same, Contemporary Sociological Theory, Blackwell, Oxford. Pp. 1-21 (20 sider)

Sekundær litteratur:
Heine Andersen og Lars Bo Kaspersen (red.) Klassisk og moderne samfundsteori, Hans Reitzels Forlag, København 2007.
Hans Joas and Wolfgang Knöbel: Social Theory. Twenty Introductory Lectures. Cambridge University Press
Jeffery Alexander (1987) Sociological Theory since World War II, Columbia University Press.
Craig Calhoun, Joseph Gerteis, James Moody, Steven Pfaff, Indermohan Virk (eds) Contemporary Sociological Theory, Blackwell, Oxford.

Rational choice paradigmet:
Obligatorisk Litteratur
• Elster, Jon (2007), Explaining Social Behavior, pp.163-231, New York: Cambridge University Press (68 sider)
• Coleman, James S. (1990), Foundations of Social Theory, pp. 1-44 Cambridge Mass.: The Belknap Press of Harvard University Press (43 sider)
• Axelrod (1984): The evolution of Cooperation, New York: Basic Books, pp. 3-54 (51 sider)
 
Eksempel på anvendelse:
Judith Treas The Dilemma of Gender Specialization Substituting and Augmenting Wives' Household Work, Rationality and Society, August 2008 vol. 20 no. 3 259-282 (23 sider)
 
Sekundær litteratur:
Elster, Jon (2007), Explaining Social Behavior, New York: Cambridge University Press

Pierre Bourdieu:
Obligatorisk litteratur:
• Pierre Bourdieu and Loïc J.D. Wacquant: An Invitation to Reflexive Sociology, Polity Press, Cambridge 1992. Part II, pp 61-216 (155 sider)
(Dansk udgave: Refleksiv Sociologi, Hans Reitzels Forlag, København 1996)
• Mik-Meyer, N. & K. Villadsen: Bourdieu: Felt, symbolsk vold og underkastelse. I: Mik-Meyer og Villadsen (red.) Magtens former. København: Hans Reitzels Forlag. (19 sider)

Sekundær litteratur:
Pierre Bourdieu, Practical Reason – On the theory of Action, Polity Press, Cambridge 1998.

Dansk udgave: Af praktiske grunde, Hans Reitzels Forlag, København 1997.
Annick Prieur m. fl., Pierre Bourdieu – En introduction, Hans Reitzels Forlag 2006.

Michel Foucault:
Obligatorisk litteratur:
• Michel Foucault, Discipline and Punish, Penguin Books 1991. Dansk udgave: Overvågning og Straf, København 1994. pp. 3-31, 73-104, 135-169, 195-230, 293-308 (143 sider)

Sekundær litteratur:
Sverre Raffnsøe, Marius Gudmand-Høyer, Morten Thanning, Foucualt, Samfundslitteratur, København 2008.
Sverre Raffnsøe, ’Foucault: Filosofiens historicitet’, i: Fransk Filosofi, Politikens Håndbøger, København 2003.
Sverre Raffnsøe, Forord og Indledning til Sameksistens uden Common Sense, Bind I, s. 7 – 136, Akademisk Forlag, København 2002.

Bruno Latour:
Obligatorisk litteratur:
• Bruno Latour: Reassembling the Social, Oxford University Press, pp. 1-26, 63-86, 141-263 (170 sider)
• Anders Blok og Torben Elgaard Jensen, Bruno Latour, Hans Reitzels Forlag, København 2009, Kapitel 2, pp. 49-84 (35 sider)
• Anders Blok (2007) ‘Actor-networking ceta-sociality, or, what is sociological about contemporary whales?’ Distinktion, Vol 15, pp. 65-87 (22 sider)
• John Law (2009) ‘Actor Network Theory and Material Semiotics’, in B.S. Turner (ed) The New Blackwell Companion to Social Theory, pp. 141-158. (17 sider)

Sekundær litteratur:
Bruno Latour: Reassembling the Social, Oxford University Press, resterende kapitler
Anders Blok og Torben Elgaard Jensen, Bruno Latour, Hans Reitzels Forlag, København 2009
Bruno Latour, Vi har aldrig været moderne, Hans Reitzels Forlag, København 2006
(Engelsk: We have never been modern, Harvard University Press)

Niklas Luhmann:
Obligatorisk litteratur:
• Eva Knodt, Foreword, in N. Luhmann, Social Systems, Stanford University Press, 1995, pp ix-xxxvi (34 sider)
• Niklas Luhmann, Sociale Systemer, Hans Reitzels Forlag, København 2000, specielt Indføring: Paradigmeskiftet i systemteorien, s. 36-48 og Kapitel 4, Kommunikation og handling, s. 178-219. (53 sider)
• Niels Åkerstrøm Andersen, Diskursive analysestrategier. Nyt fra Samfundsvidenskaberne, 1999, pp. 107-149 (42 sider)
• Rennison, B (2007) ‘Cash, codes and complexity: new adventures in the public management of pay scales’ Scandinaivan Journal of Management, Vol. 23, pp. 146-76  (30 sider)

Sekundær litteratur:
Georg Kneer og Arnim Nassehi, Niklas Luhmann - Introduktion til teorien om sociale systemer, Gyldendal, København 1997.
Christian Borch, Niklas Luhmann, Routledge, 2011

Boltanski/Thevenot
Obligatorisk litteratur:
• Luc Boltanski (2011): Pragmatisk Sociologi. København: Hans Reitzel, pp. 7-67, 99-125, 201-250, 260-292 (167 sider)
• Laurent Thévenot (2007): ”The Plurality of Cognitive Formats and Engagements: Moving between the Familiar and the Public”. European Journal of Social Theory, 10 (3): 409-423. (14 sider)
• Laurent Thévenot, Michael Moody & Claudette Lafaye (2000): ”Forms of valuing nature: arguments and modes of justification in French and American environmental disputes” I: Michèle Lamont & Laurent Thévenot (red.): Rethinking Comparative Cultural Sociology. Repertoires of Evaluation in France and the United States. Cambridge: Cambridge University Press, 229-272. (43 sider)
• Mario Basaure (2011): ”An interview with Luc Boltanski: Criticism and the expansion of knowledge”. European Journal of Social Theory 14 (3): 361-81. (20 sider)
• Paul Blokker & Andrea Brighenti (2011): ”An interview with Laurent Thévenot: On engagement, critique, commonality, and power”. European Journal of Social Theory 14 (3): 383-400. (17 sider)

Følgende bøger skal anskaffes ved køb eller fra bibliotek:
Bruno Latour: Reassembling the Social, Oxford University Press
Pierre Bourdieu and Loïc J.D. Wacquant: An Invitation to Reflexive Sociology, Polity Press, Cambridge 1992
Michel Foucault, Discipline and Punish, Penguin Books 1991. Dansk udgave: Overvågning og Straf, København 1994
Luc Boltanski: Pragmatisk Sociologi. København: Hans Reitzel

Den øvrige litteratur vil blive fordelt til deltagerne inde kursus-start

 

PhD School 
PhD School in Organisation and Management Studies
Enroll no later than 
Monday, June 24, 2013 - 11:15