Master i skat

Fagbeskrivelser

Du finder oversigt over fag og fagbeskrivelser nedenfor. Fagene kan tages i den rækkefølge, du ønsker, uanset om det er valgfrie eller obligatoriske fag. Der optages studerende efter fristen hhv. 1. maj og 1. december, såfremt der er ledige pladser.

Obligatoriske fag


Juridisk metode

Undervisningen udbydes i Fredericia i forrårssemestret 2022.

Det anbefales, at faget tages først i uddannelsesforløbet.  Faget er på  21 timer (5 ECTS) og afsluttes med en afløsningsopgave på max. 7 sider, som udarbejdes sideløbende med undervisningen. Opgaven skal godkendes af underviser, og er obligatorisk for deltagelse på masterprojektet.

Fagkoordinator:
Studieleder, professor Jane Bolander, CBS Law

Indhold:

 • Legalitetsprincippet
 • Retssystemet og retskilderne
 • Videnskabsteori
 • Fortolkningsprincipper
 • Domsanalyse af en ikke-skatteretlig dom
 • Retssikkerhed
 • Teorianvendelse

Underviser:
Senior tax manager, cand. jur.  Martin Nors Hansen, Revitax A/S

Eksamen:
Afleveringsopgave uden censur, godkendt/ikke godkendt
 

Du vælger 4 af nedenstående obligatoriske fag. De ikke valgte obligatoriske fag kan du efterfølgende vælge som valgfrie fag.


EU-ret

EU-ret udbydes i København og Fredericia i forårssemestret 2022. 

Fagkoordinator:
Professor Karsten Engsig Sørensen, Aarhus Universitet

Indhold:

 • Retskilderne og deres virkning
 • Varenes fri bevægelighed
 • Etableringsret
 • Udveksling af tjenesteydelser
 • Statsstøtte og afgifter

Undervisere:
Professor Karsten Engsig Sørensen, Aarhus Universitet
Professor Michael Steinicke. Aarhus Universitet

Eksamen:
3 timers skriftlig stedprøve med ekstern censur
 

EU-skatteret

EU-skatteret udbydes i København i forårssemestret 2022.

Fagkoordinator:
Lektor, ph.d. Michael Tell, CBS Law

Indhold:
EU skatterettens krav om fri bevægelighed i forhold til:

 • Sambeskatning m.v. (final losses)
 • Kildeskatter
 • Transfer pricing
 • Rentefradragsbeskæring
 • CFC beskatning
 • Exit-beskatning

Undervisere:
Lektor, ph.d. Michael Tell, CBS Law
Director, advokat Stine Andersen, Kromann Reumert
Professor, ph.d. Anders Nørgaard Laursen

Eksamen:
20 minutter mundtlig prøve med ekstern censur
 

Erhvervsbeskatning

Erhvervsbeskatning udbydes i København og Fredericia i forårssemestret 2022.

Fagkoordinator:
Studieleder, professor Jane Bolander, CBS Law

Indhold:

 • Skatteretlig periodisering
 • Skattemæssige afskrivninger
 • Virksomheder med flere ejere (interessentskaber, kommanditselskaber m.v.)
 • Afgrænsninger inden for personskatteretten (lønmodtagere, selvstændigt erhvervsdrivende, honorarmodtagere)
 • Virksomhedsskatteordning og kapitalafkastordning

Undervisere:
Skatterådgiver Niels Jørgen Kristensen, BDO
Vicestudieleder, ekstern lektor  Ole Aagesen, CBS Law
Studieleder, professor Jane Bolander, CBS Law

Eksamen:
3 timers skriftlig stedprøve med ekstern censur
 

Fast ejendom

Fast ejendom udbydes i efterårssemestret 2021.

Fagkoordinator:
Vicestudieleder, ekstern lektor Ole Aagesen, CBS Law

Indhold:

 • Den løbende beskatning af fast ejendom
 • Afskrivninger, genvundne og ikke genvundne afskrivninger
 • Skattefritagne ejendomme
 • Beskatning af ejendomsavancer

Undervisere:
Vicestudieleder, ekstern lektor Ole Aagesen, CBS Law
Senior Tax Manager Mark Arnecke, Revitax A/S

Eksamen:
3 timers skriftlig stedprøve med ekstern censur
 

International skatteret

International skatteret udbydes i efterårssemestret 2021.

Fagkoordinator:
Professor, ph.d. Anders Nørgaard Laursen, Aarhus Universitet

Indhold:

 • Grundprincipperne i den internationale skatteret. Faget behandler reglerne for såvel fysiske som juridiske personer
 • Den subjektive skattepligt og globalindkomstprincippet
 • Forholdet mellem intern ret, dobbeltbeskatningsaftaler og EU-skatteretten
 • Fortolkning af dobbeltbeskatningsoverenskomster, herunder diskriminationsforbud
 • Fordeling af beskatningsretten mellem domicil- og kildeland
 • Lempelse af international dobbeltbeskatning
 • Fast driftssted
 • Fysiske personer, sociale bidrag og arbejdsmarkedsbidrag m.v.
 • Til- og fraflytning, fysiske personer

Undervisere:
Skattechef Kasper Svendsen, Finans Danmark
Partner Per Ørtoft Jensen, EY
Professor, ph.d. Anders Nørgaard Laursen, Århus Universitet 

Eksamen:
3 timers skriftlig stedprøve med ekstern censur
 

Kursgevinster og finansielle kontrakter

Kursgevinster og finansielle kontrakter udbydes i efterårssemestret 2021.

Fagkoordinator:
Manager, ph.d. Lars Kjærgård Terkilsen, KPMG

Indhold:

 • Beskatning af kapitalgevinster i form af kursgevinster på fordringer og gæld
 • Finansielle markeder og produkter
 • Finansielle kontrakter

Undervisere:
Manager, ph.d. Lars Kjærgård Terkilsen, KPMG
Skattechef Frank Larsen, Nykredit

Eksamen:
3 timers skriftlig stedprøve med ekstern censur
 

Momsret

Momsret udbydes i København og Fredericia i foråret 2022

Fagkoordinator:
Professor Dennis Ramsdahl Jensen, Aarhus Universitet

Indhold:

 • Lovgivning og praksis
 • Afgrænsning af afgiftsplligtige personer og afgiftspligtige transaktioner
 • Handel over landegrænser
 • Opgørelse af afgiftsgrundlaget
 • Fradragsret og regulering

Undervisere:

Professor Dennis Ramsdahl Jensen, Aarhus Universitet
Professor Henrik Stensgaard, Aarhus Universitet

Eksamen:
3 timers skriftlig stedprøve med ekstern censur

 

Personbeskatning

Personbeskatning udbydes i forårssemestret 2022.

Fagkoordinator:
Senior tax manager, cand. jur. Andreas Albrechtsen, Revitax A/S

Indhold:

 • Fysiske personers bruttoindkomster og skattemæssige fradrag
 • Familiebeskatning
 • Indkomstkvalifikation efter personskatteloven og skatteberegning samt beskatning af privatforbrug
 • Regulering omkring pensioner samt  beskatning af pensionsudbetalinger

Undervisere:
Senior tax manager, cand. jur. Andreas Albrechtsen, Revitax A/S
Professor, ph.d. Jane Bolander, CBS Law
Skatterådgiver Martin Christensen, Revitax A/S
Skattechef Frank Larsen, Nykredit A/S

Eksamen:
3 timers skriftlig stedprøve med ekstern censur

 

Selskabsbeskatning

Selskabsbeskatning udbydes i efterårssemestret 2021.

Fagkoordinator:
Professor mso, ph.d. Peter Koerver Schmidt, CBS Law

Indhold:

 • Subjektiv skattepligt
 • Udbytter
 • Indtræden og ophør af skattepligt
 • Underskudsfremførsel
 • Koncernbeskatning
 • Rentefradragsbeskæring

Undervisere:
Professor mso, ph.d. Peter Koerver Schmidt, CBS Law
Skattepartner René Møller Jensen, BDO
Partner Kim Wind Andersen, Hansen TaxLegal
Partner Jesper Anker Howes, Accuratax

Eksamen:
3 timers skriftlig stedprøve med ekstern censu

 

Udbytte og aktieavance

Udbytte og aktieavance udbydes i forårssemestret 2022.

Fagkoordinator:
Direktør, Cand.jur. Martin Kenneth Jensen, Revitax

Indhold:

 • Udbyttebeskatning og maskeret udlodning
 • Aktieavancebeskatning, gevinster og tab
 • Medarbejderaktier

Undervisere:
Direktør, Cand.jur. Martin Kenneth Jensen, Revitax
Skatterådgiver Niels Jørgen Kristensen, BDO

Eksamen:
3 timers skriftlig stedprøve med ekstern censur
 

Valgfrie fag

Du vælger 4 blandt nedenstående fag:
Husk, at du kan vælge ikke valgte obligatoriske fag som valgfrie fag

 

Dødsboskifte og dødsboskatteret

Dødsboskifte og dødsboskatteret udbydes i efterårssemestret 2021.

Fagkoordinator:
Vicestudieleder, ekstern lektor Ole Aagesen, CBS Law

Indhold:

 • Skifteformer, bobehandlingsmåder og bobehandling
 • Værdiansættelse og boafgift
 • Skiftede og uskiftede dødsboer
 • Skattefritagne og ikke skattefritagne dødsboer
 • Indkomstopgørelse og skatteberegning
 • Beskatning af længstlevende ægtefælle
 • Succession, realisation og afståelse
 • Beskatning af udlodning


Undervisere:
Vicestudieleder, ekstern lektor Ole Aagesen, CBS Law
Advokat (H) Johan Hartmann Stæger, Bech-Bruun

Eksamen:
3 timers skriftlig stedprøve med ekstern censur
 

Generationsskifte og virksomhedsomdannelse

Generationsskifte og virksomhedsomdannelse udbydes i forårssemestret 2022.

Fagkoordinator:
Vicestudieleder, ekstern lektor Ole Aagesen, CBS Law

Indhold:

 • Gaver og gaveafgift
 • Succession, personlige erhvervsvirksomheder
 • Skattefri og skattepligtig virksomhedsomdannelse.
 • Introduktion til aktieombytning
 • Succession, overdragelse af kapitalandele

Undervisere:
Vicestudieleder, ekstern lektor Ole Aagesen, CBS Law
Advokat (H) Johan Hartmann Stæger, BFA Law
Advokat Torben Buur, Advokatfirmaet Dahl

Eksamen:
3 timers skriftlig stedprøve med ekstern censur
 

International selskabsskatteret

International selskabsskatteret udbydes i forårssemestret 2022.

Fagkoordinator:
Professor mso, ph.d. Peter Koerver Schmidt, CBS Law

Indhold:

 • Exit-beskatning af selskaber
 • Beskatning af faste driftssteder
 • International sambeskatning
 • CFC beskatning
 • Beneficial ownership
 • Selskabers kildeskatter
 • International skatteplanlægning og værnsregler
 • CSR kontra aggressiv skatteplanlægning

Undervisere:
Skattepartner René Møller Jensen, Deloitte
Partner Jesper Anker Howes, Accuratax
Professor mso, ph.d. Peter Koerver Schmidt, CBS Law

Eksamen:
3 timers skriftlig stedprøve med ekstern censur

 

Omstrukturering

Omstrukturering udbydes i efterårssemestret 2021.

Fagkoordinator:
Chefkonsulent, cand. jur. Daniell Rosenlund, Skattestyrelsen

Indhold:

 • Fusion
 • Spaltning
 • Tilførsel af aktiver
 • Aktieombytning

Undervisere:
Chefkonsulent, cand. jur. Daniell Rosenlund, Skattestyrelsen
Professor Karsten engsig Sørensen, Aarhus Universitet

Eksamen:
20 minutters mundtlig prøve med ekstern censur
 

Punktafgifter - Varebaserede afgifter

Omstrukturering udbydes i forårsssemestret 2022.

Fagkoordinator:
Director Thomas Sørensen, Deloitte

Indhold:

 • Den afgiftsretlige begrebdannelsen
 • Det afgiftspligtige vareområde og fritagelser
 • Registreringsreglerne
 • Afgiftsopgørelse, herunder godtgørelse
 • Hæftelse og kontrol
 • EU-harmoniserede afgifter

Undervisere:
Director Thomas Sørensen, Deloitte

Eksamen:
20 minutters mundtlig prøve med ekstern censur

 

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs udbydes i efterårssemesteret 2021.

Fagkoordinator:
Studieleder, professor Jane Bolander, CBS Law

Indhold:

 • Rekonstruktionsret
 • Konkursret
 • Rekonstruktionsskatteret
 • Akkord-, konkurs- og likvidationsskatteret

Undervisere:
Studieleder, professor Jane Bolander, CBS Law
Advokat Anders Hauge Gløde, Bech-Bruun

Eksamen:
20 minutter mundtlig prøve med ekstern censur
 

Regnskab og skat

Regnskab og skat udbydes i forårssemestret 2022.

Fagkoordinator:
Skatterådgiver Martin Christensen, Revitax A/S

Indhold:

 • Årsrapportens opbygning og principper
 • Konvertering af årsrapporten til indkomstopgørelsen
 • Koncernregnskab
 • Skatteberegning, skattefordeling og udskudt skat ved sambeskatning

Undervisere:
Statsautoriseret revisor Marianne Z. Svenningsen, Zander Advice
Skatterådgiver Martin Christensen, Revitax A/S
Partner Erik Banner-Voigt, Advokatfirmaet Bruun & Hjejle

Eksamen:
3 timers skriftlig stedprøve med ekstern censur
 

Skatte- og afgiftsproces

Skatte- og afgiftsproces udbydes i forårssemestret 2022.

Fagkoordinator:
Senior tax manager, cand, jur. Martin Nors Hansen, Revitax A/S

Indhold:

 • Myndighedernes organisation og kompetence
 • Frister og forældelse
 • Klagebehandling, skatteforbehold, omgørelse og omvalg
 • Domstolsprøvelse, omkostningsgodtgørelse, syn og skøn
 • Forventningsprincippet og bindende svar
 • Sagsbehandlingsregler og konsekvens af sagsbehandlingsfejl

Undervisere:

Senior tax manager, cand. jur. Martin Nors Hansen, Revitax A/S
Retsformand Poul Bostrup, Landsskatteretten
Chefkonsulent Ulla Katholm, Skattestyrelsen
Advokat Kaspar Bastian, TVC Advokatfirma

Eksamen:
20 minutters mundtlig prøve med ekstern censur
 

Skattekontrol og skattestrafferet

Skattekontrol og skattestrafferet udbydes i forårssemestret 2022.

Fagkoordinator:
Senior tax manager, cand. jur. Martin Nors Hansen, Revitax A/S

Indhold:

 • Sagsbehandlingsregler
 • Strafansvarets subjektive og objektive betingelser
 • Skatte- og momssvig
 • Sanktioner og retsfølger
 • Frister og forældelse

Undervisere:
Professor, dr.jur. Jan Pedersen, Århus Universitet
Senior tax manager, cand. jur. Martin Nors Hansen, Revitax A/S
Advokat, partner Michael Amstrup, Lundgrens Advokatpartnerselskab
Advokat Per Justesen, Ret og Råd
Chefanklager Per Fiig, Statsadvokaturen for særlig økonomisk og international kriminalitet 

Eksamen:
20 minutters mundtlig prøve med ekstern censur
 

Transfer pricing

Transfer pricing udbydes i efterårssemestret 2021.

Fagkoordinator:
Chefkonsulent Erik Andresen, Skattestyrelsen

Indhold:

 • Nationalt lovgrundlag og korrektionsadgang
  TP dokumentation, bøder og bevisbyrde
 • TP - metoder og praktisk anvendelse
 • Serviceydelser
 • Værdiansættelse
 • SKATs TP skatterevisioner og SKATs indsatsområder indenfor TP
 • Økonomistyring m.v. - Praktiske udfordringer for virksomhederne

Undervisere:
Tax Partner Peder Reuther, KPMG Acor Tax
tax Partner Simon Schaadt, KPGM Acor Tax
Chefkonsulent Erik Andresen, Skattestyrelsen

Eksamen:
3 timers skriftlig stedprøve med ekstern censur
 

Transfer pricing - advanced

Transfer pricing - Advanced udbydes i efterårssemestret 2021.

Fagkoordinator:
Chefkonsulent Erik Andresen, Skattestyrelsen

Indhold:

 • Implementering og udbygning af OECD’s transfer pricing guidelines
 • Løsning af internationale dobbeltbeskatningssituationer
 • "Business Restructurings" - anvendelse og udfordringer ved omstrukturering i en koncern
 • Værdiansættelse og brug af immaterielle rettigheder herunder DEMPE analyse
 • Problemløsning når der ikke er egnede transaktioner til brug for en sammenligning herunder udfordringer ved brug af "Profit Split" metoden
 • Løsning af skattekonflikter, herunder "Litigation", "Dispute Resolution" og "Alternative Dispute Resolution"
 • Virksomhedernes anvendelse og udfordringer ved brug af TP data og værktøjer
 • "Value Chain Analysis"

Undervisere:

Tax Partner Henrik Lund, KPMG Acor Tax
Chefkonsulent Erik Andresen, Skattestyrelsen
Director Johnny Bøgebjerg, KPMG Acor Tax

Eksamen:
3 timers skriftlig stedprøve med ekstern censur
 

Masterprojekt

Masterprojektet er et skriftligt afgangsprojekt, der demonstrerer den studerendes videnskabelige og praktiske kompetencer samt evnen til at formidle egen viden. 

Undervisningen udbydes i forårssemestret 2022. Aflevering af masterprojekt efterår 2022. Faget Juridisk metode, som er obligatorisk for alle, skal bestås forud for deltagelse.

Der indledes med undervisning i skatteretlig metode og artikelskrivning. Artiklen skal godkendes af underviser forud for masterprojektet.

Fagkoordinator:
Studieleder, professor Jane Bolander, CBS Law, Copenhagen Business School

Indhold:

 • Juridisk metode med fokus på skatteretten
 • Civilrettens styrende funktion

Individuel vejledning (faglig vejledning) tildeles med 15 timer pr. masterprojekt.

Projektet er på max. 50 sider, og forsvares ved mundtlig eksamen på 1 time. Eksamen er individuel.

Projektet kan skrives af 2 studerende, og er i så fald på maximum 75 sider.

Undervisere:
Studieleder, professor Jane Bolander, CBS Law, Copenhagen Business School
Vicestudieleder, ekstern lektor Ole Aagesen, CBS Law

Her kan du se resumeer af tidligere års masterprojekter til og med 2013
emner_master_i_skat_2004-2013.pdf

Fra 2014 ligger masterprojekterne på CBS' bibliotek.

Overgangsordning


Tværfaglig synopsis i skatteret

Overgangsordning for studerende, som mangler op til 2½ ECTS for at kunne afslutte uddannelsen med Masterprojekt.

Der er mulighed for tilmelding til synopsis både forår og efterår.

 •  Introduktionsdag med udlevering af et fastlagt emne baseret på uddannelsens obligatoriske fag.

Der afleveres en synopsis på maksimum 5 sider. Eksaminationen omhandler synopsen, som efterfølgende fremlægges mundtligt.

Afløsningsopgave Juridisk metode

Overgangsordning for studerende med Juridisk metode, som mangler 2 ECTS for at opnå i alt 5 ECTS, som studieordningen fra efteråret 2016 foreskriver.

I forbindelse med Skatteretlig metode og masterprojekt afleveres en afløsningsopgave på maksimum 4 sider indenfor et fastlagt emne. Opgaven skal godkendes af den fagansvarlige som bestået.

Kontakt os gerne hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er omfattet af overgangsordningen.

Fag på studieordning 2016 kontra tidligere studieordning

Det er ikke muligt, at få flere fag med hovedsaglig samme pensum på eksamensbeviset. I oversigten kan du se hvordan vi har vægtet fagene.

PDF icontidligere_fag_kontra_nye_fag_e16.pdf
 

 

Master i Skat

Daniel Askbo
Birthe Brouer
Erik Banner-Voigt
Peter Lund Christiansen
Sidst opdateret: Master i Skat // 11/10/2021