Fleksibelt forløb

På det fleksible forløb sammensætter du selv din masteruddannelse på mellem 2 og 6 år.

Opbygningen på det fleksible forløb

På det fleksible forløb tilmelder du dig undervisning et semester ad gangen og kan frit vælge, om du vil følge ét eller flere moduler pr. semester. Du kan også nøjes med at følge enkelte, udvalgte moduler - du forpligter dig ikke til at tage den samlede masteruddannelse.

Du kan vælge mellem forskellige moduler ud fra dine faglige præferencer og ønsker for udviklingen af dit personlige lederskab, og du har dermed mulighed for at justere arbejdsbelastningen og skræddersy en uddannelse, der passer til netop dig, din hverdag og de udfordringer, du står over for i dit job. Undervisningen udføres som en vekselvirkning mellem holdbaseret undervisning i fagområder og gruppebaseret ledelsesudvikling med fokus på den enkelte deltagers kompetencebehov.

Herunder ses eksempler på hhv. et 3-årigt og et 4-årigt fleksibelt forløb. Under eksemplerne kan du læse mere om MPG-uddannelsens opbygning, moduler og pædagogik.

Fleksiblet forløb, MPG

Opbygning
MPG er normeret til 60 ECTS, hvilket svarer til et års fuldtidsstudium, og består af følgende:
 • Det obligatoriske forløb (10 ECTS)
  MPG intro- og udviklingsforløb (MUF - 4 ECTS) samt Ledelsesudviklingsforløb (LUF - 6 ECTS)
 • Obligatoriske ledelsesfaglige moduler (20 ECTS)
  Du vælger 4 moduler ud af 6 mulige à hver 5 ECTS
 • Valgfrie moduler (18 ECTS)
  Du sammensætter moduler à hhv. 3 og 6 ECTS
 • Mastermodul (12 ECTS)


Du skal være opmærksom på følgende, når du vælger og sammensætter dine moduler:

 • MPG intro- og udviklingsforløb (MUF) skal være afsluttet, inden du kan påbegynde Ledelsesudviklingsforløb (LUF).
 • MPG intro- og udviklingsforløb (MUF) og Ledelsesudviklingsforløb (LUF) kan ikke følges i samme semester.
 • Du kan maksimalt gennemføre 12 ECTS obligatoriske og/eller valgfrie moduler, inden du påbegynder af MPG intro- og udviklingsforløb (MUF).
 • Uddannelsen afsluttes med mastermodulet.
   
Moduler

MPG intro- og udviklingsforløb ( MUF - 4 ECTS) er det naturlige sted at starte MPG, da modulet bl.a. introducerer til public governance. Målet er, at deltagerne påbegynder den kvalificering  af egen ledelsespraksis, resten af uddannelsen videreudvikler. I forløbet udprøves de studerende, og der laves en personlig udviklingsplan og dannes udviklingsgrupper.

Ledelsesudviklingsforløb (LUF - 6 ECTS) ligger i faglig forlængelse af MUF og har til formål at udvikle dit personlige lederskab i samspillet mellem egen person ('indersiden') og den organisatoriske opgave ('ydersiden') inden for den offentlige sektors institutionelle kontekst.

Obligatoriske ledelsesfaglige moduler (20 ECTS) har til formål at give viden, færdigheder og kompetencer ift. centrale ledelsesopgaver. På det fleksible forløb skal du i løbet af uddannelsen vælge 4 ud af følgende 6 moduler:

De valgfrie moduler giver dig mulighed for at uddybe viden og færdigheder fra de obligatoriske ledelsesfaglige moduler.

Mastermodulet (12 ECTS) afslutter uddannelsen. Her arbejder du med en selvvalgt problemstilling inden for offentlig ledelse, og formålet med projektet er, at du, på baggrund af din uddannelsesplan og gennemførte moduler, kan demonstrere kompetencer i at udarbejde og analysere en eller flere problemformuleringer samt afrapportere resultaterne. Mastermodulet skal desuden demonstrere, at du formår at reflektere over problemstillingens relation til din rolle som leder og/eller til din organisation.

Du kan læse mere om, hvilke moduler der udbydes det kommende semester på siden 'Moduler'.

Eksamen

Alle moduler afsluttes med en eksamen, som består af en skriftlig og en mundtlig del. Den skriftlige del er enten en synopsis på 3-5 sider eller en skriftlig opgave på 10-15 sider. Udover den skriftlige del består eksamen af et mundtligt forsvar.

Masterafhandlinger er på maksimalt 50 sider for individuelle besvarelser og maksimalt på 80 sider, hvis to personer skriver sammen.

Pædagogik

Undervisningen på MPG bliver dannet i samspillet mellem det personlige lærings- og udviklingsforløb samt kernefaglige elementer. For at sikre koblingen mellem praktisk ledelse og forskningsfaglig viden bindes uddannelsens elementer sammen af en række pædagogiske principper:

 • Perspektivisme: Uddannelsen baseres på en bred vifte af samfundsvidenskabelige, filosofiske og erhvervspsykologiske perspektiver og metoder, der bidrager til indsigt i de faktiske vilkår og muligheder for professionel offentlig ledelse.
 • Problemorientering: Uddannelsens arbejds- og prøveformer vil have fokus på teorianvendelse, analyse og systematisk iagttagelse. Ved at arbejde med en problemorienteret tilgang skal uddannelsens moduler og processer sikre følgende; at de studerende opnår viden om videnskabelige tilgange og metoder, så de kan vælge den relevante analysestrategi, når man skal undersøge en konkret, praktisk ledelsesproblemstilling.
 • Action learning: I arbejdet med konkrete cases og ved at inddrage de studernedes egen ledelsesvirkelighed bliver uddannelsens moduler gjort anvendelsesorienterede. På den måde opnår den studerende større refleksivitet og handlekraft i konkrete ledelsesprocesser.
 • Selv-udvikling og læring: Uddannelsens indholds- og proceselementer skal bidrage til den studerendes udvikling af egne kompetencer, der kan bruges i løsningen af konkrete udfordringer i den studerendes egen ledelsesvirkelighed. Der lægges vægt på at udvikle og vurdere den enkelte studerendes kompetencer til at anvende sin viden og læring på egen ledelsespraksis, f.eks. ved at præcisere ledelsesopgaven, ved at identificere konkrete handlemuligheder eller ved at løse problemer i praksis.

Uddannelsens undervisnings- og arbejdsprincipper samt prøveformer bliver især afspejlet i arbejdet i de udviklingsgrupper, som de studerende bliver delt ind i på uddannelsen.

 

 

Sidst opdateret: Master of Public Governance // 25/06/2018

Kontakt MPG-sekretariatet

Copenhagen Business School
Dalgas Have 15, SV080
2000 Frederiksberg
Tlf.: 3815 3633
E-mail: mpg@cbs.dk