Fleksibelt forløb

Det fleksible forløb på Master of Public Governance er tilrettelagt, så den kan tages som et forløb på 2-6 år.

Opbygningen af det fleksibelt forløb

Som deltager på det fleksible forløb tilmelder du dig ét modul ad gangen og det er muligt at tage flere moduler hvert semester. Hvis du ønsker det, kan du nøjes med at tage udvalgte moduler - du forpligter dig ikke til at tage den samlede masteruddannelse.

Uddannelsen er tilrettelagt, så du kan vælge mellem forskellige moduler ud fra egne faglige præferencer og ønsker om udvikling af det personlige lederskab. Undervisningen udføres som en vekselvirkning mellem holdbaseret undervisning i fagområder og gruppebaseret ledelsesudvikling med fokus på den enkelte deltagers kompetencebehov.

Prøv vores masterplanner på fleksibelmaster.dk, hvor du kan planlægge og sammensætte din master efter dine behov.

Opbygning
MPG er normeret til 60 ECTS, hvilket svarer til et års fuldtidsstudium. MPG'en består af følgende elementer:
 • Ledelsesfagligt grundforløb (5 ECTS)
 • Personligt udviklingsforløb (5 ECTS)
 • Obligatoriske ledelsesfaglige moduler (4 moduler à 5 ECTS – i alt 20 ECTS)
 • Valgfrie moduler (3 eller 6 ECTS pr. modul – i alt 18 ECTS)
 • Masterprojekt (12 ECTS)
   

Ud over modulerne Ledelsesfagligt grundforløb og Personligt udviklingsforløb, skal den studerende ud fra interesser og uddannelsesbehov vælge fire obligatoriske ledelsesfaglige moduler ud blandt seks mulige. Ledelsesfagligt grundforløb, Personligt udviklingsforløb og Obligatoriske ledelsesfaglige moduler udgør uddannelsens obligatoriske fag på samlet 30 ECTS. Herudover skal den studerende vælge valgfrie moduler på i alt 18 ECTS. Der udbydes valgfrie moduler på 3 og 6 ECTS.

Der er følgende bindinger på den studerendes valg af rækkefølge og sammensætning af moduler:

 1. Du skal gennemføre Ledelsesfagligt grundforløb før Personligt udviklingsforløb kan påbegyndes.
 2. Du kan maksimalt gennemføre 18 ECTS på andre moduler inden Ledelsesfagligt grundforløb påbegyndes.
 3. Uddannelsen afsluttes med mastermodulet.
   
Moduler

Det ledelsesfaglige grundforløb introducerer til lederskabets forskellige aspekter, specielt den offentlige leders udfordringer i en politisk styret kontekst. Modulet afsluttes med, at der udarbejdes en personlig studie- og udviklingsplan for hver studerende samt nedsættes udviklingsgrupper ud fra den enkelte studerendes baggrund.

Det personlige udviklingsforløb omsætter faglig viden fra øvrige uddannelsesmoduler til personlig ledelsesudvikling, hvor der er fokus på handlemuligheder i deltagernes arbejde som ledere. Forløbet tager udgangspunkt i udviklingsgrupperne fra Ledelsesfagligt grundforløb.

Obligatoriske ledelsesfaglige moduler tilbyder viden, færdigheder og kompetencer inden for centrale ledelsesopgaver. De studerende skal i løbet af uddannelsen vælge fire af følgende seks moduler:

 • Strategisk ledelse i et governance perspektiv

 • Offentlig styring: Idéer og praksis

 • Ledelse af reform og forandring

 • Kommunikation og ledelse

 • Strategisk HRM i det moderne arbejdsliv

 • Personlige lederskab og dialogisk coaching

De valgfrie moduler giver de studerende mulighed for at uddybe de obligatoriske ledelsesfaglige moduler og specialisere sig.

Mastermodulet afslutter uddannelsen (12 ECTS). De studerende skal beskrive, analysere, bearbejde og afrapportere en selvvalgt problemstilling inden for offentlig ledelse. Formålet med mastermodulet er, at den studernede på grundlag af egen uddannelsesplan og de tidligere gennemførte uddannelsesmoduler skal demonstrere kompetence i at udarbejde en eller flere problemformuleringer, analysere/bearbejde problemformuleringen/-erne og afrapportere resultaterne af projektarbejdet. Mastermodulet skal demonstrere, at den studerende kan reflektere over problemstillingens relation til egen rolle som leder og/eller til egen organisation.

Du kan læse i moduludbudskataloget, hvilke moduler der udbydes det kommende semester. Du finder moduludbudskataloget under fanebladet 'Optagelse'.

Eksamen

Alle moduler afsluttes med en eksamen, som består af en skriftlig del og en mundtlig del. Den skriftlige del er enten en synopsis på 3-5 sider eller en skriftlig opgave på 10-15 sider. Udover den skriftlige del består eksamen af et mundtligt forsvar.


Ledelsesfagligt grundforløb afsluttes med aflevering af et udviklingsprojekt, som er en individuel udviklings- og studieplan på 5-7 sider, som uddybes ved den mundtlige del af eksamen.


Masterafhandlinger er på maksimalt 50 sider for individuelle besvarelser og maksimalt på 80 sider, hvis to personer skriver sammen.

Pædagogik

Undervisningen på MPG bliver dannet i samspillet mellem det personlige lærings- og udviklingsforløb samt kernefaglige elementer. For at sikre koblingen mellem praktisk ledelse og forskningsfaglig viden bindes uddannelsens elementer sammen af en række pædagogiske principper:

 • Perspektivisme: Uddannelsen baseres på en bred vifte af samfundsvidenskabelige, filosofiske og erhvervspsykologiske perspektiver og metoder, der bidrager til indsigt i de faktiske vilkår og muligheder for professionel offentlig ledelse.
 • Problemorientering: Uddannelsens arbejds- og prøveformer vil have fokus på teorianvendelse, analyse og systematisk iagttagelse. Ved at arbejde med en problemorienteret tilgang skal uddannelsens moduler og processer sikre følgende; at de studerende opnår viden om videnskabelige tilgange og metoder, så de kan vælge den relevante analysestrategi, når man skal undersøge en konkret, praktisk ledelsesproblemstilling.
 • Action learning: I arbejdet med konkrete cases og ved at inddrage de studernedes egen ledelsesvirkelighed bliver uddannelsens moduler gjort anvendelsesorienterede. På den måde opnår den studerende større refleksivitet og handlekraft i konkrete ledelsesprocesser.
 • Selv-udvikling og læring: Uddannelsens indholds- og proceselementer skal bidrage til den studerendes udvikling af egne kompetencer, der kan bruges i løsningen af konkrete udfordringer i den studerendes egen ledelsesvirkelighed. Der lægges vægt på at udvikle og vurdere den enkelte studerendes kompetencer til at anvende sin viden og læring på egen ledelsespraksis, f.eks. ved at præcisere ledelsesopgaven, ved at identificere konkrete handlemuligheder eller ved at løse problemer i praksis.

Uddannelsens undervisnings- og arbejdsprincipper samt prøveformer bliver især afspejlet i arbejdet i de udviklingsgrupper, som de studerende bliver delt ind i på uddannelsen.

 

 

Sidst opdateret: Master of Public Governance // 17/12/2017

Kontakt MPG sekretariatet

Copenhagen Business School
Dalgas Have 15, SV080
2000 Frederiksberg
Tlf.: 3815 3633
Email: mpg@cbs.dk