Oplev mini masterclasses på årets MPG-konference

”Hvad skal vi med frivilligheden?" og ”Ledelse opad". Det er temaet for to af de i alt seks mini masterclasses, du kan deltage i, når MPG afvikler årets konference om offentlig ledelse d. 17. september kl. 9.00-13.00.

06/09/2019

MINI MASTERCLASSES GIVER FORSKELLIGE VINKLER PÅ FÆLLESOFFENTLIGT LEDERSKAB

Du kan på årets konference om offentlig ledelse møde en række af MPG-uddannelsens dedikerede undervisere, som med afsæt i deres undervisning afvikler mini masterclasses med henblik på at give deltagerne et indblik i, hvordan MPG arbejder med aktuelt ledelsesstof. De seks mini masterclasses, som afvikles i to runder à 30 min., vil variere i struktur og indhold – nogle masterclass-værter inddrager medundervisere, praktikere eller alumner – men fælles for dem alle er, at de behandler årets konferencetema i relation til de enkelte underviseres faglige udgangspunkt. Som deltager på konferencen har du derfor mulighed for at nå to forskellige mini masterclasses.

Konferencens mini masterclasses præsenteres af undervisere og forskere fra både Copenhagen Business School og Københavns Universitet.

Herunder har vi samlet en oversigt over de forskellige mini masterclasses. God fornøjelse!

RUNDE 1: KL. 10.35-11.05

TILLIDSBASERET LEDELSE
Lektor Steen Vallentin, CBS

Tillid spiller en helt afgørende rolle i moderne ledelse - ikke mindst i den offentlige sektor, hvor tillidsdagsordenen i de sidste 10-12 år har virket som modvægt til regelstyring og økonomisk styring, som vi forbinder med NPM. På dagsordenen har været afbureaukratisering, regelsanering og frisættelse af institutioner. Ift. det personlige lederskab og leder-medarbejder-relationer drejer tillid sig om at styrke fagligheden og handledygtigheden hos selvledende medarbejdere. Der gives et indblik i tillidens ledelsesmæssige muligheder og udfordringer – både i teori og praksis. Deltagerne får mulighed for at diskutere egne erfaringer og idéer til, hvordan der kan arbejdes med at styrke tilliden i deres organisationer.
 

MARKEDSMEKANISMEN SOM MIDDEL TIL AT SKABE SAMARBEJDE PÅ TVÆRS
Lektor Ivar Friis, CBS

En stor del af offentlige organisationer bliver styret, som om de var private virksomheder, der konkurrerer i et marked. Bevillinger tildeles organisationer, efter hvor mange elever, studerende, operationer etc. der produceres, hvilket betyder, at dem, der klarer sig bedst, får flest penge. Konkurrencen presser potentielt alle til at gøre det bedre, og pengene bliver kanaliseret hen til dem, der gør det bedst. Praksis har imidlertid vist, at der er mange problemer med at få modellen til at virke, især fordi den kan forstærke silotænkning og uhensigtsmæssig konkurrence frem for samarbejde på tværs. Det diskuteres, hvordan (og om) modellen kan fremme samarbejde.


LEDELSE OPAD I OFFENTLIGE HIERAKIER
Ekstern lektor Jacob Vase, KU, og ekstern lektor Hanne Kristensen, KU

Uanset hvor i den offentlige forvaltning man arbejder, består en del af opgaveløsningen i at agere opad i et organisatorisk hierarki. Man er formelt underlagt såvel en administrativ som en politisk ledelse - men hvad karakteriserer god ledelse opad ift. den administrative ledelse og ift. det politiske niveau? Hvad har de to til fælles, og hvor adskiller de sig fra hinanden? Denne masterclass undersøger de formelle som de uformelle rammer for at lede opad, og der stilles skarpt på de dilemmaer, som ledelse opad giver anledning til. .

 
RUNDE 2: KL. 11.15 - 11.45

HVAD SKAL VI MED FRIVILLIGHEDEN?
Lektor Anders la Cour, CBS

Frivilligheden er i dag blevet inviteret indenfor i den offentlige velfærdsproduktion og kommunerne har alle formuleret deres egne politikker på området. Men hvad kræver det af faglighed og kompetencer, hvis de flotte politiske målsætninger om en sammenhængende velfærdsindsats skal indfries? Hvor går grænserne mellem den professionelle og frivillige velfærdsindsats? Hvad skal der forstås ved kvalitet? Og hvordan skal frivillige overhovedet ledes? Disse og mange andre spørgsmål vil blive diskuteret og oplægsholderen vil komme med sine bud på hvordan man som politiker, embedsmand eller leder kan forholde sig til dem.


ROMANTISERING AF LEDELSE
Professor Lene Holm Pedersen, KU

Der sker en romantisering af ledelse, hvor ledelse bliver en forsimplet forklaring på succes eller på katastofer. Eksemplerne på dette er særligt spektakulære inden for sportens verden, men findes også tydeligt inden for virksomhedsledelse og dokumenteres nu også i den offentlige sektor. Men forsimplede forklaringer giver fejlagtige løsninger, og derfor er romantisering af ledelse et problem. Denne masterclass sætter fokus på, hvad der driver romatisering af ledelse, hvordan fænomenet er knyttet til NPM og politiske holdninger, men vi viser også, hvordan det kan bekæmpes med få og simple greb.


FÆLLESOFFENTLIG LEDELSE
Professor Carsten Greve, CBS

Begrebet om ”fællesoffentlig ledelse” søger at indfange tendensen til mere samarbejde på tværs af offentlige organisationer. Der foregår faktisk allerede meget samarbejde i dag inden for områder som eksempelvis sundhed, klima, kultur og politi. NPM satte fokus på marked og virksomhedsledelse, mens fællesoffentlig ledelse pointerer samarbejde og fælles indsatser.
Denne masterclass ser på både fællesoffentlige strategier og fællesoffentlige samarbejds-institutioner. Kom og del viden om samarbejde inden for dit felt, og hør også om de teoretiske perspektiver på fællesoffentlig ledelse.

Sidst opdateret: Master of Public Governance // 06/09/2019