Oplev mini master classes på årets MPG-konference

”Værdiskabelse med borgeren i centrum” og ”Usikkerhed som beslutningslogik”. Det er temaet for to af de i alt seks mini master classes, du kan deltage i, når MPG afvikler årets konference om offentlig ledelse.

04/09/2018

Mini master classes giver forskellige vinkler på offentlig værdiskabelse

Du kan på årets konference om offentlig ledelse møde en række af MPG-uddannelsens dedikerede undervisere, som med afsæt i deres undervisning afvikler mini master classes med henblik på at give deltagerne et indblik i, hvordan MPG arbejder med aktuelt ledelsesstof. De seks mini master classes, som afvikles i to runder à 35 min., vil variere i struktur og indhold – nogle master class-værter inddrager eksempelvis medundervisere, praktikere eller alumner – og fælles for dem alle er, at de behandler årets konferencetema i relation til de enkelte underviseres faglige udgangspunkt. Som deltager på konferencen har du derfor mulighed for at nå to forskellige mini master classes.

Konferencens mini master classes præsenteres af undervisere, forskere og professorer fra både Copenhagen Business School og MPG’s samarbejdspartnere, bl.a. Roskilde Universitetscenter og Københavns Universitet.

Herunder har vi samlet en oversigt over de forskellige undervisere samt en kort beskrivelse af de master classes, de vil præsentere på årets konference.

 

RUNDE 1: KL. 10.45 - 11.20

EGMONTSALEN

VÆRDISKABELSE MED BORGEREN I CENTRUM

Professor Niels Åkerstrøm Andersen, CBS

Værdi- og samskabelse med borgeren i centrum er et forsøg på at binde forskellige kommunikationssystemer sammen ved at foregive, at de alle handler om den samme borger og at vi kan tage for givet, hvad der har værdi. Men ’borger’ er ikke noget, man kalder sig selv - det er en kategori i et socialt system. Borgeren er blevet et semantisk trick i samskabelse, der tilmed antages at kunne potentialiseres som ressource. Værdi- og samskabelse lyder bedre end NPM, men de pæne ord skaber alvorlige blinde pletter.   

BIOGRAFSALEN

POLITISK LEDERSKAB I EN VERDEN MED AKTIVE OG ENGAGEREDE BORGERE

Professor Eva Sørensen, RUC og chefkonsulent Line Vind, Gladsaxe Kommune

Danske politikeres politiske lederskab er udfordret. Borgerne accepterer ikke uden videre de beslutninger, der træffes i byråd, regionsråd og folketing, og politikernes politiske lederskab afhænger i stigende grad af deres evne til at indgå i konstruktiv dialog og produktivt samarbejde med aktive og engagerede borgere. Det kræver, at politikere og borgere bringes sammen om politikudvikling og udviklingen af politiske arbejdsformer. I folketinget tager mange politiske udvalg på rejse rundt i landet eller inviterer borgere ind, og mange kommuner arbejder med at udvikle platforme, hvor politikere og borgere debatterer politikudvikling. Med afsæt i et oplæg og et interview er der åben debat om de udfordringer og gevinster, der kan være i at inddrage borgerne i politikskabelsen og udviklingen i (lokal)samfundet.

FESTSALEN

USIKKERHED SOM BESLUTNINGSLOGIK

Professor Karen Lund Pedersen, KU

Danske organisationer skal i dag forholde sig til en lang række potentielle trusler og farer, herunder IT-relaterede trusler, trusler fra kriminelle netværk, naturkatastrofer og terrorisme. Redskaberne til at håndtere disse trusler kan dog ikke trækkes op af en eksisterende værktøjskasse, og klassiske styringsredskaber er ofte utilstrækkelige, da vi sjældent kender omfang og karakter af truslerne. Vi må derfor tage beslutninger baseret på usikkerhed. Men hvordan kan man det? Denne mini master class skitserer nogle af de udfordringer, organisationer og virksomheder står over for i dag og giver bud på redskaber til styring af usikkerhed.

 

RUNDE 2: KL. 11.35 - 12.10

EGMONTSALEN

OFFENTLIG VÆRDISKABELSE I DANSK LEDELSESKONTEKST

Professor Anne Reff Pedersen, CBS, professor Carsten Greve, CBS og lektor Susanne Boch Waldorff, CBS

Hvad betyder offentlig værdiskabelse i dansk ledelseskontekst? Med afsæt i Mark Moores forståelse af den strategiske trekant, diskuterer vi bl.a. forskellen mellem strategisk ledelse og styring, samt hvordan udmøntningen af Moores strategiske trekant kan omsættes til konkret ledelsespraksis: Hvordan kan strategisk ledelse være værdisættende, fx gennem en reformdagsorden? Hvordan skabes legitimitet i en dansk kontekst, fx gennem meningsskabelse og narrativer? Hvordan skabes operationel kapacitet i offentlige organisationer, fx via store offentlige forandringsprojekter? Disse temaer diskuteres mhp. at se nye anvendelsesmuligheder for Moores tanker om strategisk ledelse som offentlig værdiskabelse i dansk ledelseskontekst.

BIOGRAFSALEN

AT IAGTTAGE LEDELSE

Chefkonsulent og PhD fellow, Frank Meier, CBS og chefkonsulent Morten Fogsgaard, UKON

Som offentlig leder bliver du konstant anråbt fra mange sider: medarbejdere, borgere, brugere, chefer, kolleger, politikere, medier, forskere osv. Mange ledere oplever på den måde stigende og konfliktende forventninger til deres ledelse. Og ikke mindst til værdien af de praktiske resultater af ledelse og organisering i det offentlige, altså varer og services. Vi analyserer udvalgte klip fra DR dokumentaren ‘Ranes Museum’ og diskuterer, hvad der sker når ledelse forsøger at forandre en organisation med henblik på værdiskabelse. Kommer disse ledelsesidealer (Governance) i konflikt med andre ledelsesidealer (Weberiansk eller New Public Management) i kampen for at skabe værdi?

FESTSALEN

HVORDAN SIKRES TILLIDSFULDE RELATIONER MELLEM POLITIKERE OG EMBEDSMÆND?

Lektor Caroline Louise Howard Grøn, KU

Politikere er centrale i den offentlige sektor, men det er ikke altid lige let at få det politiske og administrative niveau til at spille konstruktivt sammen. Workshoppen ser nærmere på, hvad der skal til for at relationen mellem politikere og embedsværk bliver kendetegnet af tillid og hvornår tilliden bryder sammen. Caroline Howard Grøn vil faciliterer en diskussion om, hvordan politikerne kan spille en central rolle i at skabe offentlig værdi ved at indgå i et tillidsfuldt samarbejde med embedsværket og hvilke krav, det stiller til embedsværket.

Sidst opdateret: Master of Public Governance // 08/10/2019