Master of Management Development

Master of Management Development

Studiedesign og mål

MMD er et forskningsbaseret læringsforløb, hvor det er i høj grad dig selv som deltager, der (i dialog med kolleger på holdet, forskere som undervisere, vejledere, coaches o.l.) formulerer dine personlige udviklingsmål med afsæt din egen ledelsespraksis, udfordringer og erfaringer. Det er grundlaget, når din vifte af kompetencer udvikles gennem uddannelsesforløbet. Uddannelsens indhold forholder sig konstant åben for en tæt og relevant kobling til deltagernes praksis og de specifikke udfordringer, som de skal håndtere.

MMD studiedesign 2019

1. semester - Personligt narrativ, viden, ledelse og organisation
 
VELKOMSTFORELÆSNING (1 DAG) 
v./ professor & MMD studieleder Jan Molin, Institut for Organisation, CBS og Henning Green, Managing partner, cand.psych. Green Andersen, Erhvervspsykologi A/S
 
To introduktionsforelæsninger og en efterfølgende introduktion til MMD studiet og CBS. Sigtet med den første dag er at give de nye MMD deltagere (og deres coaches) en all-round introduktion til MMD’s fundament og univers samt optakt til Egelund seminaret. Introduktionsforelæsningerne tager udgangspunkt i centrale emner, der tages op til nærmere behandling på et senere tidspunkt. Introduktionen til MMD og CBS omfatter debat af studie former og processer samt vejledning i anvendelse af e-læringsplatforme, bibliotek og andre ressourcer på CBS.
 
INTRODUKTIONSSEMINAR PÅ EGELUND SLOT (2½ DAG)
v./ professor & MMD studieleder, Institut for Organisation, Jan Molin, CBS og Henning Green, cand.psych. Green Andersen, Erhvervspsykologi A/S 
 
Temaet for introduktionsseminaret er ”Narrativer og grundantagelser”. Formålet med introduktionsseminaret er at give holdet en grundig indføring i den narrative metode, perspektiver på selvet og psykologiske processer. Seminaret etablerer det fælles teoretiske konstruktionsperspektiv der danner grundlag for de efterfølgende moduler på studiet. Desuden etableres afsæt for deltagernes valg af refleksionspartnere og arbejdet den personlige "Udviklingsambition - kompetencer og pejlemærker" for uddannelsesforløbet. 
 
LEDELSE OG ORGANISATION (4 DAGE)
v./ professor Jan Molin, Institut for Organisation, CBS og Henning Green, cand.psych. Green Andersen, Erhvervspsykologi A/S.
 
Ledelse (eller leadership) er udtryk for en socialt konstrueret praksis, som rummer refleksive, handlingsmæssige, personlige, interpersonelle, faglige og tekniske kompetencer. Opøvelsen af disse kompetencer forudsætter dialogiske læringsprocesser samt en både personlig og kollektiv refleksion. Ledelseskompetencer udvikles ikke via traditionel lærercentreret undervisning, men forudsætter praksisnære, øvelsesbaserede og forpligtende konfrontationer og eksistentielle valg. 
 
Formålet med modulet er at skabe grundlag for og uddybe MMD studiets gennemgående refleksioner om ledelse. Ved at konfrontere deltagerne med forskellige paradigmer, logikker, ledelsesbegreber, og organisationsperspektiver skabes en teoribaseret forståelse af det personlige lederskab. Med fokus på en konstruktivistisk og relationel tilgang er det målet at udvikle den enkelte deltagers ledelsesmæssige handlingsrum ved at lade forskellige opfattelser af ledelse og ledelsesteorier udfordre mere etablerede forestillinger om ledelse og organisering 
 
Modulet sigter efter at give deltagerne udbytte i form af: 
 • At kende forskel på forskellige ledelsesparadigmer
 • At argumentere for valg af et foretrukket ledelsesparadigme
 • At kende forskellige organisationsperspektiver og forstå de ledelsesmæssige implikationer af disse
 • At forstå sammenhængen mellem organisation og ledelse 
 • At forestå forandrings- og udviklingsprocesser på en teoretisk begrundet og konstruktiv måde
 • At kunne håndtere udfordringer, dilemmaer og konflikter i egen praksis, på en konstruktiv måde
 • At anvende en narrativ tilgang.
 
VIDEN OG ORGANISATION (5 DAGE) - i 2021 udsat til efteråret pga. covid-19. 
v./ professor Jan Mouritsen, Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi, CBS & professor Eva Boxenbaum, Institut for Organisation, CBS  
 
Viden, organisation og ledelse hænger sammen. Viden er et centralt omdrejningspunkt for mange ledelsesaktiviteter. Udgangspunktet er, at viden aldrig helt er dækkende eller tilfredsstillende. Viden er derfor en væsentlig forudsætning for at handle, men ledelsesmæssigt er den ikke en løsning; den er det problem som skal håndteres. Når viden sættes sammen med organisation udvikles det dilemma, at viden er en udfordring snarere en end løsning. Organisation betyder ofte, at ting er sat sammen og fungerer ved at blive (mere eller mindre) gentaget. Organisation er i udgangspunktet et spørgsmål om stabilitet og reproduktion. Viden er i udgangspunktet et spørgsmål om forandring og læring; viden bliver således (i udgangspunktet) antitesen til organisation. Derfor er ideen om den vidensbaserede organisation et såkaldt oxymoron – et fænomen sammensat af modstridende principper. Målsætningen med dette modul er at identificere de ledelsesmæssige dilemmaer, som oxymoronet fører med sig. Det betyder at viden og organisation bliver forstået som proces – ’knowledging’ and ’organizing’.
 
Modulet sigter efter at give deltagerne udbytte i form af indsigt i at indsamle viden om viden og organisation, redegøre for og sammenlige dem, samt gøre dem ledelsesbare. Dermed skal deltagerne være i stand til at skabe handlingsimplikationer af teorier om viden og organisation. Dette indebærer:
 • At indse, hvordan teori er med til at skabe den virkelighed, som gøres til genstand for overvejelse, refleksion og handling.
 • At skabe distinktioner mellem begreber og diskutere disse.
 • At indsamle viden om viden og organisation.
 • At argumentere for teori, dens implikationer, og dens mulige vanskeligheder i relation til en praksis.
 • Kritisk at sammenligne forskellige teorier om viden og organisation.
 
INDIVIDUEL SEMESTEREKSAMEN BASERET PÅ SYNOPSIS. 
1 time individuel eksamen med ekstern censur. For at opnå karakteren 12, skal den studerende opfylde alle nedenstående delmål: 
 • Redegøre for og dokumentere den personlige læring og kompetencetilvækst set i forhold til ”Den personlige udviklingsambition – kompetencer og pejlemærker” 
 • Argumentere for centrale selvvalgte teorier og litteratur med udgangspunkt i semesterets temaer og deres gyldighedsområde og konkrete anvendelse i den aktuelle virksomhedspraksis.
 • Anvende empiri ved at have en eksplicit empirisk forankring.
 • Diskutere betydningen af forskellige teorier om ledelse, organisation og viden for udøvelsen af ledelse i egen praksis og implikationerne af dette.
 • Relatere implikationerne af egen læring og generalisering af egne erfaringer til andre situationer og kontekster.
 

2. semester - Applikation og refleksion over ledelsesteknologier 

ACADEMY OF MANAGEMENT, USA - udsat til august 2022 pga. covid-19
v./ professor, MMD studieleder Jan Molin, CBS  
 
Mellem 1 & 2 semester deltager MMD holdet i den verdens største ledelseskonference Academy of Management (AoM) i USA - i 2022 i Seattle. Konferencen byder på viden, ny forskning og inspiration inden for alle ledelsesområder, og der er knyttet både individuelle og gruppebaserede opgaver til før, under og efter konferencen. Konferencedeltagelsen bygger videre på det personlige narrativ, ledelsesparadigmerne og modulet om videnskonstruktion fra 1. semester, og peger fremad mod applikationsområderne på 2. og 3. semester.
Studierejsen til AOM sigter efter at give deltagerne udbytte i form af: 
 
 • At kunne forholde sig til den aktuelle debat omkring ledelse som den udfoldes på AOM og sætte denne i perspektiv i forhold til dens teoretiske udgangspunkter og mulige bidrag
 • At kunne reflektere over vidensproduktion, dens forudsætninger, og dens praksis
 • At navigere i et meget komplekst felt med mange bud på hvad ledelse er
 • At kunne udvælge emner og bidrag der har relevans for deres egen praksis og virksomheds aktuelle udfordringer og opgaver
 
PERSPEKTIVER PÅ ORGANISATIONERS  STRATEGIARBEJDE OG PROCES (4 DAGE) 
Strategy Work As Relational Situated Work To Organize People And Knowledge Under Uncertainty And Complexity
v./ professor Peter Karnøe, AAU (København) & professor Chris Mowles, University of Hertfordshire, Center of Complexity  
 
Der er i tiden en udbredt og populær strategiforståelse, som er funderet i en forestilling om rationel og forudsigelig styring af en ’organisatorisk helhed’ i fht dens omgivelser, samt at topledelsen ved hjælp af kvantitative analyser kan opbygge den nødvendige og tilstrækkelige viden til at formulere strategier, som skal eksekveres i den organisatoriske enhed. Denne forestilling udbredes også til kultur og værdier, som ledelsen ønsker at installere. MMD-modulet udfordrer denne tankegang for lederens udøvelse af strategisk ledelse. Strategi-teorier er ikke uskyldige og neutrale, i stedet kan de umærkeligt ’slå deres klo’ i dig, og ’konstruere dig som deres tjener’, der udfører deres version af virkeligheden. De tre teorier og metoder, som vi særlig vil arbejde med, er: 1) Den rationelle design, planlægning, styring og kontrol tilgang (strategien som PLAN), 2) den "Emergens og læring tilgang" (Strategi som Mønstre), 3) et ’poststrukturelt relationelt/KRP’ syn på strategi (Identitet, styring og forudsigelighed). 
 
Det poststrukturelle anlægger et relationelt syn på forholdet mellem lederen/ledelsen-og-organisationen-og-omgivelser. Omgivelser ses som komplekse og uforudsigelige, som ikke kan forstås entydigt og rigtigt og strategisk ledelse en konstant proces med at udvikle og lukke sig om ’det vi gør’, dvs. omgivelser reduceret til noget vi kan handle på, og så alligevel med mellemrum udvide og ændre forståelsen af ’det vi gør’ så det passer bedre til forståelsen af de omgivelser man opererer i. ’Min Ledelse’ bliver til ledelse i en bestemt kontekst, som både former og formes i samspil med omskiftelige, forpligtigende relationelle mønstre mellem mennesker. Disse mønstre opbygges og ændres historisk, og ledelsen har både ansvar for og magt til at påvirke mønstre gennem beslutninger af ressourcefordeling mv. 
 
Formålet med strategimodulet er at gøre dig i stand til at forstå og udvikle din egen praksis i strategisk ledelse. Vi bruger de forskellige grundteorier om strategi som spejle for din refleksion om din egen praksis. Teorierne som spejl betyder, at du kan checke, om der er et ’match’ og hvad der skal til for at skabe et match til den tilgang du vil stå for. Hensigten med modulet er, at du kan udvikle din tilgang og måde at arbejde med strategi på ud fra de teoretiske perspektiver som introduceres; dvs. din egen handlingsteori som "reflekterende praktiker i strategi", der kan reflektere over dine egne handlinger, virkemidler, forudsætninger og konsekvenser. Du opfordres til at skabe data til refleksioner gennem eksperimenter, hvor du bringer dig selv i spil med andre ledere og medarbejdere og udfordre dine og deres vane-baserede handlinger. 
 
ORGANISATIONERS KULTUR, IDENTITET OG BRANDING (4 DAGE)
v./ professor Majken Schultz og professor Eva Boxenbaum, begge fra Institut for Organisation, CBS
 
Modulet er forankret i organisations- og ledelsesteori og fokuserer på relationerne mellem organisationers kultur, identitet og stakeholder images. Modulet introducerer en tværdisciplinær begrebsramme til at analysere organisationen som corporate brand og diskutere de ledelsesmæssige dilemmaer. Analyserammen bliver brugt som udgangspunkt for en analyse af deltagernes egne virksomheder og som grundlag for en refleksion over egne erfaringer med at organisere og kommunikere med udgangspunkt i virksomhedens identitet. I lighed med de øvrige MMD moduler tages udgangspunkt i et konstruktionsperspektiv, men trækker også på andre perspektiver. Modulet tager afsæt i de ledelsesmæssige muligheder for at påvirke virksomheden som brand, men diskuterer også de konceptuelle og praksisrelaterede begrænsninger.
Modulet sigter efter at give deltagerne udbytte i form af:
 
 • At identificere hovedproblemstillinger i analyse og ledelse af organisationer som brands i en kontekst med mange forskellige stakeholdere.
 • At analysere hvordan forskellige interne og eksterne stakeholdere involveres i skabelsen af corporate brands og reflektere over implikationerne for ledelse
 • At anvende begreber om organisationskultur, identitet og corporate branding i en analyse af individuelle virksomheder
 • At evaluere styrker og svagheder med organisationer som brands og udvikle ideer til videreudvikling af organisationen og dens processer.
 
INDIVIDUEL SEMESTEREKSAMEN BASERET PÅ SYNOPSIS 
30 minutter pr studerende & intern censur. For at opnå karakteren 12, skal den studerende opfylde alle nedenstående delmål: 
 • Redegøre for og diskutere den personlige læring og kompetencetilvækst set i forhold til ”Den personlige udviklingsambition – kompetencer og pejlemærker”.
 • Argumentere for centrale selvvalgte teorier og litteratur med udgangspunkt i semesterets temaer og deres gyldighedsområde og konkrete anvendelse i den aktuelle virksomhedspraksis.
 • Anvende empiri ved at have en eksplicit empirisk forankring.
 • Diskutere betydningen af forskellige teorier om strategi, kultur, identitet og branding for udøvelsen af ledelse i egen praksis og implikationerne af dette. 
 • Relatere implikationerne af egen læring og generalisering af egne erfaringer til andre situationer og kontekster.

3. semester - Mikroledelsesteknologier, kontekst og forandringsledelse 

DIGITALISERING, ORGANISATION OG SAMFUND (4 DAGE)
v./ professor Mikkel Flyverbom & lektor Nanna Bonde Thylstrup, Institut for Ledelse, Samfund og Kommunikation, CBS 
 
 Digitale løsninger og datadrevne tilgange væver sig i stigende grad ind i virksomheders og offentlige organisationers arbejde, og skaber både en række nye muligheder og udfordringer. På den ene side kan digitale forandringer optimere processer, de kan skabe muligheder for at arbejde på tværs af gamle og nye datakilder, og de kan give organisationer nye måder at kommunikere og indgå i dialog med deres omverden. På den anden side skaber digitale forandringer også en række komplikationer og udfordringer. Strategier for digitalisering bygger ofte på antagelser om, at digitale løsninger medfører effektivisering, lettere arbejdsgange og besparelser. Men i praksis skaber digitalisering også nye former for pres, merarbejde og nye udfordringer, som kræver øget opmærksomhed, hvis vi vil udvikle effektive, ansvarlige og tillidsskabende digitale løsninger. Ansvaret for digitale forandringer er et af fremtidens vigtigste ledelsesopgaver, og kræver nye kompetencer og strategiske indsatser. Dette modul sigter efter at give deltagerne udbytte i form af:
 
 • En overordnet forståelse for de teknologiske og ledelsesmæssige strømninger på det digitale område
 • Et dybdegående indblik i digitaliseringens og dataficeringens konsekvenser for de måder, vi arbejder, leder, og styrer i organisationer. 
 • En forskningsbaseret forståelse for konkrete aspekter af det strategiske og organisatoriske arbejde med digitale teknologier og datadrevne tilgange
 • Et nuanceret syn på relevante politiske, kommercielle og etiske dimensioner af digitalisering, samt et overblik over de samfundsmæssige konsekvenser.
 
SWOP JOB (1 UGE på selvvalgt tidspunkt inden 1. april)  
Fagansvarlig: Jan Molin, MMD studieleder 
 
Deltagerne bytter parvis job i en uge med henblik på at gennemføre en sammenlignende benchmark analyse af rammer og betingelser for lokale ledelsesprocesser relateret til den daglige opgavevaretagelse. Formålet med at bytte ’praksis’ er at skærpe forståelsen af betydningen af de organisatoriske relationer, rammer og betingelser. Øvelsen sigter efter at give deltagerne udbytte i form af: 
 
 • At identificere forhold og faktorer, der spiller en afgørende rolle i de lokale ledelsesprocesser.
 • At skabe grundlag for at kunne diskutere hinandens handlerum i praksis, 
 • At reflektere over egen situation og kontekst
 
MIKROSOCIALE PROCESSER OG NARRATIV LEDELSE (4 DAGE)
v/ Allan Holmgren, mag.art.psych., DISPUK og adjungeret professor, CBS. 
 
Fokus for modulet er narrativ praksis og poststrukturalistisk filosofi relateret til ledelse, coaching og konsulentarbejde. Udgangspunktet for de to moduler er, at ledelse og konsulentarbejde foregår i et hav af fortællinger, som altid er i kamp med hinanden. Som leder og konsulent er man som oftest ikke opmærksom på, at fortællinger er for mennesker som vandet er for fisk. Som regel ikke før det er for sent. Disse fortællinger udgør de magtspil, man som leder og konsulent skal operere i. Det er sproget, der så at sige har magten. Vi arbejder med udgangspunkt i, at problemer er udtryk for, at der er noget vigtigt på spil, som blot ikke er artikuleret som vigtigt, fordi man er blændet af problemernes lyskegle. Den dobbelte lytning inviterer derfor ledere og konsulenter til at have en konstant opmærksom på det, der er vigtigt idet, der bliver fortalt. Faget beskæftiger sig med modeller for, hvordan narrativer og diskurser overvåger og styrer den organisatoriske praksis, samt hvordan der kan løsnes op for ellers fastlåste relationer og intentioner i forbindelse med initiativer, eksperimenter og forandringer. Der lægges op til et stærkt øvelsesbaseret modul. 
Modulet sigter efter at give deltagerne udbytte i form af: 
 
 • At forholde sig nysgerrigt og undersøgende i samtaler.
 • At kunne indgå i meningsfulde dialoger, der åbner for nye forståelser og eksperiment
 • At forholde sig til hverdagens problemer.
 • At kunne styre samtaler.
 • At iværksætte og koordinere mikro-processer og større organisatoriske processer og forandringer.
 
CHANGE MANAGEMENT (OPTAKT, RESEARCH & 24 TIMER ON-SITE)
Fagansvarlig: professor & MMD studieleder Jan Molin, CBS 
 
Change Management forløbet er anledning til en praksisforankret opsamling og syntese på tværs af uddannelsesforløbet. Hvordan omsættes indsigter og forståelser i overvejelser om forandringsledelse hos en given virksomhed? Deltagerne vil via Change Management oplæg og aktiviteter blive trænet i at konstruere et udviklingsdesign for en virksomhed. Hver semestergruppe får tildelt en konkret virksomhed, som har identificeret et udviklingsbehov, der afsættes tid til field research, og forløbet kulminerer ved at gruppen får 24 timer hos virksomheden til at fordybe sig i den problemstilling, som virksomheden og MMD studieledelse har identificeret. MMD grupperne skal ikke som sådan udvikle konkrete løsninger, men skitsere hvordan værtsvirksomheden kan arbejde konstruktivt med udviklingsprocesser og tiltag, som kan hjælpe den fremover.
Øvelsen sigter bl.a. efter at give deltagerne udbytte i form af: 
 
 • At analysere en given virksomheds situation og centrale udfordringer
 • At kunne håndtere denne analyseproces i et team og i dialog med virksomheden
 • At kunne argumentere for design- og løsningsforslag under anvendelse af de teorier og erfaringer, der er tilegnet under det hidtidige forløb på studiet
 
INDIVIDUEL SEMESTEREKSAMEN MED AFSÆT I GRUPPEOPGAVEN FOR CHANGE MANAGEMENT OG PERSONLIG KOMPETENCETILVÆKST 
30 minutter pr studerende & intern censur. For at opnå karakteren 12, skal den studerende opfylde alle nedenstående delmål: 
 • Redegøre for og diskutere den personlige læring og kompetencetilvækst set i forhold til ”Den personlige udviklingsambition – kompetencer og pejlemærker”
 • Argumentere for centrale selvvalgte teorier og litteratur med udgangspunkt i semesterets temaer og deres gyldighedsområde og konkrete anvendelse i den aktuelle virksomhedspraksis.  
 • Anvende empiri ved at have en eksplicit empirisk forankring.
 • Diskutere betydningen af forskellige teorier om digitalisering, organisation og samfund, mikrosociale processer samt betydningen af kontekst (Swop-job og change management øvelsen) for udøvelse af ledelse i egen praksis og implikationerne af dette. 
 • Relatere implikationerne af egen læring og generalisering af egne erfaringer til andre situationer og kontekster. 
4 . semester - Ledelsesfilosofi, viden og tværgående syntese

METODE OG VIDENPRODUKTION (1 DAG)
v/  Professor emeritus Kristian Kreiner, Institut for Organisation, CBS 
 
Dette modul udgør en optakt og en hjælp til den studerendes arbejde med masteropgaven. Det bygger videre på den generelle problematik omkring viden, ledelse og organisation som er behandlet på 1. semester. Nu udfoldes denne problematik i direkte relation til masterafhandlingen og de akademiske og analytiske krav som en sådan afhandling skal indfri. Et centralt spørgsmål er, hvem den studerende skal overbevise med sin afhandling, og hvordan man forbereder og involverer disse målgrupper, så de har forudsætninger for at forstå budskabet. Pragmatisk betyder dette, at der også skal fokuseres på de pædagogiske sider af videnproduktionen. 
Modulet sigter efter at give deltagerne udbytte i form af:
 
 • At identificere temaer og formulere problemstillinger på et højt videnskabeligt niveau og på en ind-holdsmæssigt relevant måde.
 • At kunne gennemføre et analytisk argument og applicere en analytisk struktur til teksten.
 • At reflektere over og begrunde sit valg af afhandlingens formål og videnskabelige ambition.
 • At opstille rationaler for forskellige formidlingsmæssige (pædagogiske) strategier. 
 
LEDELSESFILOSOFI (2 DAGE)
v./ professor emeritus Ole Fogh Kirkeby, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS 
 
At lede er at handle, at handle er i denne kontekst at tale. Det bliver da alt afgørende, hvordan vi siger det, vi siger. Vi må udvikle den maksimale refleksivitet i forhold til det, vi siger. Dette er ikke kun en meta-teoretisk, eller en paradigmatisk begrundet perspektivforskydning, men en bekræftelse af den fortrolighed med ordene, der bekræfter, at vi ved, hvilken viden, hvilke erfaringer og hvilke følelser, de gemmer på. Ledere må lære at vælge deres ord med en forstærket omhu, når de taler med andre, og når de taler med sig selv, for ordet er sjælens spejl.
I lyset af den stigende grad af selvledelse, skabt af både ledelsens og medarbejdernes behov, kræves mere intensive former for ledelse baseret på fysisk nærvær, der sikrer opfølgning og feedback, samt godkendelse af selvstændige initiativer og klare signaler om, når resultatet er godt nok for at forebygge stress-cirkler. Problemet er, at ingen leder kan være alle steder på én gang, og noget må træde i stedet. Et bud er for virksomheden at skabe en dialogisk kultur, hvor samtalen er funderet i en syntese af de organisatoriske værdier med de personlige. Værdier kan optræde i form af ord, der er mangetydige. Derfor må betydningsdimensioner afkodes før de kan føre til målrettet handlen. Men det er svært at komme i en oprigtig dialog med sig selv. Man kan sjældent gøre det alene. Det kræver træning i en proaktiv, selvbekræftende refleksion. 
Protreptikken er en gammel, gennemprøvet disciplin, der opfordrer et menneske til at vende sig mod sine kerneværdier på fællesskabets præmisser, og vejleder om, hvordan det gøres bedst.
Modulet sigter efter at give deltagerne udbytte i form af: 
 
 • At forstå og anvende protreptikkens grundpricipper og metoder på en teoretisk begrundet, praksisrelateret og konstruktiv måde.
 • At træner ledere i selvrefleksion med henblik på at gøre dem i stand til at facillitere afklaringer af vær-dier og principper for praksis og lederskab gennem dialoger i virksomhedens teams og projektgrupper. 
 • At forstå, analysere og tilrettelægge nøgleprocesser i virksomheden så de gøres værdibaserede og dermed meningsfulde og normativt nødvendige for alle.
 
MASTERCLASS: DEVISING LEADERSHIP, TEATERØEN (3 DAGE)
v/ professor Jan Molin & professor emeritus Ole Fogh Kirkeby, CBS 
 
Ledelsesudvikling forstået og udviklet gennem collaborative creation. Det er teatret, der er udgangspunkt for konstruktionen. Teatret er således både metafor for læreprocessen og konkret ramme for produktionen. MMD holdet opdeles i fem grupper af 6-7 deltagere, der hver skal konstruere et teaterstykke, der lever op til den overordnede framing: ’Ledelse’. Masterclass har til formål at lade deltagerne indgå sammen med underviserne i en teaterkonstruktion bestående af en ramme i betydningen kontekst, handlingsforløb, figurer og historier, der sammenfatter og formidler iagttagelser og erfaringer fra studieforløbet – og et ’indhold’  formet af personlige ledelseserfaringer og værdier om muligt i dilemmaets skikkelse, der udspringer af MMD’s arbejde med ledelsesprocesser. 
 
MASTERAFHANDLINGEN GENNEM HELE SEMESTRET
MMD undervisere som vejledere 
 
Masterafhandlingen skal dokumentere, analysere og belyse den konkrete og personlige reflekterede læreproces og kompetencetilvækst fra hele uddannelsesforløbet. Afhandlingen skal etablere en kobling mellem teori og praksis. Masterafhandlingen har et omfang på maksimalt 50 sider (CBS normalsider) og skal indeholde relevante referencer i en litteraturliste, der omfatter minimum 1.000 sider. Den viden, nye perspektiver og erkendelser, som deltageren opbygger i løbet af uddannelsesforløbet skal læses ind i og vurderes eller afprøves i deltagerens virksomhed og/eller egen ledelsespraksis. Om dette sker i forbindelse med én eller flere typer af aktiviteter i løbet af semestrene er op til deltageren selv at vælge. Masterafhandlingen udarbejdes typisk individuelt med støtte fra en selvvalgt MMD underviser som vejleder. 
 
INDIVIDUEL AFSLUTTENDE EKSAMEN BASERET PÅ MASTERAFHANDLINGEN.
1 time pr. studerende med ekstern censur. For at få karakteren 12 skal den studerende opfylde alle nedenstående delmål:
 • Redegøre for og diskutere den personlige læring og kompetencetilvækst set i forhold til det samlede uddannelsesforløb.  
 • Argumentere for centrale selvvalgte teorier og litteratur med udgangspunkt i uddannelsens temaer og deres gyldighedsområde og konkrete anvendelse i den aktuelle virksomhedspraksis. 
 • Anvende empiri ved at have en eksplicit empirisk forankring.
 • Diskutere betydningen af forskellige teorier og metoder fra uddannelsesforløbet for udøvelsen af ledelse i egen praksis og implikationerne af dette. 
 • Relatere implikationerne af egen læring og generalisering af egne erfaringer til andre situationer og kontekster. 

MMD Essens

MMD fokuserer udelukkende på ledelse og uddanner refleksive ledere, der kan se under overfladen, og som er i stand til at navigere under komplekse forhold og ændre uhensigtmæssige og fastgroede mønstre. Uddannelsen tager udgangspunkt i din erfaring og praksis som leder og styrker dit personlige lederskab og din personlige udvikling.

 1. På første semester indledes den progressive læringsproces med at sætte fokus på det personlige narrativ og de personlige læringsmål på MMD, fortsætter med at introducere forskellige teorier om ledelse og organisation samt igangsætter en kritisk og teoribaseret refleksion omkring viden og videnskonstruktion.
 2. På andet semester, introduceres en række etablerede ledelsesteknologier og ledelsesværktøjer (strategi, kultur/branding, digital encounters og performance). Teorierne udsættes for diverse afprøvninger og tests i forhold til deltagernes egen praksis, hvorunder den etablerede grundlagsviden fra første semester også inddrages.
 3. På tredje semester vil betydningen af kontekst for udøvelse af ledelse sættes til debat ifm. MMD's jobswop forløb, ledelse af mikroprocesser og sammen med en afprøvning af deltagernes kompetencer til at analysere og designe en konkret 24 timers forandringsledelsesopgave i en virksomhed - med afsæt i en teoribaseret debat om forandringsledelse.
 4. Studieforløbet afrundes med et modul om ledelsesfilosofi, videnskonstruktion samt masterclass, som bidrag til arbejdet med den afsluttende masterafhandling, der dokumenterer, diskuterer og relaterer de studerendes kompetencetilvækst til relevante teorier og modeller på det højeste internationale niveau.

DIN UDVIKLING. VIRKSOMHEDENS FORVANDLING. 

Forandring starter hos lederen - og det ender med at blive strategisk og organisatorisk udvikling. Den personlige udvikling af den enkelte studerende er det centrale omdrejningspunkt for MMD. Den erfarne leder eller ledelsesrådgiver, der er i stand til at lytte til og mærke sin organisation, vil kunne fange de mange ukurante udviklingstiltag, der er i gang, og vil kunne fornemme den dialog, der præger organisationen. Ved at justere, tilpasse og flette disse input sammen, kan man flytte sin virksomhed i en bestemt retning. Gennem lederens fokus på at koordinere meninger, opfattelser og forståelser i hele eller dele af organisationen, kan det lykkes at udvikle en ny og mere realistisk måde at styre på.

Sidst opdateret: Master of Management Development // 03/03/2022

Kontakt MMD

Master of Management Development 
Programchef Lise Balslev 
Dalgas Have 15, DH.V.0.86
2000 Frederiksberg
Telefon: 3815 2998
E-mail: info.mmd@cbs.dk 

Følg MMD