Master of Management Development

Master of Management Development

Praktisk information & FAQ

Find svar på nogle af de hyppigste og typiske spørgsmål som stilles af kommende MMD deltagere.

HVAD ER GENNEMSNITSALDEREN PÅ MMD STUDIET? 

Gennemsnitsalderen for deltagere på MMD er 44 år ved studiestart. 

ER MMD MEST FOR PRIVAT ELLER OFFENTLIG SEKTOR LEDERE? 

MMD er ikke målrettet ledere fra en bestemt sektor eller branche. Diversitet blandt deltagerne er en erklæret målsætning. Derfor har MMD lige mange deltagere fra offentlig og privat sektor, og mange forskellige brancher/kontekster. Det er vores erfaring, at temaer om ledelse og organisation, forandring, organisatorisk og personlig udvikling og strategi i høj grad deles på tværs af sektorer. Diversitet på MMD holdet øger den samlede og fælles erfaring og læring om ledelse og dét at få mennesker og organisationer til at bevæge og forandre sig. 

SKAL MAN VÆRE LEDER FOR AT BLIVE OPTAGET PÅ MMD? 

Nej, det er en misforståelse at man skal være leder med personaleansvar for at blive optaget på MMD. En del MMD studerende har ikke formelt ledelsesansvar, men har stor erfaring med ledelse og organisation i andre roller og positioner: som konsulenter og ledelsesrådgivere, HR partnere, uddannelsesleder, mv. 

SKAL ALLE TIL OPTAGELSESSAMTALE? 

Ja, alle som optages skal deltager i en personlig samtale. Vi er grundige med optagelsesprocessen fordi det sikrer et så godt afsæt som muligt for et skræddersyet og berigende forløb. Dit MMD studie starter allerede med optagelsesprocessen og de refleksioner som den sætter i gang. 

 HVOR OG HVOR OFTE FOREGÅR UNDERVISNINGEN? 

Al undervisning finder sted på CBS i Dalgas Have – to hele dage ad gangen kl. 9-16 med nogle ugers mellemrum mellem hver mødegang. Du skal regne med cirka 12 undervisningsdage pr semester, men det varierer lidt i løbet af de to år. Der er forplejning og frokost på CBS ifm. undervisningen.

HVOR MEGET TID SKAL JEG REGNE MED AT BRUGE PÅ STUDIET? 

MMD er som andre af CBS's masterprogrammer normeret til 60 ECTS. Det svarer til 1 års fuldtidsstudie - tilrettelagt som et deltidsstudie over 2 år. En rettesnor er at du skal regne med studieaktivitet svarende til 10-15 timer pr uge - alt inklusiv (undervisning på CBS, egen læsning, opgaver, semestergruppe aktiviteter, eksaminer mv.) 

Mange MMD deltagere giver udtryk for, at det kan være svært helt at beregne tidsforbruget, fordi studiets aktiviteter og læring smelter sammen med ens professionelle virke. At uddannelsen understøtter de opgaver, som skulle løftes under alle omstændigheder. En del giver udtryk for, at de i perioder bruger mere tid end 10-15 timer pr uge - fx på læsning - fordi de ikke kan lade være! 

SKAL JEG DELTAGE I ALLE MODULER/SEMESTERAKTIVITETER?

Ja – undervisning og andre aktiviteter kan ikke springes over. MMD har ikke eksaminer for enkelte fag. I stedet er der een integreret (synopsis-)eksamen pr. semester, hvor der eksamineres i refleksion over samtlige aktiviteter på uddannelsen i det pågældende semester. 

Optagelse på MMD indebærer et samlet og forpligtende masteruddannelsesforløb på 60 ECTS som opnås ved undervisning og andre obligatoriske aktiviteter, som alle udgør væsentlige elementer i læringsforløbet. Dvs. også internat, studietur, job swop, 24 timers case, eksaminer. Nogle af disse aktiviteter kræver også accept og aktivt medspil fra ens arbejdsplads, fx job swop.

HVAD VIL DET SIGE, NÅR MMD KALDER SIG ET "IKKE-PENSUMSTUDIUM"?

At være ikke-pensum betyder, at der ikke er en på forhånd defineret og standardiseret litteraturliste, som alle skal læse og afprøves i ved eksamen. Til al undervisning vil der være anbefalet litteratur som optakt til og perspektivering af undervisningen (forelæsninger, øvelser, fælles refleksion i grupper, med holdet og undervisere). Typisk bevæger deltagernes interesser sig ikke i helt samme, men forskellige retninger og med forskellig vægt. Ved semesterprøverne, som er mundtlige og baseret på en synopsis, identificerer hver deltager en egen litteraturliste på minimum 500 sider (masteropgave dog 1000 sider). En stor del heraf vil typisk være inspireret af den anbefalede litteratur, men med forskellig vægt og udpluk på tværs af holdets deltagere, og referencer, som den enkelte er blevet inspireret til at læse på egen hånd.

JEG OPFYLDER IKKE ALLE ADGANGSKRAV - KAN JEG ALLIGEVEL OPTAGES? 

Du skal i så fald ringe til sekretariatet og få en personlig samtale og sparring. Vi kan i nogle tilfælde dispensere for den krævede uddannelsesbaggrund. 

KAN MAN HOLDE PAUSE OG DERMED TILRETTELÆGGE ET FLEKSIBELT MMD FORLØB? 

Nej, MMD studiet er et samlet og integreret forløb. Til gengæld er det stor mulighed for personlig toning inden for den overordnede, fælles ramme.

HVILKE INTERNATIONALE ASPEKTER ER DER PÅ MMD?

Underviserne indgår i internationale netværk og er blandt de bedste på deres felt. Internationale gæsteprofessorer bidrager til undervisningen i løbet af MMD studiet. Der inddrages referencer og litteratur på højeste internationale niveau i alle moduler. Derudover er der studieturen med deltagelse på den international anerkendte "Academy of Management" konference i USA. Hvis der er et ønske om at arbejde konkret med processer i et internationalt miljø kan dette gøres via masterafhandlingen. 

HVOR GOD SKAL MAN VÆRE TIL ENGELSK FOR AT FØLGE UDDANNELSEN?

Dele af undervisningen foregår på engelsk og en del bøger/artikler vil være på engelsk. Derfor - selvom MMD studiet foregår på dansk - skal man beherske engelsk svarende til gymnasialt B-niveau. Der er ingen krav om at aflevere skriftlige rapporter på engelsk. 

KAN JEG SKIFTE ARBEJDSPLADS UNDERVEJS I STUDIEFORLØBET?

Ja. I givet fald skal du sørge for at få konkrete aftaler om finansiering og/eller moralsk opbakning af din uddannelse med din tidligere og kommende virksomhed på plads. Et jobskifte kan give anledning til at overveje, hvordan masterafhandling og evt. coach-funktion skal videreføres. 

KAN JEG VÆRE TILMELDT UDEN AT VÆRE ANSAT I EN VIRKSOMHED?

Ja, men det er ikke umiddelbart noget vi anbefaler, givet den høje grad af vekselvirkning mellem teori og praksis, som forløbet lægger op til. Du kan sørge for at have en tilknytning til en virksomhed, som du kan bruge i forbindelse med uddannelsens praksis-aktiviteter. 

SKAL MIN COACH VÆRE FRA MIN VIRKSOMHED? 

Nej ikke nødvendigvis. Der er flere overvejelser omkring valg af coach. Først og fremmest vil valget afhænge af, hvad der er hovedsigtet med din MMD uddannelse og hvor dine væsentligste interesser og udviklingsambitioner ligger. 

Coachen kan fx vælges ud fra organisatoriske og strategiske interesser, hvor hovedformålet kan være at sikre en kobling fra MMD studiet til organisationen. Coachen kan også vælges ud fra ønsket om at sikre og fastholde den personlige udvikling ved løbende at udfordre dig i forhold til de personlige og ledelsesmæssige udviklingsmål, som du har sat op for dit MMD forløb – men også ud fra ønsket om at coachen er bekendt med konteksten, så koblingen mellem personlig og organisatorisk udvikling fastholdes. 

Det giver nogle forskellige tilgange og profiler. Den første peger på at identificere en person med konkrete virksomhedsspecifikke indsigter, erfaringer og ressourcer. Den anden profil bevæger sig i retning af en personlig mentor profil. Valg af en coach fra et højere hierarkisk lag i organisationen (chef) bør overvejes nøje. Ofte vil MMD’ere løbende drøfte indsigter og inspirationer fra studiet med den nærmeste chef og i nærmeste ledelsesgruppe. Da der således allerede er en formel relation, skal coachen måske snarere findes i en anden del af virksomheden eller udenfor.

Coachforløbet er individuelt. Det er således både ansøger og coach, der har ansvar for at få etableret et tillidsforhold og forløb, hvor deltagerens læring og udvikling og dermed virksomhedens nytte understøttes bedst muligt. I MMD ansøgningsmateriale findes en aftale for coachfunktionen, som skal være på plads senest ved studiestart. 

HVILKEN FORSKEL ER DER MELLEM MMD OG ANDRE EXECUTIVE DEGREE MASTERUDDANNELSER, HVOR INDHOLDET LIGNER?

Kort fortalt kan man sige, at MBA og MPG uddannelserne på CBS og andre institutioner er ”general management” uddannelser med afsæt i henholdsvis den private og den offentlige sektor. MMD er stærkt fokuseret på håndtering af organisatoriske og ledelsesmæssige forandringsprocesser inden for begge sektorer. MMD er interesseret i ledelse som fag og i det personlige udviklingsperspektiv. MMD indeholder ikke mere generelle erhvervsøkonomiske eller offentlig-forvaltningsrelaterede discipliner. 

Derudover er der i øvrigt også flere lighedspunkter til de øvrige CBS executive ma-steruddannelser: Fx den forskningsbaserede undervisning på et højt internationalt anerkendt niveau, alle nationale og internationale akkrediteringer, uddannelsesniveau svarende til 60 ECTS point. 

Sammenlignet med andre masteruddannelser i Danmark og i udlandet adskiller MMD sig især ved sit procesperspektiv og ved, at den enkelte deltager konstruerer sin egen kompetenceudvikling og videnplatform for, hvordan man lærer andre at skabe deres. 

SKAL DELTAGERBETALINGEN FALDE I FLERE RATER?

Studiegebyret for MMD 2023/2024 er fastsat til kr. 195.000, der vil blive opkrævet af 5 rater (et optagelsesgebyr og 4 rater som opkræves ved starten af hvert semester). Studieafgiften kan fordeles over tre budgetår eller man kan vælge at betale helt eller delvis for hele studiet på forskud.

SKAL JEG BETALE DET HELE, HVIS JEG MÅ SPRINGE FRA? 

Nej. Kun optagelsesgebyret er ikke refunderbart. Derudover skal man kun betale til og med det semester hvor du må udmelde dig. Heldigvis har MMD en meget lav frafaldsprocent (0-5 pct.)

HAR DU FLERE SPØRGSMÅL ELLER ØNSKER YDERLIGERE SPARRING?

Tøv ikke med at kontakte mig, hvis du har flere spørgsmål eller ønsker yderligere sparring om, hvordan MMD kan understøtte dig og derved din virksomhed i de ledelsesudfordringer, som I står overfor.

Med venlige hilsener

Lise Balslev  

 

 

Sidst opdateret: Master of Management Development // 03/03/2022

Kontakt MMD

Master of Management Development 
Programchef Lise Balslev 
Dalgas Have 15, DH.V.0.86
2000 Frederiksberg
Telefon: 3815 2998
E-mail: info.mmd@cbs.dk 

Følg MMD