Master of Management Development

Praktisk information

Find svar på nogle af de hyppigste og typiske spørgsmål som stilles af kommende MMD deltagere.

HVAD ER GENNEMSNITSALDEREN PÅ MMD STUDIET? 
 • Gennemsnitsalderen for studerende er 44 år ved studiestart. 
ER MMD MEST FOR PRIVAT ELLER OFFENTLIG SEKTOR LEDERE? 
 • MMD er ikke målrettet ledere fra en bestemt sektor eller branche. Diversitet blandt deltagerne er en erklæret målsætning. Derfor har MMD lige mange deltagere fra offentlig og privat sektor, og mange forskellige brancher/kontekster, fordi de temaer - ledelse og organisation, forandring, organisatorisk og personlig udvikling og strategi er fælles for alle som brænder for ledelse og for at få mennesker og organisationer til at bevæge og forandre sig. 
SKAL MAN VÆRE LEDER FOR AT BLIVE OPTAGET PÅ MMD? 
 • Nej, det er en misforståelse at man skal være leder med personaleansvar for at blive optaget på MMD. En del MMD studerende har ikke formelt ledelsesansvar, men har stor erfaring med ledelse og organisation i andre roller og positioner: som konsulenter og ledelsesrådgivere, HR partnere, uddannelsesleder, mv. 
SKAL ALLE TIL OPTAGELSESSAMTALE? 
 • Ja, alle optagelsesberettigede inviteres til samtale. Vi er grundige med optagelsesprocessen for at sikre et så godt afsæt som muligt for et skræddersyet og berigende forløb. Dit MMD studie starter allerede med optagelsesprocessen og de refleksioner som den sætter i gang. 
HVOR OG HVOR OFTE FOREGÅR UNDERVISNINGEN 
 • Al undervisning finder sted på CBS i Dalgas Have - 2 dage ad gangen kl. 9-16. Du skal regne med 10-12 undervisningsdage pr semester, men det varierer lidt i løbet af de to år. Vi sørger for forplejning og frokost på CBS ifm. undervisningen.
HVOR MEGET TID SKAL JEG REGNE MED AT BRUGE PÅ STUDIET? 
 • MMD er som andre af CBS's masterprogrammer normeret til 60 ECTS. Det svarer til 1 års fuldtidsstudie - tilrettelagt som et deltidsstudie over 2 år. En pålidelig rettesnor er at du skal regne med studieaktivitet svarende til 10-15 timer pr uge - alt inklusiv (undervisning på CBS, egen læsning, opgaver, semestergruppe aktiviteter, eksaminer mv.) Mange MMD studerende giver udtryk for at det kan være svært helt at beregne tidsforbruget, fordi studiets aktiviteter og læring smelter sammen med ens professionelle virke og understøtter de opgaver, som skulle løftes under alle omstændigheder. En del giver udtryk for at de i perioder bruger mere tid end 10-15 timer pr uge - fx på læsning - fordi de ikke kan lade være. 
SKAL JEG DELTAGE I ALLE MODULER/SEMESTERAKTIVITETER?
 • Ja – vi anbefaler at man prioriterer aktiv deltagelse meget højt. Læring skabes på holdet i samarbejde med de andre deltagere og underviserne. Ved de afsluttende semesterprøver eksamineres i refleksion over samtlige aktiviteter på uddannelsen i det pågældende semester.
 • Med optagelse på MMD bliver du del at et forpligtende masteruddannelsesforløb på 60 ECTS som opnås ved obligatorisk undervisning og andre obligatoriske aktiviteter, som alle udgør væsentlige elementer i læringsforløbet. Dvs. også internat, studietur, job swop, 24 timers case, eksaminer. Nogle af disse aktiviteter kræver også accept og aktivt medspil fra ens arbejdsplads, fx job swop.
JEG OPFYLDER IKKE ALLE ADGANGSKRAV - KAN JEG ALLIGEVEL DELTAGE PÅ MMD?
 • Du skal i så fald ringe til sekretariatet og få en personlig samtale og sparring. Vi kan i nogle tilfælde dispensere for den krævede uddannelsesbaggrund. 
KAN MAN TILRETTELÆGGE ET FLEKSIBELT MMD FORLØB? 
 • Nej, MMD studiet er et samlet og integreret forløb. Til gengæld er det stor mulighed for personlig toning inden for den overordnede, fælles ramme.
HVILKE INTERNATIONALE ASPEKTER ER DER PÅ MMD?
 • Underviserne indgår i internationale netværk og er blandt de bedste på deres felt. Internationale gæsteprofessorer bidrager til undervisningen i løbet af MMD studiet. Der inddrages referencer og litteratur på højeste internationale niveau i alle moduler. Derudover er der studieturen med deltagelse på den international anerkendte "Academy of Management" konference i USA. Hvis der er et ønske om at arbejde konkret med processer i et internationalt miljø kan dette gøres via masterafhandlingen. 
HVOR GOD SKAL MAN VÆRE TIL ENGELSK FOR AT FØLGE UDDANNELSEN?
 • Dele af undervisningen foregår på engelsk og en del bøger/artikler vil være på engelsk. Derfor - selvom MMD studiet foregår på dansk - skal man beherske engelsk svarende til gymnasialt B-niveau. Der er ingen krav om at aflevere skriftlige rapporter på engelsk. 
KAN JEG SKIFTE ARBEJDSPLADS UNDERVEJS I STUDIEFORLØBET?
 • Ja. I givet fald skal du sørge for at få konkrete aftaler om finansiering af din uddannelse med din tidligere og kommende virksomhed på plads. Et jobskifte kan give anledning til at overveje, hvordan masterafhandling og evt. coach-funktion skal videreføres. 
KAN JEG VÆRE TILMELDT UDEN AT VÆRE ANSAT I EN VIRKSOMHED?
 • Ja, men det er dog ikke noget som vi anbefaler. Du skal imidlertid sørge for at have en tilknytning til en virksomhed, som du kan bruge i forbindelse med uddannelsens praksis-aktiviteter. 
SKAL MIN COACH VÆRE FRA MIN EGEN VIRKSOMHED? 
 • Nej ikke nødvendigvis. Der er flere overvejelser omkring valg af coach. Først og fremmest vil valget afhænge af, hvad der er hovedsigtet med din MMD uddannelse og hvor dine væsentligste interesser og udviklingsambitioner ligger. 
 • Coachen kan fx vælges ud fra organisatoriske og strategiske interesser, hvor hovedformålet kan være at sikre en kobling fra MMD studiet til organisationen. Coachen kan også vælges ud fra ønsket om at sikre og fastholde den personlige udvikling ved løbende at udfordre dig i forhold til de personlige og ledelsesmæssige udviklingsmål, som du har sat op for dit MMD forløb – men også ud fra ønsket om at coachen er bekendt med konteksten, så koblingen mellem personlig og organisatorisk udvikling fastholdes. 
 • Det giver nogle forskellige tilgange og profiler. Den første peger på at identificere en person med konkrete virksomhedsspecifikke indsigter, erfaringer og ressourcer. Den anden profil bevæger sig i retning af en personlig mentor profil. Valg af en coach fra et højere hierarkisk lag i organisationen (chef) bør overvejes nøje. Ofte vil MMD’ere løbende drøfte indsigter og inspirationer fra studiet med den nærmeste chef og i nærmeste ledelsesgruppe. Da der således allerede er en formel relation, skal coachen måske snarere findes i en anden del af virksomheden eller udenfor.
 • Coachforløbet er individuelt. Det er således både ansøger og coach, der har ansvar for at få etableret et tillidsforhold og forløb, hvor deltagerens læring og udvikling og dermed virksomhedens nytte understøttes bedst muligt. I MMD ansøgningsmaterialet findes en aftale for coachfunktionen som beskriver de krav som du/I skal være enige om. 
 • De senere år har et stadigt stigende antal deltagere valgt en MMD dimittend som coach. 
HVILKEN FORSKEL ER DER MELLEM MMD OG ANDRE EXECUTIVE DEGREE MASTERUDDANNELSER, HVOR INDHOLDET LIGNER?
 • Kort fortalt kan man sige, at MBA og MPG uddannelserne på CBS og andre institutioner er ”general management” uddannelser med afsæt i henholdsvis den private og den offentlige sektor. MMD er stærkt fokuseret på håndtering af organisatoriske og ledelsesmæssige forandringsprocesser inden for begge sektorer. MMD er interesseret i ledelse som fag og i et personligt udviklingsperspektiv, og indeholder ikke generelle erhvervsøkonomiske eller offentlig-forvaltningsrelaterede discipliner. 
 • Derudover er der i øvrigt også flere lighedspunkter til de øvrige CBS executive masteruddannelser: Fx den forskningsbaserede undervisning på et højt internationalt anerkendt niveau, alle nationale og internationale akkrediteringer, uddannelsesniveau svarende til 60 ECTS point. 
 • Sammenlignet med andre masteruddannelser i Danmark og i udlandet adskiller MMD sig især ved sit procesperspektiv og sigtet med, at den enkelte deltager konstruerer sin egen kompetenceudvikling og videnplatform for, hvordan man lærer andre at skabe deres.
SKAL DELTAGERBETALINGEN FALDE I FLERE RATER?
 • Studiegebyret for MMD 2019/2020 er fastsat til kr. 195.000, der vil blive opkrævet af 5 rater (et optagelsesgebyr og 4 rater som opkræves ved starten af hvert semester). Studieafgiften kan fordeles over tre budgetår eller man kan vælge at betale helt eller delvis for hele studiet på forskud.. 
HVAD HVIS JEG BLIVER NØDT TIL AT SPRINGE FRA - SKAL JEG BETALE DET HELE? 
 • Nej. Kun optagelsesgebyret refunderer vi ikke. Vi har kun meget få erfaringer med udmeldelser. I givet fald skal man kun betale til og med det semester hvor man springer fra.
Tøv ikke med at kontakte mig, hvis du har flere spørgsmål eller ønsker yderligere sparring om, hvordan MMD kan understøtte dig og din virksomhed i de ledelsesudfordringer, som I står overfor.
 
Mange venlige hilsener
Lise Balslev
MMD programleder
 
Sidst opdateret: Master of Management Development // 23/03/2020

Kontakt MMD

Master of Management Development 
Programchef Lise Balslev 
Dalgas Have 15, DH.V.0.86
2000 Frederiksberg
Telefon: 3815 2998
E-mail: info.mmd@cbs.dk 

Følg MMD