Pris

Betaling for HD

På HD betaler du et deltagergebyr, der dækker undervisning, eventuel vejledning og 3 eksamensforsøg pr. kursus. 

Du betaler forud per semester, og du kan vælge selv at betale for din uddannelse eller sende fakturaen videre til din arbejdsgiver.

HD er sammen med andre deltidsuddannelser reguleret under Lov om Åben Uddannelse som en betalingsuddannelse

Staten yder et såkaldt "taxametertilskud" pr. studerende, og resten opkræves hos de studerende.

Pris for den samlede uddannelse

HD1
På HD1 betaler du per kursus uanset hvordan du tilmelder dig.
Tilmelder du dig den samlede uddannelse vil prisen per semester være 11.250 kr.
Prisen for hele uddannelsen (4 semestre) er 45.000 kr.

HD2
Pris pr. semester på HD2 er 16.500 kr.
Prisen for hele uddannelsen (4 semestre) er 66.000 kr.

Priser for kurser på HD
 

HD1

PRIS

5 ECTS kr.  3.750
10 ECTS kr.  7.500
15 ECTS kr. 11.250

 

HD2

PRIS

 5 ECTS kr.  5.500
10 ECTS kr. 11.000
15 ECTS kr. 16.500

Betalingsbetingelser

På HD betaler du et deltagergebyr, der dækker undervisning, evt. vejledning og tre eksamensforsøg pr. kursus. Priserne på HD ligger normalt fast for et studieår ad gangen, men det kan ændre sig i takt med generelle prisstigninger i samfundet. Priserne på HD er ikke momsbelagte.

Betalingsfrist fremgår af den enkelte faktura.

Ud over deltagergebyret skal du også betale for bøger. 

Hvis du er tilmeldt onlineforløbet og skal deltage i dine eksamener i udlandet, skal du selv afholde de udgifter, der eventuelt kan være forbundet med dette.

Se mere om, hvordan du betaler under Elektronisk betaling ovenfor.

Se mere om, hvordan vi leverer vores ydelser under Leveringsbetingelser nedenfor.

Leveringsbetingelser

Deltagergebyret dækker undervisning, evt. vejledning og tre eksamensforsøg pr. kursus. 

Vi leverer vores ydelser på følgende måde:

 • Deltagergebyret dækker ét undervisningsforløb samt evt. vejledning i det semester, hvor deltagergebyret er betalt.
 • Deltagergebyret dækker tre eksamensforsøg, hvor du automatisk bliver tilmeldt 1. og hvis nødvendigt 2. eksamensforsøg i det semester, hvor deltagergebyret er betalt. Skal du herefter til eksamen på et andet tidspunkt, skal du selv sørge for at tilmelde dig eksamen som selvstuderende. Som selvstuderende får du adgang til aktuel kursuspensum.
 • Hvis du har frameldt dig eksamen(er) i det semester, hvor deltagergebyret er betalt, og derved har eksamensforsøg til gode, kan du efterfølgende bruge eksamensforsøget/eksamensforsøgene, så længe kurset udbydes på HD, såfremt faget ikke er bestået. Når kurset ikke udbydes med undervisning mere, udbydes eksamen én sidste gang i perioden op til 16 måneder efter endt undervisning. Hvis du har eksamensforsøg til gode, har du her ret til at bruge et eksamensforsøg en sidste gang. Herefter bortfalder resterende eksamensforsøg. Du skal være opmærksom på, at der fra år til år kan ske opdatering af kursusindhold og pensum.

Ved sygdom

Hvis du senest otte dage fra eksamensdatoen sender dokumentation for, at du har været syg ved en ordinær eksamen eller en syge-/omprøve, bruger du ikke et eksamensforsøg. Ved sygdom ifm. en ordinær eksamen bliver du automatisk tilmeldt syge-/omprøven. Hvis du ikke består syge-/omprøven, skal du selv sørge for at tilmelde dig eksamen som selvstuderende i det efterfølgende semester/studieår eller senere.   
 

Vejledning i forbindelse med Afsluttende projekt/Afgangsprojekt

Gælder for HD1
Du kan kun benytte dig af vejledning i det semester, hvor deltagergebyret er betalt. Hvis du ikke består Afsluttende projekt har du kun mulighed for at få vejledning, hvis du betaler deltagergebyr igen, også selvom du ikke har udnyttet det antal timer, som deltagergebyret gav adgang til. Du kan ikke få overført uudnyttede vejledningstimer til næstkommende semestre.

Gælder for HD2
Du kan kun benytte dig af vejledning i det semester, hvor deltagergebyret er betalt. Hvis du ikke består Afgangsprojektet i forbindelse med den ordinære eksamen og skal til syge-/omprøve, kan du få 2 timers ekstra vejledning, hvis alle vejledningstimerne tilknyttet den ordinære prøve er opbrugt, og der er brugt et eksamensforsøg til den ordinære eksamen. Hvis du hverken består den ordinære prøve eller syge-omprøven (eller har udskudt Afgangsprojektet til det efterfølgende semester/studieår eller senere), har du kun mulighed for at få vejledning, hvis du betaler deltagergebyr igen, også selvom du ikke har udnyttet det antal timer, som deltagergebyret gav adgang til. Du kan ikke få overført uudnyttede vejledningstimer til næstkommende semestre.

Framelding

Framelding skal ske skriftligt ved at udfylde frameldingsblanketten og framelder du dig før undervisningen i det pågældende kursus er startet, kan du få refunderet deltagergebyr. 

Betaling for studerende fra lande uden for EU/EØS

For studerende med statsborgerskab uden for EØS landene (det vil sige de 28 EU lande samt Norge, Island og Liechtenstein) pålægges en ekstra betaling på ca. 2.500 kr. pr. semester, i det CBS ikke modtager taxametertilskud fra staten for disse studerende. Undtaget er dog studerende, som har særligt opholdsgrundlag:

 • Permanent opholdstilladelse
 • Opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold
 • Opholdtilladelse jævnfør EF/EØS-bekendtgørelsen
 • Opholdstilladelse som medfølgende barn
 • Permanent opholdstilladelse i et andet nordisk land (Sverige, Norge, Finland, Island, Grønland og Færøerne). Vær opmærksom på at HD's optagskontor vil træffe den endelige afgørelse på baggrund af din aktuelle opholdstilladelsesstatus.

Har man en studieopholdstilladelse er man ikke fritaget for at betale omkostningerne. Kontakt venligst optagskontoret hvis du er i tvivl om din opholdstilladelse fritager dig fra betaling.

Bemærk venligst følgende:

 1. HD-uddannelsen kan ikke udstede studieopholdstilladelser da vi er en deltidsuddannelse.
 2. Det er den studerendes eget ansvar at have lovligt ophold i Danmark.
 3. For yderligere information, læs mere på Ny i Danmark

Finansiering af uddannelsen

Uddannelsesstøtte - SU og SVU

HD uddannelsen er ikke SU-berettiget, men under en række forudsætninger er det muligt at søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Aftale om betaling mellem ansat - arbejdsgiver - SKAT

HD studerende betaler enten selv eller får deres uddannelse (helt eller delvist) betalt af deres arbejdsgiver.

Hvis din arbejdsgiver betaler udgifter i forbindelse med din uddannelse, er beløbet skattefrit for dig. Arbejdsgiveren har fradragsret for udgifterne.

Din arbejdsgiver kan, uden at du skal betale skat, afholde udgifterne til alle typer af efter-/videreuddannelse, f.eks. HD-uddannelsen.

Se mere vedrørende reglerne i forhold til dine eller virksomhedens uddannelses udgifter på tax.dk/

Bruttolønsordning

Du kan aftale med din arbejdsgiver, at virksomheden dækker udgifterne til din HD-uddannelse mod, at du som ansat går ned i løn. Der er en række betingelser for, at en sådan bruttolønsordning kan godkendes af SKAT. Når der er tale om uddannelse i forbindelse med en sådan ordning, er det ikke et krav fra SKAT, at virksomheden (CBS) skal være kontraktpart. Du og din arbejdsgiver laver selv aftalen.

PDF iconLæs mere om bruttolønsmodellen

Jobrotationsordning

Jobrotationsordningen er en ordning for dig, der har et fuldtids- eller deltidsjob og ønsker at læse videre eller opkvalificere din viden ved fx at læse HD på CBS.

Med jobrotationsordningen har din arbejdsgiver mulighed for at ansætte en vikar på fordelagtige vilkår i de timer, du bruger på undervisning. På den måde bliver det nemmere for din arbejdsgiver at undvære dine ressourcer, mens du er på uddannelse.

Se mere på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Søg tilskud til din HD-uddannelse

 

VEU-omstillingsfonden


Få 10.000 kr. i tilskud, når du tilmelder dig HD2 (find information på my.cbs.dk Betaling og Tilmelding på HD, hvis du allerede er indskrevet på HD).

PDF iconAnsøg om tilskud efterår 2022

Kan du ansøge om tilskud?

For at kunne ansøge om tilskud skal du opfylde nogle krav:

 • Du skal tilmelde dig en HD2-uddannelse.
 • Du er faglært eller ufaglært. Dvs. har en gymnasial uddannelse, en erhvervsuddannelse eller tilsvarende (inkl. HD1) som højeste fuldførte uddannelse.
 • Du skal være i beskæftigelse og ansat ved kursusstart (hel- eller deltid).
 • Du må ikke endnu have opbrugt det årlige maksimumbeløb på 10.000 kr. i tilskud
 • Du skal underskrive en tro- og loveerklæring, der bekræfter rigtigheden af dine oplysninger.

Du kan læse mere om tilskudsordningen, og om du er berettiget til at få tilskud ved at
PDF iconklikke her 

Du kan her læse, hvordan vi behandler persondata i forbindelse med VEU Omstillingsfonden ved at
PDF iconklikke her

 

Finanskompetencepuljen

Tag gratis efteruddannelse igennem Finanskompetencepuljen, hvis du er ansat i den finansielle sektor og din virksomhed er medlem af Finanssektorens arbejdsgiverforening (FA).

Gå ind på finanskompetencepuljen og se hvilke fag finanskompetencepuljen udbyder i samarbejde med CBS.

 

Kompetencefonde for offentlige ansatte

Er du offentlig ansat, og går du med tankerne om at tilegne dig nye kompetencer?

Så er det nu blevet nemmere at komme i gang med en HD-uddannelse, for du kan søge om økonomisk støtte hos Den Statslige Kompetencefond, Den Regionale Kompetencefond eller Den Kommunale Kompetencefond

Læs mere om Den Statslige KompetencefondDen Regionale Kompetencefond eller Den Kommunale Kompetencefond.

 

Industriens kompetenceudviklingsfond (IKUF)

Få tilskud til din HD1 uddannelse hvis du er ansat i den industrielle sektor.
IKUF støtter efteruddannelse af medarbejdere omfattet af enten Industriens Overenskomst eller Industriens Funktionæroverenskomst.

Læs mere og søg tilskud hos IKUF

 

Betalingsfritagelse

Hvis du er indskrevet ved en videregående SU-berettiget uddannelse og kan anvende hele eller dele af en HD-uddannelse som led i denne uddannelse, kan du opnå betalingsfritagelse på HD ved CBS.

Ønsker du betalingsfritagelse, skal du indsende følgende:

 • PDF iconBetalingsfritagelsesansøgning (PDF)
 • En forhåndsgodkendelse (kan eftersendes frem til den 1. oktober i efterårssemesteret). Det skal fremgå, at hele eller dele af HD-uddannelsen kan overføres som merit til den pågældende uddannelse. Får du ikke fuld merit målt på ECTS, skal du betale deltagergebyr for det pågældende kursus. For at undgå enhver tvivl skal hele eller dele af HD-uddannelsen være nævnt i forhåndsgodkendelsen med studiets og kursets benævnelse
 • Dokumentation for studieaktivitet ved den SU-berettigede uddannelse, hvor du er indskrevet. Husk, at dokumentationen skal indsendes både for efterårssemesteret og forårssemesteret (kan eftersendes frem til den 1. oktober for efterårssemesteret og frem til den 1. februar for forårssemesteret)

 

Følg Os

Følg os på Facebook og LinkedIn, hvor du kan få et unikt indblik i HD-uddannelsen på CBS gennem personlige interviews med nuværende og tidligere HD-studerende, gode råd fra studievejlederen til hvordan du kombinerer et travlt studie- og arbejdsliv, samt links til relevante artikler, der kan hjælpe dig et skridt videre i beslutningen om at tage en efteruddannelse.

Link til HD's facebook Link til HD's LinkedIn Link til HD's Instagram