HD2 Regnskab og Økonomistyring

Vil du gerne løse komplicerede problemstillinger i forbindelse med virksomheders økonomistyring og eksterne rapportering på strategisk, taktisk og operativt niveau? Så er denne uddannelse relevant for dig. Uddannelsen læses typisk af konsultenter eller revisorer og andre, der varetager arbejdsopgaver i virksomheders økonomi- og finansfunktioner, og som har et ønske om at bestride ledelsesstillinger i handels-, industri- og servicevirksomheder. HD2 i Regnskab og Økonomistyring er et toårigt uddannelsesforløb, der afsluttes med et afgangsprojekt.

HD(R) er en uddannelse, der giver faglige kvalifikationer på et højt specialiseret niveau med henblik på at kunne deltage i løsningen af komplekse problemstillinger i praksis vedrørende virksomheders økonomiske styring og rapportering. Der er fokus på at udvikle kompetencer hos de studerende, der på praktiske problemstillinger gør dem i stand til at forholde sig refleksivt til teori, modeller og metoders anvendelighed og udsagnskraft.

Beskrivelse af HD(R)’s primære målgrupper:

HD(R) primære målgrupper er personer inden for arbejdsområder, der forudsætter faglig viden i relation til virksomheders regnskaber og økonomistyring. Dette kan enten være som ansatte i en virksomheds økonomi- og finansfunktion, f.eks. økonomimedarbejdere/chefer og controllere eller som eksterne interessenter i forhold til virksomheden, f.eks. konsulenter, finansanalytikere og revisorer.

En særlig målgruppe er desuden personer, der ønsker en uddannelse som revisor. Her er HD(R) adgangsgivende uddannelse til cand.merc.aud. studiet (revisorkandidatstudiet), der er en uddannelsesmæssige forudsætning for at blive statsautoriseret revisor.

STUDIESTART UGE 33. 
GÆLDER FOR STUDERENDE DER ER TILMELDT DET SAMLET FORLØB SAMT KURSET EKSTERNT REGNSKAB (BÅDE HVERDAG, LØRDAG OG ONLINE).
 

Undervisning og studiestruktur
 
Undervisningen foregår om aftenen eller i weekenden. Der kan vælges mellem:
  • Hverdagshold (tirsdage og nogen torsdage) kl. 17.10-20.40
  • Lørdagshold kl. 9.00-14.00.
  • Online - hverdag (tirsdag og nogen torsdage) kl. 17.10 (gælder kun de tre obligatoriske fag). Undervisningen optages IKKE, og kan derfor kun følges i de skemalagte tidspunkter.
Hvad kan du forvente på online holdet på HD2 Regnskab og Revision:
* Al undervisning foregår online på et fastlagt tidspunkt.
* Undervisningen blive ikke optaget
* Det er kun de tre obligatoriske fag der har online undervisning
* Fagene er fagligt og undervisningsmæssigt tilrettelagt ud fra en forventning om, at man som studerende logger på og deltager aktivt i online lektionerne
* Der tilbydes i flere af fagene en række supplerende materiale i form af fx quizzer og videoer, som gør det muligt at repetere pensum
* Eksamen afvikles fysisk i CBS’ bygninger

I kursusbeskrivelserne for kurserne fremgår mere præcise informationer om undervisningstidspunkt.

Mange af kurserne benytter sig af Blended Learning, som er en vekslen med fremmøde på CBS og online aktiviteter imellem undervisningsgangene. Blended Learning er således et tiltag, hvor digitale undervisningsformer (f.eks. quiz, video, film mv.) indgår som et supplement til fremmøde undervisning og på den måde kan understøtte din læring undervejs i forløbet.
 

Læs HD Regnskab på 2, 3 eller 4 år. PDF iconstudieoversigt_hdr_2020ordning.pdf
Studiet kan ikke gennemføres på 1 år pga. forudsætninger for deltagelse i Seminarrækken.
 

1. Studieår

På første år undervises der i uddannelsens obligatoriske kurser samt linjens 5 ECTS valgfag.

1. Semester (efterår) 2. Semester (forår)
Eksternt Regnskab
10 ECTS
Uge 33 - 43
Økonomistyring
10 ECTS
Uge 3 - 14
Forretningsforståelse og økonomi
5 ECTS
Uge 44 - 51
HDR Valgfag
5 ECTS
Uge 15/16 - 23

2. Studieår

På andet år udbydes linjens 10 ECTS progressionsvalgfag og der udarbejdes obligatorisk seminarrække samt afgangsprojekt.

3. Semester (efterår) 4. Semester (forår)
HDR valgfag
10 ECTS
Uge 33 - 44
Afgangsprojekt
15 ECTS
Uge 1 - 24
Seminarrække i regnskab og økonomistyring
5 ECTS
 

Valgfag

På 2. og 3. semester skal de 15 ECTS valgfag vælges blandt valgfag udbudt af HD2 linjerne. HD(R) linjens egne valgfag på 2. semester er på 5 ECTS. Dem på 3. semester er på 10 ECTS, og der er her tale om progressionsvalgfag, som bygger videre på de obligatoriske kurser.

Der skal vælges minimum 5 ECTS af linjens egne valgfag.

Oversigt over HD(R) linjes valgfag. I Kursusbeskrivelse fremgår bl.a. studiestart, eksamensform og -tidspunkt.

Se en videopræsentation af linjens valgfag

5 ECTS Valgfag 10 ECTS Valgfag
Accounting Information Systems Beskatning i en digital økonomi
Corpotate Finance Management Control Systems
Risk and Financial Planning Regnskabsanalyse og Værdiansættelse
Skat Videregående skatteret (Tidligere Erhvervsbeskatning)
Transfer pricing  

Afvikling af eksamener for fag der udgår på HD(R) linjen.

Kursus der udgår Sidste eksamensafvikling  
Strategisk Ledelse Vintertermin 2020/21 Hvis kurset er bestået og man ønsker at blive overført til '20 studieordning, vil det give merit for kurset Forretningsforståelse og Økonomi
Skat Sommertermin 2021 Hvis kurset er bestået på tidligere studieordning, vil det blive overført som valgfag ved overførsel til '20 studieordningen


 

Hvilke kompetencer får du på uddannelsen?
 
Den studerende opnår kompetencer, der gør vedkommende i stand til at varetage løsningen af typiske arbejdsopgaver i virksomheders økonomi- og finansfunktioner, som konsulent eller revisor.

Herudover vil den studerende opnå kompetencer, der kvalificerer vedkommende til at kunne indgå i tvær-funktionelle samarbejder med såvel eksterne specialister som personer i andre funktioner i en organisation med henblik på løsning af økonomistyrings- og regnskabsmæssige problemstillinger på strategisk, taktisk og operativt niveau.

I løbet af uddannelsen bliver du i stand til at:

• Identificere, formulere, analysere og løse økonomiske problemstillinger på ledelsesniveau.

• Benytte erhvervsøkonomiske teorier og modeller i forbindelse med økonomistyring og regnskabsmæssige problemstillinger.

• Bruge økonomiske styringsværktøjer.

Hvordan gavner uddannelsen din virksomhed?
 

• Din virksomhed oplever ikke kun værdien af din nytilegnede læring efter endt uddannelse, men løbende gennem hele uddannelsen.

• Uddannelsen er praksisnær, og du kan inddrage din egen virksomhed som case i undervisningen. Det sikrer, at uddannelsen hele tiden er relevant i forhold til netop din virksomhed.

• Du får tid til at fordybe dig i problemstillinger, der ikke altid er tid til at gå i dybden med på arbejdspladsen.

• Din virksomhed kan løbende overlade mere ansvar til dig, fordi du tilegner dig nye kompetencer.

Læs videre til (statsautoriseret) revisor

Med en HD2 i Regnskab og Økonomistyring får du adgang til cand.merc.aud. (revisorkandidat), som bl.a. er en uddannelsesmæssig forudsætning for at blive statsautoriseret revisor.

 

Sidst opdateret: HD 1.del // 18/07/2022

Faktaboks

  • Antal studerende: ca. 400 studerende
  • Gennemsnitsalder: 28 år
  • Kønsfordeling: 40 % kvinder og 60 % mænd

 

Follow us

Follow us on Facebook and get unique insights into the diploma programmes (HD) at CBS through interviews, good advice, links and relevant articles.

Link to HD's facebook Link to HD's LinkedIn Link to HD's instagram