HD2 Kontraktret og udbud

Adgangskrav

Adgangskrav

Adgangskrav

Adgangskrav til HD1 og HD2

Nedenfor finder du en oversigt over de eksamener, der er adgangsgivende til hhv. HD1 og HD2, og hvad du kan gøre, hvis du ikke opfylder adgangskravene og derfor skal søge om dispensation. 
Klik her for at tilmelde dig HD.

Adgangskrav til HD1
Nedenstående uddannelser er adgangsgivende til HD1.

 • Studentereksamen (stx)
 • Højere handelseksamen (hhx)
 • Højere teknisk eksamen (htx)
 • Højere forberedelseseksamen (hf)
 • Erhvervsuddannelse og gymnasial eksamen (eux)
 • Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (gif)
 • Færøsk studentereksamen, færøsk højere handelseksamen, færøsk højere teknisk eksamen, færøsk højere forberedelseseksamen
 • Grønlands gymnasiale Uddannelse (GU-eksamen), den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen i Grønland og den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen i Grønland
 • Eksamener fra Duborg-skolen og AP Møller Skolen.
 • International studentereksamen (DFB, IB, EB, OIB)
 • Relevant uddannelse på mindst samme niveau

Ansøgere, der ikke opfylder ovennævnte krav, kan søge om optagelse på dispensation på baggrund af en konkret, individuel vurdering af de uddannelsesmæssige forudsætninger og erhvervserfaring. Du finder ansøgningsblanketten om dispensation for adgangskrav under Opfylder du ikke adgangskravene.

Matematikkundskaber

Det tidligere adgangskrav om Matematik på niveau B er frafaldet. Men vi anbefaler stærkt, at du tilegner dig matematikkundskaber på lignende niveau for at kunne følge undervisningen på HD1.

Du kan teste dine matematikkundskaber ved at tage vores matematiktest her.

NB: ved optagelse på HD1 er der ikke krav om erhvervserfaring

Adgangskrav til HD2

Ved optag på HD2 skal du opfylde begge nedenstående krav:

 • En direkte adgangsgivende uddannelse
 • Mindst to års relevant erhvervserfaring (Definitionen af to års relevant erhvervserfaring finder du længere nede på siden.)

Direkte adgangsgivende uddannelser til HD2

 • HD1
 • Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning (Bemærk: Kun gældende for profilering i Bank og Realkredit eller Revision).
 • Erhvervsakademiuddannelsen som Financial Controller (Business Controller) 
 • Erhvervsakademiuddannelsen som Finansøkonom
 • Erhvervsøkonomisk bacheloruddannelse (HA)
 • Professionsbachelor i Finans (Finansbachelor)

Der findes mange andre uddannelser og kombinationsmuligheder, hvor du med supplering af et eller flere kurser også kan opnå adgang til HD2. 

Ydermere kan du med en kandidatuddannelse + to års relevant erhvervserfaring ligeledes opnå adgang til HD2.

Du kan søge om dispensation for den adgangsgivende uddannelse, hvis du har en tilsvarende uddannelsesmæssig baggrund. Se under punktet "Opfylder du ikke adgangskravene?".

 

Opfylder du kun kravet om to års relevant erhvervserfaring har du mulighed for at tilmelde dig enkelte Kurser på HD2, dog vil du ikke have mulighed for at tilmelde dig Afgangsprojektet på HD2. Du vil dermed ikke kunne færdiggøre din HD2 uddannelse uden at opfylde adgangskravet om adgangsgivende uddannelse.

OBS: Vær opmærksom på at adgangskravene til HD2 kan ændre sig fra år til år.

To års relevant erhvervserfaring

Definitionen på to års relevant erhvervserfaring

Definitionen på dette er således:

 • Erhvervserfaringen skal være erhvervet efter eller sideløbende med adgangsgivende eksamen*, så erhvervserfaring forud for den adgangsgivende eksamen medregnes normalt ikke. Erhvervserfaringen tæller frem til studiestart på HD2-uddannelsen.
 • Fuldtidsarbejde defineres ved min. 30 timer i gennemsnit om ugen, mens deltidsarbejde er min. 15 timer i gennemsnit om ugen, således at et års deltidsarbejde omregnes til et halvt års fuldtidsarbejde. Ansættelser under 15 timer i gennemsnit om ugen medregnes derfor ikke.
 • De to års relevant erhvervserfaring skal samlet set svarer til 24 måneders fuldtidsarbejde.
 • Erfaringen kan sammenstykkes af flere ansættelsesforhold.
 • Relevant erhvervserfaring indebærer, at der er tale om beskæftigelse, der giver indblik i en virksomheds økonomiske/organisatoriske funktioner. Elevuddannelser og praktikperioder, der foregår under eller efter den adgangsgivende eksamen, kan medregnes.

* Har du ikke opnået to års relevant erhvervserfaring efter eller sideløbende med din adgangsgivende eksamen, men har meget relevant erhvervserfaring fra tidligere, så skal du søge om en realkompetencevurdering** for erhvervserfaring. Dog er stadig et krav, at man samlet set har to års relevant erhvervserfaring under de ovenstående beskrevet krav.

** Det er ikke muligt at "mangle" måneder, ej heller kan man få dispensation for at mangle måneder ift. adgangskravet om to års relevant erhvervserfaring.
 

Dokumentation af erhvervserfaring

Når du dokumenterer din erhvervserfaring, er det dit ansvar at vi får de rette oplysninger. Som udgangspunkt skal vi i dokumentationen altid kunne se følgende:

 • Den fulde ansættelsesperiode du har været ansat, dvs. både start og slutning pr. ansættelsesperiode.
 • Det gennemsnitlige antal timer pr. uge.
 • En beskrivelse af ansættelsens indhold.

Din erhvervserfaring skal dokumenteres via arbejdsgivererklæring fra din nuværende arbejdsgiver eller i form af en udtalelse fra din tidligere arbejdsgiver, lønsedler (første + sidste) eller lignende. 

Arbejdsgivererklæring HD2 (PDF)

Her kan du se en lille guide til, hvad der kan anvendes som gyldig dokumentation.

Sprogkundskaber

De fleste HD-uddannelser er dansksprogede uddannelser, så undervisningen foregår primært på dansk. Dog skal du være indstillet på, at dele af pensum er på engelsk, og at enkelte kurser på HD1 bliver undervist på engelsk. Desuden er HD2 Supply Chain Management og HD2 International Business engelsksprogede uddannelser. Hvis du vurderer, at du har brug for en genopfriskning af dine engelskkompetencer, kan det være relevant at tage engelskundervisning svarende til gymnasialt niveau A.

Opfylder du ikke adgangskravene?

Dispensation

Dispensation for adgangskrav 

Du kan søge om dispensation for adgangskrav, hvis du har en anden uddannelsesbaggrund end de direkte adgangsgivende uddannelser.

Hvis du har en anden uddannelsesbaggrund, kan den muligvis give adgang, hvis den indeholder tilsvarende niveau inden for følgende fagområder:

 • Erhvervsøkonomiske kompetencer svarende til HD1
 • Kompetencer i Erhvervsøkonomisk Metode og projektarbejde svarende til HD1
 • Basale færdigheder i Samfundsøkonomi og Erhvervsret
 • Basale færdigheder i Dataanalyse, herunder viden om usikkerheds begrebets betydning i økonomi

PDF iconBlanket til dispensationsansøgning

Du sender dispensationsblanketten sammen med diverse bilag i én samlet PDF-fil til HD Tilmelding.

Realkompetencevurdering

Det er muligt at få vurderet din samlede viden, færdigheder og kompetencer i forhold til HD-uddannelsens indhold.
De kompetencer, du løbende tilegner dig gennem erhvervs-, forenings- og bestyrelsesarbejde m.m., kan vise sig at have værdi i forhold til reelle uddannelsesmæssige kompetencer, og det kan du få papir på med en realkompetencevurdering.

Du kan søge om realkompetencevurdering med henblik på at få bevis for:

 • at du har kompetencer, der svarer til at kunne blive optaget på HD2 (adgangsbevis til HD2)
 • at du har relevant erhvervserfaring før din adgangsgivende eksamen (adgangsbevis til HD2) - Læs om definition og dokumentation vedrørende erhvervserfaring under 'Adgangskrav til HD2'.
 • at du har færdigheder, der svarer til dele af HD1 eller dele af HD2. Dette svarer til en meritvurdering, dog med den forskel, at i vurderingen til et kompetencebevis kan der, udover din uddannelsesmæssige baggrund, også indgå dine øvrige kompetencer i vurderingen (kompetencebevis for fag på enten HD1 eller HD2)
 • at du har færdigheder, der svarer til hele HD1-uddannelsen eller hele HD2-uddannelsen (uddannelsesbevis for HD1 eller HD2)

Læs vejledningen grundigt, før du søger om realkompetencevurdering, og kontakt gerne studiesekretariatet for din HD-uddannelse hvis du er i tvivl om noget.

Blanket til realkompetencevurdering.

Bemærk! Din ansøgning vil ikke blive vurderet før, at den er udfyldt korrekt. Det er dit ansvar! Læs derfor vejledningen grundigt. Læs om hvordan du dokumenterer din erhvervserfaring korrekt under fanen 'To års relevant erhvervserfaring'.

Du skal sende blanketten sammen med diverse bilag i én samlet PDF-fil til HD Tilmelding.

 

Adgangsgivende uddannelser til HD2, såfremt der suppleres med ekstrakurser

Her kan du finde en liste over de uddannelser, der giver adgang til HD2, forudsat at du supplerer med et eller flere kurser. Under hver uddannelse kan du finde information om, hvilke kurser du skal supplere med. Fremgår din uddannelse ikke af listen, skal du som udgangspunkt søge om dispensation eller realkompetencevurdering. Hvis du er i tvivl kan du altid tage kontakt til HD Tilmelding og få hjælp.

OBS: Vær opmærksom på at adgangskravene til HD2 kan ændre sig fra år til år.

Akademiuddannelser - Merkantil, ledelse og administration

Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning

Supplering afhænger af, hvilken profilering af Finansiel Rådgivning du har læst.

 • Bank og realkredit: Ingen suppleringskrav
 • Revision: Ingen suppleringskrav
 • Ejendomsmægler: Følgende kurser skal være bestået i forbindelse med uddannelsen, eller som supplering hertil. Alternativt kan der suppleres med det i parentesen angivne HD1 kursus:
  • Virksomhedens investering og finansiering eller Ejendoms- og skatteregnskab (Erhvervsøkonomi og forretningsforståelse)
  • Data, marked og afsætning eller Analyse og regnskab (Business Intelligence)
 • Ejendomsadministration: Følgende kurser skal være bestået i forbindelse med uddannelsen, eller som supplering hertil. Alternativt kan der suppleres med det i parentesen angivne HD1 kursus:
  • Data, marked og afsætning eller Analyse og regnskab (Business Intelligence)
Gældende for alle øvrige Akademiuddannelser 

Følgende kurser skal være bestået i forbindelse med uddannelsen, eller som supplering hertil. Alternativt kan der suppleres med det i parentesen angivne HD1 kursus:

 • Erhvervsøkonomi (Erhvervsøkonomi og forretningsforståelse)
 • Global Økonomi (Virksomhedens økonomiske og politiske omverden)
 • Erhvervsret (Strategisk erhvervsret)
 • Statistik (Business Intelligence)
 • Erhvervsøkonomisk metode (Design af undersøgelser og analyser eller Design af undersøgelser og analyser - Fast track
 

 

Erhvervsakademiuddannelser

Erhvervsakademiuddannelsen som Administrationsøkonom
Kerneområderne Økonomi (15 ECTS), Samfund (15 ECTS), Jura (15 ECTS) samt valgfaget Anvendt Statistik skal være bestået i forbindelse med uddannelsen, eller som supplering hertil. Alternativt kan der suppleres med Business Intelligence på HD1 som erstatning for Anvendt Statistik.

Ydermere skal der suppleres med følgende kurser på HD1 (eller tilsvarende):

 • Virksomhedens økonomiske og politiske omverden
 • Design af undersøgelser og analyser eller Design af undersøgelser og analyser - Fast track

Erhvervsakademiuddannelsen som Handelsøkonom
Du skal supplere med følgende kurser på HD1 (eller tilsvarende):

 • Erhvervsøkonomi og forretningsforståelse
 • Virksomhedens økonomiske og politiske omverden
 • Strategisk erhvervsret
 • Business Intelligence
 • Design af undersøgelser og analyser eller Design af undersøgelser og analyser - Fast track

Erhvervsakademiuddannelsen som Logistikøkonom
Der skal suppleres med følgende kurser på HD1 (eller tilsvarende):

 • Strategisk erhvervsret
 • Design af undersøgelser og analyser eller Design af undersøgelser og analyser - Fast track

Erhvervsakademiuddannelsen som Serviceøkonom
Uddannelsen er adgangsgivende såfremt der suppleres med følgende kurser på HD1 (eller tilsvarende):

 • Erhvervsøkonomi og forretningsforståelse
 • Virksomhedens økonomiske og politiske omverden
 • Strategisk erhvervsret
 • Business Intelligence
 • Design af undersøgelser og analyser eller Design af undersøgelser og analyser - Fast track

Erhvervsakademiuddannelsen som Markedsføringsøkonom

Kurset 'Statistik' skal være bestået som valgfag i forbindelse med uddannelsen som Markedsføringsøkonom*. Alternativt kan der suppleres med kurset Business Intelligence på HD1.

Ydermere skal der suppleres med følgende kursus på HD1 (eller tilsvarende):

 • Design af undersøgelser og analyser eller Design af undersøgelser og analyser - Fast track

*Er uddannelsen som Markedsføringsøkonom gennemført på studieordningen gældende fra 2014 eller tidligere, så er kravet som statistik dækket gennem selve uddannelsen. Der er således ikke behov for at supplere med statistik.

 

Øvrige

Eksamineret Speditør
Der skal suppleres med kurserne Global økonomi og Afsluttende projekt på en akademiuddannelse samt tre suppleringsfag på HD1: 
 • Strategisk erhvervsret
 • Business Intelligence
 • Design af undersøgelser og analyser eller Design af undersøgelser og analyser - Fast track