HD2 Kontraktret og Udbud

I en markedsøkonomi er indgåelsen og opfyldelsen af kontrakter en betingelse for, at markedet fungerer. I Danmark udgør offentlige indkøb alene 355 mia. kr. Dertil kommer de kontrakter, der indgås mellem private virksomheder og mellem virksomheder og forbrugere. Vi indgår og underskriver i dag kontrakter i stor stil, udsender/modtager tilbud, arbejder direkte eller indirekte med udbud og/eller indkøb. Vi gør det endda i så stort et omfang, at det ikke længere kun er jurister, der sidder med opgaverne. Det bliver tit og ofte en del af opgaveporteføljen uanset, hvad du arbejder med, også selvom du ikke nødvendigvis har de rette kompetencer til at løfte opgaverne.

HD Kontraktret og Udbud klæder dig på til at kunne træffe kompetente beslutninger inden for kontraktindgåelser, tilbud, udbud, indkøb, administration og økonomistyring. Dette gælder både i den private og offentlige sektor indenfor B2B og B2C. Du får et kommercielt, værdiskabende og strategisk perspektiv på indgåelsen af aftaler. Formålet er at optimere aftalerne, for at kunne realisere virksomhedens strategi. I det offentlige kan kontrakten også anvendes som et redskab til velfærdsmaksimering. Dette sker i et krydsfeltet mellem på den ene side udbuds- og kontraktret og på den anden side contract management. I den sammenhæng vil også betydningen af FN´s klimamål indgå.

 

HD2 Kontraktret og Udbud er en toårig uddannelse på deltid. Uddannelsen afsluttes med et tværfagligt afsluttende projekt. Der vil i efteråret 2021 udbydes nye valgfag inden for dette fagområde.

Specialiseringen er under udvikling og denne beskrivelse vil løbende blive opdateret med mere information om undervisningstidspunkter og -form samt beskrivelser af de obligatoriske kurser.

Mange af kurserne benytter sig af Blended Learning, som er en vekslen med fremmøde på CBS og online aktiviteter imellem undervisningsgangene. Blended Learning er således et tiltag, hvor digitale undervisningsformer (f.eks. quiz, video, film mv.) indgår som et supplement til fremmøde undervisning og på den måde kan understøtte din læring undervejs i forløbet.

HD2 Kontraktret og Udbud er delt op i et 1. år, som består af obligatoriske kurser og et 2. år, som består af valgfag, hvor du kan specialisere dig.

STUDIEORDNING

Studieordningen er udarbejdet af studienævnet og uddannelsen omfatter
6 obligatoriske fag - 30 ETCS point
2-3 valgfrie fag - 15 ETCS point
Afgangsprojekt - 15 ETCS point

Første studieår

Uddannelsen lægger ud med kurset Marked og regulering, hvor der bl.a. er fokus på samspillet mellem national ret og EU-ret. Derefter vender vi med kurset Integration og samarbejde med den offentlige sektor blikket mod den nationale offentlige regulering især med henblik på den del af forvaltnings- og offentlighedsretten, som har betydning for samspillet mellem den offentlige sektor og private virksomheder. Semestret sluttes af med kurset Aftaler med den offentlige sektor med fokus på dansk national kontraktret med inddragelse af den EU-retlige indflydelse på dansk kontraktret.

På 2. semester starter vi ud med kurset Udbudsstrategi i et markedsperspektiv, hvor vi har fokus på  fastlæggelsen af, hvilken udbudsform den offentlige ordregiver skal anvende, såfremt indkøbet er omfattet af de udbudsretlige regler hidrørende fra EU-retten. Dette følges op af kurset Procurement og supply chain i et markedsperspektiv, som har fokus på hvordan procurement kan udvikles til at skabe merværdi for virksomheden. De juridiske aspekter omkring procurement, så som kontraktindgåelse og forhandling berøres også. Semestret sluttes af med kurset Værdiskabende kontrakter, hvor der er fokus på, hvorledes der mellem offentlige og private parter kan skabes merværdi gennem den måde, der kontraheres på. Det gøres bl.a. ved at inddrage teorirammen fra strategisk kontrahering og partnerring til at vise, hvorledes økonomisk teori kan anvendes til at kvalificere indholdet af kontrakter.

Et obligatorisk kursus strækker sig over ca. 1½ måned med 4 undervisningsdage, i alt 32 timer.

1. semester

2. semester

Marked og regulering med fokus på

det indre marked og klimamål

5 ECTS

Udbudsstrategi i et markedsperspektiv

5 ECTS

Interaktion og samarbejde med den offentlige sektor

5 ECTS

Procurement of supply chain i et markedsperspektiv

5 ECTS

Aftaler med den offentlige sektor

5 ECTS

Værdiskabende kontrakter

5 ECTS

Andet studieår

Kurserne på 3. semester består af valgfag som tilsammen skal udgøre 15 ECTS, mens 4. semester er forbeholdt det afsluttende problemorienterede afgangsprojekt, hvor du skal demonstrere beherskelse af kursernes teorier og metoder samt fremlægge praktiske løsninger på en relevant problemstilling.

3. semester

4. semester

Valgfag

I alt 15 ECTS

Afgangsprojekt

15 ECTS

Valgfag

Valgfag på HD-K i efteråret 2022:


Du kan også vælge mellem valgfag på de andre HD2-linjer, dog max. 10 ECTS. Valgfag oprettes kun såfremt der er tilmeldinger nok.

 

Der er gode muligheder for selv at tilrettelægge et individuelt studieforløb, så uddannelsen målrettes bedst muligt i forhold til faglig specialisering.
Mange af kurserne benytter sig af Blended Learning, som er en vekslen med fremmøde på CBS og online aktiviteter imellem undervisningsgangene. Blended Learning er således et tiltag, hvor digitale undervisningsformer (f.eks. quiz, video, film mv.) indgår som et supplement til fremmøde undervisning og på den måde kan understøtte din læring undervejs i forløbet.
 

Hvilke kompetencer får du på uddannelsen?

HD2 Kontrakt og Udbud gør dig i stand til at kombinere jura og økonomi på højt niveau. Du udvikler dine kompetencer og færdigheder inden for områder som:

 • Kontraktret
 • Udbudsret
 • Contract management
 • Strategisk kontrahering
 • Strategisk ledelse
 • EU-ret
 • FN´s klimamål
 • Rets- og kontraktøkonomi
 • Supply chain
 • Erhvervsforvaltningsret

HD2 Kontraktret og udbud giver dig også mulighed for at vælge mellem forskellige specialiseringer gennem valgfag.

Desuden kvalificerer HD2 Kontraktret og Udbud dig til at læse videre på en masteruddannelse og derved tage et yderligere skridt frem i din karriere. Det bliver også muligt at søge optagelse på Cand.merc.(jur) fra optaget 2023. Du kan læse om betingelser og supplering her.

I løbet af uddannelsen bliver du i stand til at:

 • Indgå aftaler i tråd med din virksomheds strategi
 • Sikre din virksomhed bedst muligt
 • Forstå samspillet mellem jura og økonomi, hvilket gør at du kan træffe bedre beslutninger
 • Forstå hvilke konsekvenser forskellige økonomiske og juridiske beslutninger får for den enkelte virksomhed eller organisation.
Hvordan gavner uddannelsen din virksomhed?

 • Din virksomhed oplever ikke kun værdien af din ny tilegnede læring efter endt uddannelse, men løbende gennem hele uddannelsen
 • Uddannelsen er praksisnær, og du kan inddrage din egen virksomhed som case i undervisningen. Det sikrer, at uddannelsen hele tiden er relevant i forhold til netop din virksomhed
 • Du får tid til at fordybe dig i problemstillinger, der ikke altid er tid til at gå i dybden med på arbejdspladsen
 • Din virksomhed kan løbende overlade mere ansvar til dig, fordi du tilegner dig nye kompetencer
 • Din virksomhed får en medarbejder, som har stærke kompetencer og en bred viden indenfor offentlige indkøb, udbud, kontraktstyring og det at være leverandør til det offentlige.
 • Din virksomhed får en medarbejder, som kan begå sig i krydsfeltet mellem udbudsret, kontraktret, forvaltning, indkøb og marked
 • En medarbejder med en HD2 i Kontraktret og Udbud har fokus på både værdiskabelse og det at offentlige indkøb kan bidrage til både innovation og udvikling i den private sektor samt realisering af overordnede politiske målsætninger, som f.eks. klima og bæredygtig omstilling. 

 

 

Sidst opdateret: HD Marketing // 20/06/2022