HD 2.del International Business

Pris

På HD betales semestervist et deltagergebyr via vores elektroniske betalingsportal, uanset om du selv eller dit firma skal betale

 

Priser

Betaling for HD

På HD betaler du et deltagergebyr, der dækker undervisning, eventuel vejledning og 2 eksamensforsøg pr. kursus i det indeværende studieår. Hvis du ikke gør brug af dine eksamensforsøg, kan de gemmes til det efterfølgende studieår.

Priserne på HD ligger normalt fast for et studieår ad gangen, men kan ændre sig til det næste studieår grundet generelle prisstigninger i samfundet. Priserne på HD-uddannelserne er ikke momsbelagte.

Ud over deltagergebyret skal du også betale for bøger. 

Hvis du er tilmeldt onlineforløbet og skal deltage i dine eksamener i udlandet,  skal du selv afholde de udgifter der eventuelt kan være forbundet med dette.

Pris for samlet forløb
Her finder du priserne for samlet forløb på HD gældende for studieåret 2020/2021.

HD1
Pris pr. semester: 11.250 kr.
Pris for hele uddannelsen (4 semestre): 45.000 kr.

HD2
Pris pr. semester: 16.500 kr.
Pris for hele uddannelsen (4 semestre): 66.000 kr.

Priser for kurser på HD
Nedenfor finder du priserne på kurser for hhv. HD1 og HD2 i studieåret 2020/2021.

HD1

Pris

5 ECTS kr.  3.750
10 ECTS kr.  7.500
15 ECTS kr. 11.250

 

HD2

Pris

 5 ECTS kr.  5.500
7,5 ECTS kr.  8.250
10 ECTS kr. 11.000
15 ECTS kr. 16.500
Elektronisk betaling

På HD betaler du pr. semester. Betalingen foregår via vores elektroniske betalingsportal epayment.

Betalingsfristen fremgår af fakturaen. 

Du kan vælge selv at betale for din uddannelse eller sende fakturaen videre til din arbejdsgiver.

HD er sammen med andre deltidsuddannelser reguleret under Lov om Åben Uddannelse som et betalingsstudium. Staten yder et såkaldt "taxametertilskud" pr. studerende, og resten opkræves hos de studerende.

Betalingsbetingelser

Deltagergebyret omfatter betaling for to eksamensforsøg samt undervisning og vejledning. Disse to eksamensforsøg skal anvendes senest 16 måneder efter endt undervisning. Det vil sige at hvis du ikke bruger alle eksamensforsøg i indeværende år, kan du gemme et eller begge eksamensforsøg til det efterfølgende studieår.

Hvis du indsender dokumentation for, at du har været syg ved en ordinær eksamen, bruger du ikke et eksamensforsøg, og du bliver automatisk tilmeldt syge-/omprøven. Hvis du ikke består til syge-/omprøven, vil du kunne tilmelde dig enten den ordinære eksamen eller syge-/omprøven som selvstuderende i det efterfølgende studieår uden at betale yderligere gebyr.

Ifølge Bekendtgørelsen om prøver og eksamen på erhvervsrettede videregående uddannelser § 6, stk. 3 har studerende ret til 3 eksamensforsøg pr. kursus. Betaling af deltagergebyret dækker kun for 2 eksamensforsøg.
Får du brug for et 3. eksamensforsøg, skal du som selvstuderende betale for et 3. eksamensforsøg.

Hvis du ikke tilmelder dig eksamen i efterfølgende studieår, skal du herefter betale særskilt for supplerende eksamensforsøg efter reglerne om selvstudium.

Tilmelding til selvstudium skal ske senest 14 dage inden den ordinære eksamen og en uge før syge-/omprøven.

Der gøres opmærksom på, at eventuel vejledning kun kan benyttes i det semester, hvor deltagergebyret er registreret. Det er derfor ikke muligt at få vejledning i forbindelse med afgangsprojektet/afsluttende projekt igen, hvis projektet ikke bestås, uden at betale deltagergebyr for et nyt semester, også selvom du ikke har udnyttet det antal timer, som deltagergebyret gav adgang til.

Framelding

Framelding skal ske skriftligt og framelder du dig senest 4 uger før undervisning starter, kan du få refunderet deltagergebyr. 

Betaling for studerende fra lande uden for EU/EØS

For studerende med statsborgerskab uden for EØS landene (det vil sige de 28 EU lande samt Norge, Island og Liechtenstein) pålægges en ekstra betaling på ca. 2.500 kr. pr. semester, i det CBS ikke modtager taxametertilskud fra staten for disse studerende. Undtaget er dog studerende, som har særligt opholdsgrundlag:

 • Permanent opholdstilladelse
 • Opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold
 • Opholdtilladelse jævnfør EF/EØS-bekendtgørelsen
 • Opholdstilladelse som medfølgende barn
 • Permanent opholdstilladelse i et andet nordisk land (Sverige, Norge, Finland, Island, Grønland og Færøerne). Vær opmærksom på at HD's optagskontor vil træffe den endelige afgørelse på baggrund af din aktuelle opholdstilladelsesstatus.

Har man en studieopholdstilladelse er man ikke fritaget for at betale omkostningerne. Kontakt venligst optagskontoret hvis du er i tvivl om din opholdstilladelse fritager dig fra betaling.

Bemærk venligst følgende:

 1. HD-uddannelsen kan ikke udstede studieopholdstilladelser da vi er en deltidsuddannelse.
 2. Det er den studerendes eget ansvar at have lovligt ophold i Danmark.
 3. For yderligere information, læs mere på Ny i Danmark

Finansiering af uddannelsen

Uddannelsesstøtte - SU og SVU

HD uddannelsen er ikke SU-berettiget, men under en række forudsætninger er det muligt at søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Aftale om betaling mellem ansat - arbejdsgiver - SKAT

HD studerende betaler enten selv eller får deres uddannelse (helt eller delvist) betalt af deres arbejdsgiver.

Hvis din arbejdsgiver betaler udgifter i forbindelse med din uddannelse, er beløbet skattefrit for dig. Arbejdsgiveren har fradragsret for udgifterne.

Din arbejdsgiver kan, uden at du skal betale skat, afholde udgifterne til alle typer af efter-/videreuddannelse, f.eks. HD-uddannelsen.

Se mere vedrørende reglerne i forhold til dine eller virksomhedens uddannelses udgifter på tax.dk/

Bruttolønsordning

Du kan aftale med din arbejdsgiver, at virksomheden dækker udgifterne til din HD-uddannelse mod, at du som ansat går ned i løn. Der er en række betingelser for, at en sådan bruttolønsordning kan godkendes af SKAT. Når der er tale om uddannelse i forbindelse med en sådan ordning, er det ikke et krav fra SKAT, at virksomheden (CBS) skal være kontraktpart. Du og din arbejdsgiver laver selv aftalen.

PDF iconLæs mere om bruttolønsmodellen

Jobrotationsordning

Jobrotationsordningen er en ordning for dig, der har et fuldtids- eller deltidsjob og ønsker at læse videre eller opkvalificere din viden ved fx at læse HD på CBS.

Med jobrotationsordningen har din arbejdsgiver mulighed for at ansætte en vikar på fordelagtige vilkår i de timer, du bruger på undervisning. På den måde bliver det nemmere for din arbejdsgiver at undvære dine ressourcer, mens du er på uddannelse.

Se mere på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Søg tilskud til din HD-uddannelse

 

VEU-omstillingsfonden


Samlet forløb efterår 2020 

Få 10.000 kr. i tilskud, når du tilmelder dig 1. semester på samlet forløb på HD2 i efteråret 2020 (find information på my.cbs.dk under mit studie og Betaling, hvis du allerede er indskrevet på HD).

Ansøg om tilskud efterår 2020

Kan du ansøge om tilskud?

For at kunne ansøge om tilskud skal du opfylde nogle krav:

 • Du skal tilmelde dig en HD2-uddannelse.
 • Du er faglært eller ufaglært. Dvs. har en gymnasial uddannelse, en erhvervsuddannelse eller tilsvarende (inkl. HD1) som højeste fuldførte uddannelse.
 • Du skal være i beskæftigelse og ansat ved kursusstart (hel- eller deltid).
 • Du må ikke endnu have opbrugt det årlige maksimumbeløb på 10.000 kr. i tilskud
 • Du skal underskrive en tro- og loveerklæring, der bekræfter rigtigheden af dine oplysninger.

Du kan læse mere om tilskudsordningen, og om du er berettiget til at få tilskud ved at
PDF iconklikke her 

Du kan her læse, hvordan vi behandler persondata i forbindelse med VEU Omstillingsfonden ved at
PDF iconklikke her

 

Finanskompetencepuljen

Tag gratis efteruddannelse igennem Finanskompetencepuljen, hvis du er ansat i den finansielle sektor og din virksomhed er medlem af Finanssektorens arbejdsgiverforening (FA).

Gå ind på finanskompetencepuljen og se hvilke fag finanskompetencepuljen udbyder i samarbejde med CBS.

 

Kompetencefonde for offentlige ansatte

Er du offentlig ansat, og går du med tankerne om at tilegne dig nye kompetencer?

Så er det nu blevet nemmere at komme i gang med en HD-uddannelse, for du kan søge om økonomisk støtte hos Den Statslige Kompetencefond, Den Regionale Kompetencefond eller Den Kommunale Kompetencefond

Læs mere om Den Statslige KompetencefondDen Regionale Kompetencefond eller Den Kommunale Kompetencefond.

 

Industriens kompetenceudviklingsfond (IKUF)

Få tilskud til din HD1 uddannelse hvis du er ansat i den industrielle sektor.
IKUF støtter efteruddannelse af medarbejdere omfattet af enten Industriens Overenskomst eller Industriens Funktionæroverenskomst.

Læs mere og søg tilskud hos IKUF

 

Betalingsfritagelse

Hvis du er indskrevet ved en videregående SU-berettiget uddannelse og kan anvende hele eller dele af en HD-uddannelse som led i denne uddannelse, kan du opnå betalingsfritagelse på HD ved CBS.

Ønsker du betalingsfritagelse, skal du indsende følgende:

 • PDF iconBetalingsfritagelsesansøgning (PDF)
 • En forhåndsgodkendelse (kan eftersendes frem til den 1. oktober i efterårssemesteret). Det skal fremgå, at hele eller dele af HD-uddannelsen kan overføres som merit til den pågældende uddannelse. Får du ikke fuld merit målt på ECTS, skal du betale deltagergebyr for det pågældende kursus. For at undgå enhver tvivl skal hele eller dele af HD-uddannelsen være nævnt i forhåndsgodkendelsen med studiets og kursets benævnelse
 • Dokumentation for studieaktivitet ved den SU-berettigede uddannelse, hvor du er indskrevet. Husk, at dokumentationen skal indsendes både for efterårssemesteret og forårssemesteret (kan eftersendes frem til den 1. oktober for efterårssemesteret og frem til den 1. februar for forårssemesteret)

 

Følg Os

Følg os på Facebook og få et unikt indblik i HD-uddannelsen på CBS gennem personlige interviews med nuværende studerende, gode råd fra studievejlederen til, hvordan du kombinerer et travlt studie- og arbejdsliv, samt links til relevante artikler, der kan hjælpe dig et skridt videre i beslutningen om at tage en efteruddannelse.

Link til HD's facebook Link til HD's LinkedIn Link til HD's Instagram