HD2 Finansiering

Vil du gerne oparbejde et analytisk og teoretisk grundlag, som du kan trække på i dit arbejde med finansielle problemstillinger? Så er denne uddannelse relevant for dig. Uddannelsen tages af en bred skare af personer, der arbejder med finansielle analyser og beslutninger i relation til virksomheder, herunder ansatte i virksomheders finansafdelinger, rådgivere og medarbejdere og ledere inden for den finansielle sektor.

 

HD2 Finansiering er rettet mod finansielle analyser og beslutninger i virksomheder, hvilket tjener ved vurdering af virksomhedernes værdi og ved deres drift, investeringer og kapitalfremskaffelse. Videre analyseres regnskabsmæssige aspekter og skattemæssige rammer. De finansielle instrumenter og kontrakter og tilhørende risici indtager en central position i studiet igennem fag som Fixed Income, Portfolio Analysis og Derivatives og Risk Management.


En HD2 Finansiering giver dig indsigt i finansiel analyse på et højt teoretisk og praktisk plan. Studiet er forankret i den finansielle viden og forskning ved Institut for Finansiering i samarbejde med velestimerede forskere og respekterede praktikere. Herigennem er studiet baseret på og bliver løbende tilpasset udviklingen i den finansielle teori og tilført nye forskningsresultater på det finansielle område samtidig med, at de undervisningspædagogiske egenskaber vægtes højt.

 

Studiestruktur - Sommeroptag

HD2 Finansiering er et toårigt uddannelsesforløb, der afsluttes med et afgangsprojekt. Mange af fagene på HD2 benytter sig af Blended Learning, som er en vekslen mellem undervisningsaktiviteter med fremmøde på CBS, og online aktiviteter imellem undervisningsgangene. Blended Learning er således et tiltag, hvor digitale undervisningsformer (f.eks. quiz, film mv.) indgår som et supplement til fremmøde undervisning, og på den måde kan understøtte din læring undervejs i forløbet.

HD2 Finansiering er opdelt i et første studieår, der består af obligatoriske kurser, og et andet studieår, hvor du specialiserer dig.

Første studieår

Du præsenteres for de grundlæggende metoder inden for finansiel analyse og værdiansættelse. Vi fokuserer på risikobegrebet og sammenhængen mellem aktivspredning og porteføljerisiko samt om afdækning af finansielle risici.

1. semester
I Fixed Income behandler vi rentebegreber og -teori, de forskellige typer obligationer og deres risikomål. Portfolio Analysis introducerer til investeringsteorien og sammensætning af porteføljer under hensyn til afkast, risici og diversifikation. Selskabsskat og Regnskabsanalyse består af to dele. Selskabsskat behandler beskatningen af selskaber, hvor Regnskabsanalyse behandler regnskabets indhold og regnskabsanalyse.

2. semester
I Derivatives og Risk Management opnås en forståelse for, at der findes et utal af forskellige risici, som påvirker de finansielle beslutninger. I forlængelse heraf behandles de gængse derivater, der er knyttet til disse risici. Derivaterne værdiansættes og det behandles, hvorledes disse kan bruges til Risk Management. I Corporate Finance belyses, hvorledes virksomheder kan optimere deres investeringer og finansiering. De centrale begreber er kapitalomkostning, kapitalstruktur og virksomhedsvurdering. I Seminarrække i Corporate Finance skrives et anvendelsesorienteret men teoretisk velfunderet seminar indenfor Corporate Finance.

1.semester 2.semester

Fixed Income (5 ECTS)                                   

Derivatives og Risk Management (5 ECTS)

Portfolio Analysis (5 ECTS)

Corporate Finance (5 ECTS)

Selskabsskat og Regnskabsanalyse (5 ECTS)

Seminarrække i Corporate Finance (5 ECTS)

(kursusbeskrivelserne for fagene på 1. og 2. semester i studieåret 2022/2023 offentliggøres d. 1. juli 2022)
 

Andet studieår

På andet studieår skal du på 3.semester vælge valgfag, mens 4.semester er forbeholdt Afgangsprojektet, hvor du skal udvise analytisk evne, kunne strukturere opgaven hensigtsmæssigt samt kunne udvælge og anvende teorier og modeller på en relevant problemstilling.

3.semester 4.semester
Valgfag (15 ECTS)

Afgangsprojekt 15 ECTS

Valgfag

Du skal have i alt 15 ECTS valgfag, hvilket svarer til 2-3 valgfag. 5 ECTS skal være fra 'HD2 Finansiering' (HDF) eller 'HD2 Finansiel Rådgivning' (HDFR).

Praktiske eksempler skal illustrere teori

Der lægges i undervisningen stor vægt på at inddrage problemstillinger og opgaver fra den finansielle virkelighed. I undervisningen bliver praktiske eksempler derfor inddraget til at illustrere den finansielle teori. Vi benytter Canvas, som er en it-baseret undervisningsplatform, i undervisningen. Studiet er dog ikke et virtuelt studie.

Tidsforbrug

Du skal regne med, at der er mellem 6 og 10 lektioners undervisning (en lektion varer 45 minutter) om ugen, som er fordelt på 2-3 hverdagsaftener + enkelte weekender. 

Studiestruktur - Vinteroptag

HD2 Finansiering er et toårigt uddannelsesforløb, der afsluttes med et afgangsprojekt. Mange af fagene på HD2 benytter sig af Blended Learning, som er en vekslen mellem undervisningsaktiviteter med fremmøde på CBS, og online aktiviteter imellem undervisningsgangene. Blended Learning er således et tiltag, hvor digitale undervisningsformer (f.eks. quiz, film mv.) indgår som et supplement til fremmøde undervisning, og på den måde kan understøtte din læring undervejs i forløbet.

OBS OBS OBS: Vinteroptag kører med en anderledes studiestruktur ift. sommeroptag. Vi udbyder ikke hvert semester 2 gange om året. Dvs. at studerende på vinteroptag tager de obligatoriske fag sammen med studerende fra sommeroptag.

Ifm. vinteroptag starter man bl.a. ud med 'Corporate Finance', som normalt er et 2. semesterfag, der vil derfor være et kort crash kursus i starten af januar vedr. det mest relevante fra 1. semesterfagene 'Fixed Income' og 'Portfolio Analysis'.

Valgfagsudbuddet i foråret er anderledes, da de fleste valgfag bliver udbudt i efteråret. 'HD2 Regnskab og Økonomistyring' udbyder nogle valgfag i foråret, og derudover kan man tage obligatoriske fag, der
udbydes som valgfag, fra andre HD2 linjer.

Du skal være opmærksom på, at man som studerende på 'HD2 Finansiering' skal vælge minimum 5 ECTS blandt valgfag/obligatoriske fag udbudt som valgfag fra 'HD2 Finansiering' (HDF) eller 'HD2 Finansiel Rådgivning'. Som studerende på 'HD2 Finansiering' vinteroptag er man derfor begrænset til at vælge valgfaget 'International Finance' (5 ECTS) fra HD2 Finansiering, eller 'Personbeskatning og retlig regulering' (5 ECTS) eller 'Finansielle virksomheders produkter og services' (10 ECTS) fra 'HD2 Finansiel Rådgivning', som et valgfag på 'HD2 Finansiering'.

Hvis man ikke finder det ene valgfag eller de 2 obligatoriske fag
(der bliver udbudt som valgfag) fra 'HD2 Finansiel Rådgivning' interessante, er det muligt at søge dispensation ift. kravet om minimum 5 ECTS blandt valgfag/obligatoriske fag udbudt som valgfag fra 'HD2 Finansiering' eller 'HD2 Finansiel Rådgivning', såfremt man finder et valgfag/obligatorisk fag udbudt som valgfag fra en anden HD2 linje, der ligger indenfor HDF/HDFRs fagområde.

Første studieår 

1.SEMESTER (forår) 2.SEMESTER (efterår)

Corporate Finance (5 ECTS)

Fixed Income (5 ECTS)    

Seminarrække i Corporate Finance (5 ECTS)

Portfolio Analysis (5 ECTS)

Valgfag (5 ECTS)

Selskabsskat og Regnskabsanalyse (5 ECTS)

Andet studieår 

3.SEMESTER (forår) 4.SEMESTER (efterår)
Derivatives og Risk Management (5 ECTS)

Afgangsprojekt 15 ECTS

Valgfag (10 ECTS)  

Valgfag (forår)

  • International Finance (valgfag udbudt af HD2 Finansiering)
  • Valgfag udbudt af 'HD2 Regnskab og Økonomistyring'
  • Obligatoriske fag, der udbydes som valgfag, fra andre HD2 linjer.


Praktiske eksempler skal illustrere teori

Der lægges i undervisningen stor vægt på at inddrage problemstillinger og opgaver fra den finansielle virkelighed. I undervisningen bliver praktiske eksempler derfor inddraget til at illustrere den finansielle teori. Vi benytter Canvas, som er en it-baseret undervisningsplatform, i undervisningen. Studiet er dog ikke et virtuelt studie.


Tidsforbrug

Du skal regne med, at der er mellem 6 og 10 lektioners undervisning (en lektion varer 45 minutter) om ugen, som er fordelt på 2-3 hverdagsaftener + enkelte weekender. 

Hvilke kompetencer får du på uddannelsen?

De studerende på HD2 Finansiering opnår kompetencer indenfor såvel Corporate Finance, investeringsteori som risikoanalyse. På Corporate Finance siden udmøntes disse kompetencer i en række kvalifikationer, hvor de studerende bliver i stand til at analysere konkrete finansielle problemstillinger som bl.a. rentabilitetsanalyser under usikkerhed og skat, virksomhedens kapitalstruktur, dividendepolitik, fusioner og virksomhedsopkøb. På investeringssiden får de studerende kvalifikationer indenfor porteføljeteori, investering i aktier og obligationer, afdækning af risici ved brug af afledte produkter og Risk Management. Hertil kommer, at den studerende bliver kvalificeret til at kunne foretage statistiske analyser af markedsdata på såvel makro- som mikroniveau, ligesom de studerende får en detaljeret indsigt i hele det lovgivningsmæssige begrebsapparat, der regulerer de finansielle virksomheder. Den studerende skal kunne identificere egne læringsbehov og egen læring.

I løbet af uddannelsen bliver du i stand til at:

• Analysere konkrete finansielle problemstillinger som bl.a. rentabilitetsanalyser under usikkerhed og skat, virksomhedens kapitalstruktur, udbyttepolitik, fusioner og virksomhedsopkøb.

• Afdække risici ved brug af afledte produkter.

• Kunne foretage statistiske analyser af markedsdata på både mikro- og makroniveau.

• Finde rundt i hele det lovgivningsmæssige begrebsapparat, der regulerer de finansielle virksomheder.

Hvordan gavner uddannelsen din virksomhed?

• Din virksomhed oplever ikke kun værdien af din nytilegnede læring efter endt uddannelse, men løbende gennem hele uddannelsen.

• Uddannelsen er praksisnær, og du kan inddrage din egen virksomhed som case i undervisningen. Det sikrer, at uddannelsen hele tiden er relevant i forhold til netop din virksomhed.

• Du får tid til at fordybe dig i problemstillinger, der ikke altid er tid til at gå i dybden med på arbejdspladsen.

• Din virksomhed kan løbende overlade mere ansvar til dig, fordi du tilegner dig nye kompetencer.

Uddannelsen giver dig gode karrieremuligheder

Uddannelsen giver dig gode karrieremuligheder eksempelvis i en finansiel virksomhed eller en virksomheds finansafdeling. Der udvikles konstant nye finansielle produkter og nye metoder til at analysere dem. Samtidig bliver praktiske finansielle problemstillinger mere og mere komplekse. HD2 Finansiering bringer dig på forkant med denne udvikling og gør dig i stand til at løse de udfordringer, det medfører.

 

Sidst opdateret: // 21/09/2022

Faktaboks

Følg Os

Følg os på Facebook og LinkedIn, hvor du kan få et unikt indblik i HD-uddannelsen på CBS gennem personlige interviews med nuværende og tidligere HD-studerende, gode råd fra studievejlederen til hvordan du kombinerer et travlt studie- og arbejdsliv, samt links til relevante artikler, der kan hjælpe dig et skridt videre i beslutningen om at tage en efteruddannelse.

Link til HD's facebook Link til HD's LinkedIn Link til HD's Instagram

Supplerende kurser