HD Adgangskrav

Her kan du læse mere om adgangskravene til HD 1. og 2. del - og om dine muligheder hvis du ikke opfylder kravene

Adgangskrav til HD 1.del og HD 2.del

Nedenfor finder du en oversigt over de eksaminer, der er adgangsgivende til hhv. HD 1.del og HD 2.del, og hvad du kan gøre, hvis du ikke opfylder adgangskravene og derfor skal søge om dispensation for adgangskravene. 
Klik her for at tilmelde dig HD.

NYHED: har du en kandidatgrad kan du nu blive optaget på enkeltfag på HD 2.del. Læs mere om enkeltfag og se det samlede udbud af fag på enkeltfagssiden.

Adgangskrav til HD 1.del
Adgangsgivende eksaminer

Nedenstående uddannelser er adgangsgivende til HD 1. del, uanset om du ønsker at deltage på et fremmødehold, eller om du søger ind som online studerende.

 • Studentereksamen (stx)
 • Højere handelseksamen (hhx)
 • Højere teknisk eksamen (htx)
 • Højere forberedelseseksamen (hf)
 • Erhvervsuddannelse og gymnasial eksamen (eux)
 • Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (gif)
 • Færøsk studentereksamen, færøsk højere handelseksamen, færøsk højere teknisk eksamen, færøsk højere forberedelseseksamen
 • Grønlands gymnasiale Uddannelse (GU-eksamen), den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen i Grønland og den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen i Grønland
 • Eksamener fra Duborg-skolen og AP Møller Skolen.
 • International studentereksamen (DFB, IB, EB, OIB)
 • Relevant uddannelse på mindst samme niveau

Ansøgere, der ikke opfylder ovennævnte krav, kan søge om optagelse på dispensation på baggrund af en konkret, individuel vurdering af de uddannelsesmæssige forudsætninger og erhvervserfaring. Du finder ansøgningsblanketten om dispensation for adgangskrav under Opfylder du ikke adgangskravene.

Danskkundskaber

Hvis du ikke har dansk som modersmål, skal du kigge under Sprogkrav og -kundskaber for at se, hvordan du opfylder danskkravet.

Matematikkundskaber

Det tidligere adgangskrav om Matematik på niveau B er frafaldet. Men vi anbefaler stærkt, at du tilegner dig matematikkundskaber på lignende niveau for at kunne følge undervisningen på HD 1. del.

Du kan teste dine matematikkundskaber ved at tage vores matematiktest her.

NB: ved optagelse på HD 1.del er der ikke krav om erhvervserfaring

Adgangskrav til HD 2.del

Ved optag på HD 2.del skal du opfylde følgende krav:

 • En direkte adgangsgivende eksamen
 • Mindst to års relevant erhvervserfaring (Definitionen af to års relevant erhvervserfaring finder du længere nede)
 • Derudover kan der også være nogle sprogkrav, som du skal være opmærksom på (se under Sprogkrav og -kundskaber)

Bemærk venligst, at der kom nye adgangskrav til HD 2.del fra og med optaget 2013. Hvis du har en af de uddannelser, hvor du skal tage faget Erhvervsøkonomisk metode på HD 1.del kan du se i sidemenuen til venstre, hvilke muligheder du har for at tage faget.

Adgangsgivende eksaminer til HD 2.del

HD 1.del Ingen suppleringskrav
HD 2.del Ingen suppleringskrav
HA Ingen suppleringskrav
Bachelor of Science (BSc)

BSc in International Business
BSc in Business Administration and Service Management
BSc in Business, Language and Culture (SPRØK)
BSc in Business, Asian Language and Culture (ASP)
BSc in International Business and Politics
BSc in Business Administration and Sociology

Cand.merc.

Ingen suppleringskrav

Business controller/ Financial Controller

Ved start på uddannelsen som Financial Controller før august 2013:

Videregående dataanalyse (som valgfag på uddannelsen) skal være bestået. Alternativt skal Dataanalyse (på HD 1.del) være bestået

 

Ved start på uddannelsen som Financial Controller fra og med august 2013:

Ingen suppleringskrav

Finansøkonom og -bachelor Ingen suppleringskrav
Jordbrugsteknolog med linjen jordbrugsøkonomi & driftsledelse (p.t. kun aktuel på Aarhus erhvervsakademi)

Med bestået: Erhvervsøkonomi, Statistik og Erhvervsret (på uddannelsen) og med merit for Afsluttende projekt på HD 1.del efter individuel meritvurdering

Markedsføringsøkonom/
Markedsøkonom
Med bestået: Driftsøkonomi og Statistik (som valgfag på uddannelsen) og derudover Erhvervsøkonomisk metode (på HD 1. del)
Akademiuddannelse i Økonomi- og Ressourcestyring Med bestået: Statistik, Global økonomi, Erhvervsøkonomi og Erhvervsret (som valgfag på uddannelsen) og derudover Erhvervsøkonomisk metode (på HD 1. del)
Akademiuddannelse i International Handel og Markedsføring Med bestået: Statistik, Global økonomi, Erhvervsøkonomi og Erhvervsret (som valgfag på uddannelsen) og derudover Erhvervsøkonomisk metode (på HD 1. del)

Akademiuddannelse i Finansiel Rådgivning

Direkte adgang til HD 2. del i Finansiel Rådgivning.

 

Adgangskrav til de øvrige HD 2. dels uddannelser er:

 

Ved start på AU FR før september 2009:

Valgfagene Erhvervsøkonomi (alternativt Driftsøkonomi eller Virksomheders investering og finansiering) og Statistik (alternativt Data, marked og afsætning) skal være bestået.

 

Ved start på AU FR i september 2009 eller senere:

Bank- eller Revisorlinjen skal være gennemført og særligt bestået med:

 • På Banklinjen:
  - Data, marked og afsætning eller Statistik
  - Virksomheders investering og finansiering eller Driftsøkonomi
  - Specialefaget Finansielle forretninger eller Årsrapport og virksomhedsanalyse
 • På Revisorlinjen:
  - Virksomheders investering og finansiering
  - Revision og årsrapport eller Skat og moms
  - Specialefaget Analyse af regnskabsdata
To års relevant erhvervserfaring

Definitionen på to års relevant erhvervserfaring

Definitionen på dette er således:

 • Erhvervserfaringen skal være erhvervet efter eller sideløbende med adgangsgivende eksamen, så erhvervserfaring forud for den adgangsgivende eksamen medregnes normalt ikke. Erhvervserfaringen tæller frem til studiestart på HD 2.dels studiet.
 • Fuldtidsarbejde defineres ved min. 30 timer i gennemsnit om ugen, mens deltidsarbejde er min. 15 timer i gennemsnit om ugen, således at et års deltidsarbejde omregnes til et halvt års fuldtidsarbejde. Ansættelser under 15 timer i gennemsnit om ugen medregnes derfor ikke.
 • Erfaringen kan sammenstykkes af flere ansættelsesforhold, dog skal hver ansættelsesperiode have et omfang af minimum seks måneder.
 • Relevant erhvervserfaring indebærer, at der er tale om beskæftigelse, der giver indblik i en virksomheds økonomiske/organisatoriske funktioner. Elevuddannelser og praktikperioder, der foregår under eller efter den adgangsgivende eksamen, kan medregnes.

Dokumentation af erhvervserfaring

Når du dokumenterer din erhvervserfaring, er det dit ansvar at vi får de rette oplysninger. Som udgangspunkt skal vi i dokumentationen altid kunne se følgende:

 • Den fulde ansættelsesperiode du har været ansat, dvs. både start og slutning pr. ansættelsesperiode.
 • Det gennemsnitlige antal timer pr. uge.
 • En beskrivelse af ansættelsens indhold.

Din erhvervserfaring skal dokumenteres via arbejdsgivererklæring fra din nuværende arbejdsgiver eller i form af en udtalelse fra din tidligere arbejdsgiver, lønsedler (første + sidste) eller lignende. 

Arbejdsgivererklæring HD 2.del (PDF)

Her kan du se  en lille guide til, hvad der kan anvendes som gyldig dokumentation.

Sprogkrav og -kundskaber

Danskkundskaber

Ansøgere, der ikke har dansk som modersmål, skal:

 • have bestået Studieprøven i dansk med minimum karakteren 6 (13-skalaen) eller 02 (7-trinsskalaen) i gennemsnit eller
 • have bestået Dansk på niveau A med minimum karakteren 6 (13-skalaen) eller 02 (7-trinsskalaen) i gennemsnit eller
 • kunne dokumentere et tilsvarende kendskab til dansk (gælder ikke for nordiske statsborgere med adgangsgivende eksamen fra et nordisk land)

Der kan ikke søges dispensation for selve kravet om danskkundskaber, men du kan søge om dispensation med henblik på senere opfyldelse, således at du opfylder kravet i løbet af efterårssemesteret på HD-studiet. Du finder blanketten til dispensation under Opfylder du ikke adgangskravene.

Øvrige sprogkundskaber

HD-uddannelserne er i udgangspunktet dansksprogede studier, så undervisningen foregår primært på dansk. Dog skal du være indstillet på, at dele af pensum er på engelsk, og at enkelte fag på HD 2. del bliver undervist på engelsk. Hvis du vurderer, at du har brug for en genopfriskning af dine engelskkompetencer, kan det være relevant at tage engelskundervisning svarende til gymnasialt niveau A.

Opfylder du ikke adgangskravene?

Du kan her finde en guide, der hjælper dig med at finde ud af, hvilken ansøgning du skal sende. Læs mere ved at klikke her.

Dispensation

Dispensation og adgangsvurdering i forbindelse med optag

Hvis du ikke opfylder kravene om adgangsgivende eksamen, danskkundskaber eller 2 års relevant erhvervserfaring til HD 2. del, kan du eventuelt søge dispensation. Der er flere former for dispensation og adgangsvurdering.

 1. Hvis du ønsker at søge om optagelse på baggrund af en anden uddannelsesmæssig baggrund, skal du søge om dispensation for adgangskrav. Kun beståede uddannelser og/eller beståede kurser kan vurderes i dispensationssager – se nedenfor
 2. Hvis du søger om optagelse på baggrund af dine samlede kompetencer (og ikke kun uddannelsesbaggrund), skal du benytte dig af muligheden for Realkompetencevurdering – se nedenfor
 3. Hvis du søger om dispensation fra adgangskravet om 2 års relevant erhvervserfaring til HD 2. del, skal du altid benytte dig af muligheden for Realkompetencevurdering – se nedenfor

Dispensation for adgangskrav og sprogkrav

Du kan søge om dispensation for adgangskrav, hvis du har en anden uddannelsesmæssig baggrund end de direkte adgangsgivende eksaminer.
Hvis du har en anden uddannelsesmæssig baggrund, kan den muligvis give adgang, hvis den indeholder tilsvarende niveau inden for følgende fagområder:

 • Erhvervsøkonomiske kompetencer svarende til HD 1. del
 • Kompetencer i Erhvervsøkonomisk Metode og projektarbejde svarende til HD 1. del
 • Basale færdigheder i Samfundsøkonomi og Erhvervsret
 • Basale færdigheder i Dataanalyse, herunder viden om usikkerhedsbegrebets betydning i økonomi

Der kan ikke søges dispensation fra selve kravet om danskkundskaber, men du kan søge om dispensation med henblik på senere opfyldelse - se under Sprogkrav og -kundskaber.

PDF iconBlanket til dispensationsansøgning

Dispensationsblanketten sender du sammen med diverse bilag i én samlet PDF-fil til HD Tilmelding eller uploader i ansøgningsportalen.

Realkompetencevurdering

Det er muligt at få vurderet din samlede viden, færdigheder og kompetencer i forhold til HD-uddannelsens indhold.
De kompetencer, du løbende tilegner dig gennem erhvervs-, forenings-, bestyrelsesarbejde m.m., kan vise sig at have værdi i forhold til reelle uddannelsesmæssige kompetencer, og det kan du få papir på med en realkompetencevurdering.

Du kan søge om realkompetencevurdering med henblik på at få bevis for:

 • at du har kompetencer, der svarer til at kunne blive optaget på HD 2.del (adgangsbevis til HD 2. del)
 • at du har relevant erhvervserfaring før din adgangsgivende eksamen (adgangsbevis til HD 2. del) - Læs om definition og dokumentation vedrørende erhvervserfaring under 'Adgangskrav til HD 2.del*.
 • at du har færdigheder, der svarer til dele af HD 1.del eller dele af HD 2. del. Dette svarer til en meritvurdering, dog med den forskel, at i vurderingen til et kompetencebevis kan der, udover din uddannelsesmæssige baggrund, også indgå dine øvrige kompetencer i vurderingen (kompetencebevis for fag på enten HD 1. del eller 2. del)
 • at du har færdigheder, der svarer til hele HD 1. dels studiet eller et helt HD 2. dels studium (uddannelsesbevis for HD 1. del eller 2. del)

Læs vejledningen grundigt, før du søger om realkompetencevurdering, og kontakt gerne studiesekretariatet for dit HD studium, hvis du er i tvivl om noget.

Blanket til  realkompetencevurdering (PDF).

Bemærk! Din ansøgning vil ikke blive vurderet før, at den er udfyldt korrekt. Det er dit ansvar! Læs derfor vejledningen grundigt. Læse om hvordan du dokumenterer den erhvervserfaring korrekt under fanen 'To års relevant erhvervserfaring'.

Du skal sende blanketten sammen med diverse bilag i én samlet PDF-fil til HD Tilmelding.

 

Arbejdsgivererklæring

Ved optag til HD 2.del skal din erhvervserfaring dokumenteres via arbejdsgivererklæring fra din nuværende arbejdsgiver eller i form af en udtalelse fra din tidligere arbejdsgiver, årsopgørelse, lønsedler eller lignende.

Arbejdsgivererklæring HD 2.del (PDF)

Følg os

Følg os på Facebook og få et unikt indblik i HD-studiet på CBS gennem alt fra interviews og gode råd samt links og relevante artikler.