HD 2.del Finansiel Rådgivning

Fag

HD 2.del Finansiel Rådgivning er et toårigt uddannelsesforløb, der afsluttes med et afgangsprojekt. Mange af fagene på HD 2. del benytter sig af Blended Learning, som er en vekslen mellem undervisningsaktiviteter med fremmøde på CBS og online aktiviteter imellem undervisningsgangene. Blended Learning er således et tiltag, hvor digitale undervisningsformer (f.eks. quiz, film mv.) indgår som et supplement til fremmøde undervisning og på den måde kan understøtte din læring undervejs i forløbet.

 

HD 2.del Finansiel Rådgivning er opdelt i et første studieår, der består af obligatoriske fag, og et andet studieår, hvor du specialiserer dig.

Første studieår

1.semester
I Investeringsrådgivning opnår du viden om de forskellige finansielle produkter, man kan investere i, og om risikoen og det forventede afkast herved. Faget tager afsæt i den private investors situation. I Skatteret og retslig regulering mødes opgørelsen af personindkomst til brug for skatteberegning og hovedtrækkene for beskatning af forskellige indkomstarter.

2. semester
I Den finansielle virksomheds risikostyring stifter du bekendtskab med værktøjerne til styring af risici i en finansiel virksomhed, herunder ikke mindst regler for solvens- og kapitaldækningskrav. I Finansielle virksomheders produkter og services lærer du om bolig, pension og ”frie midler”.

1.semester 2.semester

Investeringsrådgivning
10 ECTS

Finansielle virksomheders produkter og services
10 ECTS

Skatteret og retlig regulering
5 ECTS

Den finansielle virksomheds risikostyring
5 ECTS

Andet studieår

Fagene på 3. semester er valgfag, hvoraf du skal vælge tre, mens 4. semester er forbeholdt Afgangsprojektet, hvor du skal udvise analytisk evne, kunne strukturere opgaven hensigtsmæssigt samt kunne udvælge og anvende teorier og modeller på en relevant problemstilling.

3.semester 4.semester
3 valgfag i alt 15 ECTS Afgangsprojekt 15 ECTS

Valgfag

Her skal du vælge 3 valgfag blandt følgende valgfag:

Undervisning

På uddannelsen bliver du introduceret til en række begreber, metoder, modeller og teorier, som sættes i relation til den finansielle sektors problemstillinger. Gennem træning lærer du at anvende disse redskaber kritisk og bliver rustet til at identificere og løse problemer inden for den finansielle sektor.

Vi benytter CBS Learn, som er en IT baseret undervisningsplatform, i undervisningen. Studiet er dog ikke et virtuelt studium.

Forventninger til de studerende

HD 2.del Finansiel Rådgivning er et krævende deltidsstudium, og du skal være indstillet på at bruge ca. 15 timer om ugen på undervisning, forberedelse, opgaveløsning, gruppearbejde, eksamen osv.

Sidst opdateret: // 26/04/2019

Faktaboks

  • Antal studerende: 38 studerende pr. årgang
  • Gennemsnitsalder: 30 år 
  • Kønsfordeling: 32 % kvinder og 68 % mænd (v/ Optaget 2014)

Follow us

Follow us on Facebook and get unique insights into the diploma programmes (HD) at CBS through interviews, good advice, links and relevant articles.