HD 1. DEL

Pris

På HD 1. del betales der pr. fag et deltagergebyr via vores elektroniske betalingsportal, uanset om du selv eller dit firma skal betale. Gebyret bliver opkrævet i starten af hvert semester.

På HD 1. del har du mulighed for at tilmelde dig HD 1. dels fagene på forskellige måder. Priserne er de samme, hvad enten du tilmelder dig HD 1. del som samlet forløb eller tager hele HD 1. del som enkeltfag. Priserne på HD 1. del er ikke momsbelagte.

Priser

Priser for HD 1. del samlet forløb i studieåret 2019/2020
Pris pr. semester: 11.250 kr.
Pris for hele HD 1.del uddannelsen (4 semestre): 45.000 kr.

På HD 1. del betaler du semestervist et deltagergebyr, som dækker undervisning, vejledning og 2 eksamensforsøg pr. fag. Hvis du ikke gør brug af dine eksamensforsøg, kan eksamensforsøgene gemmes til det efterfølgende studieår.

Bekendtgørelsesmæssigt har du ret til tre eksamensforsøg pr. fag. Der skelnes altså mellem hvad du betaler for, og hvad du har ret til ifølge bekendtgørelsen.

Udgifter til bøger på HD 1. del
Den vejledende bogudgift for hele HD 1. del er ca. kr. 5.000, fordelt med ca. kr. 3.000 til 1.år og kr. 2.000 til 2.år.

Der tages forbehold for prisstigning pga. uforudsete omstændigheder.

Priserne for enkeltfag i studieåret 2019/2020
Hvad enten du læser almindelige eller online enkeltfag, er prisen for det pågældende fag den samme.

ENkeltfag Pris
 5 ECTS kr.  3.750
10 ECTS kr.  7.500
15 ECTS kr. 11.250 

Der tages forbehold for prisstigning pga. uforudsete omstændigheder.

Priser for selvstudium
Se mere om priser for selvstudium under HD 1.del Selvstudium.

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan blive tilmeldt selvstudium samme studieår, som du er tilmeldt et fag med undervisning.

Betaling

Betalingsprocedure

På HD betaler du per semester. Betalingen foregår via vores elektroniske betalingsportal epayment.

Betalingsfristen for efterårssemesteret ligger i august og i januar for forårssemesteret. 

Du kan vælge selv at betale for din uddannelse eller sende fakturaen videre til din arbejdsgiver.

Betalingsbetingelser

HD er sammen med andre deltidsuddannelser reguleret under Lov om Åben Uddannelse som et betalingsstudium. Staten yder et såkaldt "taxametertilskud" pr. studerende, og resten opkræves hos de studerende.

Betalingsbetingelser på HD

Betaling for studerende fra lande uden for EØS

For studerende med statsborgerskab uden for EØS landene (det vil sige de 28 EU lande samt Norge, Island og Liechtenstein) pålægges en ekstra betaling på ca. 2.500 kr. pr. semester, idet CBS ikke modtager taxametertilskud fra staten for disse studerende. Undtaget er dog studerende, som har særligt opholdsgrundlag:

  • Permanent opholdstilladelse med henblik på varigt ophold eller
  • Midlertidig opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold (til Danmark)

Dokumentation vedlægges ansøgning i form af pas.

Framelding

Hvis du ønsker at framelde dig din HD uddannelse, skal du være opmærksom på, at du ikke kan få deltagergebyret refunderet, hverken i efterårssemesteret eller forårssemesteret, når først du har betalt.

Finansiering af uddannelsen
Uddannelsesstøtte - SU og SVU
HD studiet er ikke SU-berettiget, men under en række forudsætninger er det muligt at søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Aftale om betaling mellem ansat - arbejdsgiver - SKAT
Hvis din arbejdsgiver betaler udgifter i forbindelse med din uddannelse, er beløbet skattefrit for dig. Arbejdsgiveren har fradragsret for udgifterne. Dette gælder uanset, om uddannelsen betragtes som ajourføring eller videreuddannelse.

Din arbejdsgiver kan, uden at du skal betale skat, afholde udgifterne til alle typer af efter-/videreuddannelser, som erhverves i tilknytning til hertil, fx diplom- og masteruddannelser.
Arbejdsgiveren kan bl.a. dække udgifter til:

  • Skole- eller deltagerbetaling
  • Bøger og materialer, som er relevante for uddannelsen
  • Befordring til uddannelsesstedet

Udgifter som ikke dækkes af din arbejdsgiver kan fradrages, såfremt dette følger af de almindelige skatteregler.

Din arbejdsgiver vil ikke betale for din HD uddannelse
Hvis din arbejdsgiver ikke vil betale uddannelsen, vil du kun i visse tilfælde kunne få fradrag for udgifterne.

Din arbejdsgiver betaler din HD uddannelse mod lønnedgang
Det vil kunne aftales med din arbejdsgiver, at vedkommende dækker udgifterne til uddannelsen mod, at du som ansat går ned i løn. Der er en række betingelse for, at en sådan bruttotrækordning kan godkendes. Når der er tale om uddannelse i forbindelse med en sådan ordning, er det ikke et krav fra SKAT, at virksomheden (CBS) skal være kontraktpart. Du og din arbejdsgiver laver selv aftalen.

KILDE: http://www.tax.dk/pjecer/fri_undervisning.htm

Betalingsfritagelse
Hvis du er indskrevet ved en videregående SU-berettiget uddannelse og kan anvende hele eller dele af HD 1.del som led i denne uddannelse, kan du opnå betalingsfritagelse på HD 1.del ved CBS.

Ønsker du betalingsfritagelse, skal du sammen med din tilmeldingsblanket indsende:

  • Betalingsfritagelsesansøgning (PDF)
  • En forhåndsgodkendelse (kan eftersendes frem til d.1.oktober i efterårssemestret). Det skal fremgå, at hele eller dele af HD 1.dels studiet kan overføres som merit til den pågældende uddannelse. Får du ikke fuld merit målt på ECTS, skal du betale deltagergebyr for det pågældende fag. For at undgå enhver tvivl skal hele eller dele af HD 1.dels studiet være nævnt i forhåndsgodkendelsen med studiets og fagets benævnelse
  • Dokumentation for studieaktivitet ved den SU-berettigede uddannelse, hvor du er indskrevet. Husk, at dokumentationen skal indsendes både for efterårssemesteret og forårssemesteret (kan eftersendes frem til d.1.oktober for efterårssemesteret og frem til d.1.februar for forårssemestret)

 

Sidst opdateret: HD 1.del // 25/01/2019

Kontakt HD 1.del

HD 1.dels sekretariatet
Dalgas Have 15, 2V089
2000 Frederiksberg
Tlf: 3815 2750
E-mail: hd1@cbs.dk

Follow us

Follow us on Facebook and get unique insights into the diploma programmes (HD) at CBS through interviews, good advice, links and relevant articles.