kjls

Ledelsessekretariatet

Kristina
Jørvad
PA for rektor
Kontor: KIL/14.A-1.78
Tel:
+4538155802
E-mail:
kj.ls@cbs.dk
Kristina Jørvad