Nyt benchmark-værktøj kan skabe vækst med innovation

CBS-professor er en af hovedkræfterne bag et nyt Innovation Benchmark-værktøj, som kan tilgås på Virksomhedsguiden.dk.

31/01/2022

Foto Shutterstock

Foto Shutterstock

RESUMÉ

CBS står sammen med SDU og Teknologisk Institut bag et nyt Benchmark Innovation-værktøj, der er finansieret af Industriens Fond. Værktøjet blev lanceret i november 2021 og er målrettet små og mellemstore fremstillingsvirksomheder, som herigennem bl.a. kan få klarhed over deres innovationsniveau og et værdifuldt udgangspunkt for refleksion, dialog og handling på området. Det nye værktøj imødekommer et massivt behov i Danmark, hvor kun lidt over halvdelen af de ca. 3.500 virksomheder i målgruppen betegner sig selv som innovative. Og hvor andelen af innovative virksomheder er lavere end i lande som Sverige, Finland, Norge og Tyskland. Det er problematisk, fordi virksomhedernes innovation er en forudsætning for den fortsatte velstand i Danmark. Innovation Benchmark-værktøjet kan tilgås på Virksomhedsguiden.dk, som hører under Erhvervsstyrelsen.

***

CBS er en af hovedkræfter bag et nyt Benchmark Innovation-værktøj, som er målrettet SMV’er – nærmere bestemt små og mellemstore fremstillingsvirksomheder i Danmark. Formålet med værktøjet er at tilbyde virksomhederne uhindret adgang til selvindsigt og inspiration på innovationsområdet, som afsæt for, at de kan øge deres innovation. Men er der overhovedet behov for, at danske fremstillingsvirksomheder bliver mere innovative?

”Ja, det er der helt klart,” fastslår projektleder for ”Vækst med innovation” – projektet, der står bag udviklingen af værktøjet – Anders Sørensen, der er professor ved Økonomisk Institut på CBS og leder af CBS’ Center for Innovation.

Han oplyser, at tal fra Danmarks Statistik viser, at ca. halvdelen af de danske fremstillingsvirksomheder i SMV-kategorien betegner sig selv som innovative, mens den anden halvdel siger, at de ikke er det. Samtidig er andelen af virksomheder med innovation lavere i Danmark end i lande som Sverige, Holland, Tyskland og Frankrig.

”Det er problematisk, fordi innovation er en afgørende drivkraft for en virksomheds konkurrenceevne og succes. Innovation er dermed en forudsætning for samfundets samlede evne til at øge produktiviteten og sikre velstanden i Danmark,” siger Anders Sørensen.

ERFARINGER FRA 2.000 VIRKSOMHEDER

Innovationsværktøjet, som CBS har udviklet sammen med SDU og Teknologisk Institut, bygger på viden om virksomheders innovation, som er indsamlet via telefoninterviews. Deltagerne har i projektet ringet op til samtlige ca. 3.500 danske fremstillingsvirksomheder med 10-250 ansatte og bedt dem besvare de spørgsmål, som også indgår i det nye Innovation Benchmark-værktøj.

”Knap 2.000 virksomheder valgte at deltage, og svarene udgør det sammenligningsgrundlag, man bliver holdt op imod som bruger af værktøjet. For at sikre, at grundlaget hele tiden er up-to-date, gentager vi interviewene med jævne mellemrum – næste gang i 2022,” siger Anders Sørensen, der oplyser, at der i forbindelse med værktøjet findes en lang række casestudier, som zoomer ind på konkrete innovationsudfordringer, virksomheder har stået i, og hvordan de har håndteret dem. Det åbner for at man kan lære af andres erfaringer.  

Innovation er en afgørende drivkraft for en virksomheds konkurrenceevne og succes. Innovation er dermed en forudsætning for samfundets samlede evne til at øge produktiviteten og sikre velstanden i Danmark.
- Anders Sørensen, professor ved Økonomisk Institut på CBS

INNOVATION OVER HELE LINJEN

Ifølge Anders Sørensen tager det kort tid at besvare de ca. 20 spørgsmål i det nyudviklede værktøj. Når spørgsmålene, der relaterer sig til produkter, processer, organisation og markedsføring, er besvaret, bliver virksomheden bl.a. præsenteret for et overblik over den samlede innovationsindsats, herunder forbedringspotentialer. Man kan endvidere trække rapporter ud for hvert område, som bl.a. viser innovationsniveauet i forhold til sammenlignelige virksomheder.

Produktinnovation omhandler udvikling af helt nye produkter eller bedre og smartere versioner af eksisterende produkter. Procesinnovation drejer sig typisk om automatisering ved brug af teknologi, hvor man, ved at gøre processer relateret til bl.a. produktion og lager mere effektive, kan arbejde bedre og billigere.

Når det gælder organisationen, kan innovation fx handle om at uddelegere beslutningskompetencer til medarbejderne, da topstyrende organisationer ikke sjældent opleve problemer med manglende effektivitet og flaskehalse, fordi medarbejderne kontinuerligt afventer godkendelser eller feedback fra få nøglepersoner i ledelsen. Og endelig vil innovation på markedsføringsområde ofte dreje sig om udvikling af nye markedsførings- og salgskanaler, som effektivt forbinder virksomheden med kunderne. Det kan fx være at gentænke produkters design og indpakning, åbne en ny webshop eller bruge sociale medier på nye måder.  

BAGVEDLIGGENDE FORSKNING

CBS-forskning i forbindelse med udviklingen af værktøjet har bl.a. afdækket, hvad en virksomhed kan forvente at få ud af at praktisere innovation. Og her står det klart, at innovative virksomheder, som ansætter medarbejdere med videregående uddannelse intensivt, øger deres produktivitet hurtigere og tjener flere penge pr. medarbejder, end dem uden innovation. Samtidig har denne type virksomheder med innovation også højere markedsandele og vokser hurtigere målt på værditilvækst.

Anders Sørensen fastslår, at innovation basalt set handler om at skabe ny eller tilegne sig eksisterende viden og derefter udfolde den. Vilkårene for innovation bliver markant forbedret, hvis man har en systematisk tilgang til vidensudvikling og brug af viden, som er målrettet innovation. Og at innovation generelt forudsætter et højt vidensniveau.

”I virksomheder, som har en stor andel af ansatte med videregående uddannelse, har man typisk en høj grad af innovation, mens virksomheder med få eller ingen af den type medarbejdere, innoverer langt mindre eller slet ikke. Det betyder også, at virksomheder i sidstnævnte kategori ikke bør kaste sig ud i større innovationsindsatser uden først at sikre sig, at forudsætningerne i form af de rette kompetencer er på plads. Omvendt kan det kun gå for langsomt med at komme i gang, hvis virksomheden har kompetencerne, men har foden på innovationsbremsen,” siger Anders Sørensen.  

Han peger også på situationer, hvor man i en virksomhed antager, at man er meget innovative, men hvor dette modsiges af de resultater, værktøjet generer. Modsat kan det også forekomme, at man tror, man klarer sig superdårligt på innovationsområdet, men i virkeligheden er ganske langt fremme på beatet. Uanset hvilke resultater, man ender op med, så åbner de for, at man får klarhed over sin placering på innovationsstien: Hvor langt man er nået internt, og hvor man står i forhold til sammenlignelige virksomheder. Værktøjet leverer også konkrete bud på, hvad man kan opnå ved at iværksætte innovation i forhold til profit pr. medarbejder – set i forhold til, hvis man ikke innoverer.

”Og den viden er alt i alt et særdeles værdifuldt udgangspunkt for refleksion, dialog og handling,” siger Anders Sørensen.  

GRATIS RÅDGIVNING    

Han tilføjer, at det kan være en fordel at besvare spørgsmålene i samarbejde med en rådgiver, som efterfølgende kan gennemgå resultaterne og indgå i en dialog om, hvordan man kan gøre det bedre fremover. Det er også en mulighed, at direktion og bestyrelse besvarer spørgsmålene uafhængigt af hinanden, hvorefter forskellige opfattelser kan være udgangspunkt for en konstruktiv dialog.  

Det nye innovationsværktøj, der er støttet af Industriens Fond, er en del af Virksomhedsguiden.dk, som er Erhvervsstyrelsens fællesoffentlige platform for erhvervsfremme. Platformen er en samlet indgang med hjælp og vejledning om opstart, drift og udvikling af virksomheder. Udover digital vejledning findes der på platformen også et samlet overblik over erhvervsfremmetilbud som events, netværk, programforløb mv. i ens lokalområde. Her er der bl.a. indgange til landets erhvervshuse, der kan hjælpe med gratis sparring om det nye innovationsværktøj.     

VIL DU VIDE MERE?
Du finder det nye Innovation Benchmark-værktøj på Virksomhedsguiden.dk. Her er et direkte link.

Du er velkommen til at kontakte Anders Sørensen, der er projektleder for ”Vækst med innovation”, professor ved Økonomisk Institut på CBS og leder af CBS’ Center for Innovation her: as.eco@cbs.dk
 

Sidst opdateret: Sekretariat for Ledelse og Kommunikation // 11/07/2023