Ny alliance booster den maritime forskning

Netværksorganisationen Maritime Research Alliance skal binde de maritime forskere tættere sammen og bringe forskningen i spil i samfundet.

23/08/2021

maritime_617x347.jpg

RESUMÉ

Maritime Research Alliance (MRA), der er en netværksorganisation for maritime forskere på danske universiteter og maritime akademier, gik i luften i en Coronatid i sommeren 2020. Nu træder MRA for alvor ind på scenen med en lang række aktiviteter, der har det til fælles, at de udvikles og udføres på tværs af de maritime forskningsmiljøer. MRA igangsætter p.t. flere nye forskningsprojekter, ligesom man koordinerer forskningsaktiviteter på tværs. Samtidig har MRA fokus på undervisningen på det maritime område og arbejder hen imod større tværfaglighed og mere fleksible uddannelser. Det er endvidere en central opgave for MRA at skabe øget synlighed om den maritime forskning og bringe viden ud til alle relevante aktører.Maritime Research Alliance (MRA) er en netværksorganisation for maritime forskere på danske universiteter og maritime akademier. Det er MRA’s hovedformål at binde de maritime forskere tættere sammen og bringe forskningen i spil i samfundet. MRA gik i luften i sommeren 2020 med støtte fra Den danske Maritime Fond – en privat, erhvervsdrivende fond, der arbejder til gavn for udviklingen af Det Blå Danmark, hvoraf rederierne alene tegner sig for ca. 25 pct. af Danmarks samlede eksport.

MRA imødekommer et stort behov for koordination på tværs af de maritime forskningsmiljøer. Den maritime forskning i Danmark har historisk været relativt fragmenteret, men det laver vi om på nu, pointerer ph.d. Thomas Roslyng Olesen, projektleder for MRA, der fysisk er placeret på Institut for Strategi og Innovation på CBS.

”Der er en betydelig ekspertise i de enkelte maritime forskningsmiljøer, og der har i årevis foregået samarbejder mellem enkeltuniversiteter og erhvervet. Det har dog typisk været isolerede projekter med grupper af forskere, der kendte hinanden i forvejen. Tingenes tilstand har bl.a. resulteret i overlap, fordi man har forsket i det samme, og uproduktiv konkurrence om fondsmidler. Man kan overordnet sige, at der har været fokus på delelementer fremfor den helhedstænkning, den maritime sektor har brug for i dag,” siger han og fortsætter:

”Den tværfaglige indsats, styret via MRA, betyder bl.a., at de maritime forskningsmiljøer i fælleskab kan løfte langt større projekter med mange stakeholdere, og at der bliver bedre muligheder for at tilgå funding i bl.a. EU-systemet. Begge dele er afgørende, når vi skal imødekomme de udfordringer, den maritime branche står overfor.”


ALLIANCEN BLIVER TIL

De første skridt hen imod etableringen af MRA blev taget, da førende maritime forskere begyndte at diskutere, hvordan man kunne gøre op med den fragmenterede struktur og etablere en koordinerende netværksorganisation. Sideløbende kom der udmeldinger fra det maritime erhverv og deres brancheorganisationer samt fra ministerielt niveau om, at man ønskede bedre betingelser for, at den maritime forskning blev tilgængelig for virksomhederne.

Det førte til, at forskere og erhvervsliv i fællesskab afhold en konference i 2018 på CBS med netop det fokus. Her blev der identificeret tre områder, hvor et tværgående forskningssamarbejde og et intensiveret samarbejde med erhvervet er afgørende: Digitalisering, automatisering og grøn omstilling. Og det er netop de tre kerneområder, MRA arbejder med i dag.

Udover Thomas Roslyng Olesen og en videnskabelig medarbejder, består MRA af en styregruppe med repræsentanter for de 10 medlemmer: CBS Maritime, Maritime DTU, BLUE SDU, Center for Maritim og Marin Forskning på RUC, Center for Logistik på Aalborg Universitet, Københavns Universitet, Aarhus Universitet, IT-Universitetet, MARTEC – Maritime and Polytechnic
University College og SIMAC – Svendborg International Maritime Academy, hvoraf de to sidstnævnte uddanner søfolk.
 

Citat


NY MARITIM FORSKNING

Styregruppens medlemmer er alle forskningskapaciteter fra de 10 medlemsorganisationer. De søsætter nye initiativer i form af bl.a. forskningsprojekter, deltagelse på konferencer og formidlingsindsatser. For hvert initiativ bliver der nedsat en arbejdsgruppe, som er tilpasset det konkrete projekt. Gruppen kan fx bestå af et eller flere styregruppemedlemmer, øvrige maritime forskere og deltagere fra erhvervet.    

Et tværgående forskningsprojekt, der er ved at blive søsat i MRA-regi, omhandler green labeling. Projektet undersøger mulighederne for at udvikle et miljømærke for varetransport, hvilket implicerer mange forskelligartede kompetencer, som ikke findes på ét universitet.      

”MRA har også en finger i spillet – enten som initiativtager eller i en koordinerende funktion – i andre nye tværgående maritime forskningsprojekter. Der er bl.a. fundingansøgninger inde om projekter om Power-to-X, miljøeffekter af shipping, monitorering af CO2-udledning fra skibe og innovation blandt studerende,” siger Thomas Roslyng Olesen og tilføjer, at igangsatte forskningsprojekter løbende offentliggøres på MRA’s hjemmeside.    

Udover at facilitere ny forskning, arbejder MRA også med koordinering af de maritime forskningsaktiviteter. Der foregår løbende vidensudveksling i styregruppen om de projekter, der er under overvejelser rundt omkring i landet, og man afklarer, om der er potentiale for samarbejder på tværs. Det sker bl.a. ved, at det enkelte styregruppemedlem bringer nyheder og samarbejdsmuligheder tilbage til deres respektive bagland.


KORTLÆGNING AF UNDERVISNINGEN

Det er ligeledes et fokusområde for MRA at koordinere undervisningen på det maritime område. Til en start har man sat sig for at skabe overblik over uddannelserne og kortlægge, hvad der tilbydes i dag. Resultatet heraf vil blive sammenholdt med de fremtidige kompetencebehov i de maritime virksomheder. Målet er sikre, at der på de maritime uddannelser løbende bliver skabt nye uddannelsestilbud, som imødekommer behovene i erhvervet. Skridt for skridt arbejder man desuden hen imod en mere holistisk tilgang til undervisningstilbuddene.

”Det betyder konkret, at vi stiler imod, at vores medlemmer udvikler tværfaglige undervisningstilbud, så man som maritim studerende kan kombinere fx forretningsinnovation på CBS med teknisk innovation på DTU. Målet på længere sigt er at skabe mere fleksible uddannelser, hvor man som studerende kan opbygge sin uddannelse af moduler, som man tager på forskellige uddannelsesinstitutioner. Men det kræver en række strukturelle ændringer i den måde, bachelor- og kandidatuddannelserne er skruet sammen på i dag,” siger han og pointerer, at man derfor har taget fat dér, hvor det allerede nu er muligt at skabe større tværfaglighed.

”Vi er i øjeblikket ved at etablere et maritimt ph.d.-kursus med undervisere fra de forskellige uddannelsesinstitutioner i MRA. Det betyder, at vi kan trække på de tekniske, kommercielle, juridiske og praktiske styrkepositioner, der er på universiteterne og de maritime akademier og derigennem skabe et holistisk kursustilbud.”

Thomas Roslyng Olesen fremhæver også et andet tværgående initiativ på uddannelsesniveau, nemlig den caseevent under overskriften ”Minimering af energi- og materialeforbruget i forbindelse med søtransport”, som MRA afholder i perioden 10-18. november 2021 på DTU Skylab. Her deltager 10 studerende fra hver af de 10 medlemsorganisationer – i alt 100 studerende, der kommer med vidt forskellige kompetencer. De bliver sat sammen med en række maritime virksomheder, og skal give bud på løsning af konkrete udfordringer, som erhvervet står med. Her samarbejder MRA med ShippingLab, der er et innovationssamarbejde mellem aktører i Det Blå Danmark, og Danske Maritime, brancheorganisation for leverandører af maritimt udstyr og skibe. ShippingLab hjælper bl.a. med kontaktskabelsen til virksomhederne.

”Udover konkret problemløsning, er det et væsentligt formål med eventen at eksponere maritime virksomheder for potentielt kommende medarbejdere. Vi ved, at de tørster efter dygtige folk og har udfordringer med at rekruttere. Her får de mulighed for at præsentere sig for morgendagens kolleger, og de studerende kan vise sig frem og knytte kontakter i erhvervet. Samtidig lærer de studerende hinanden at kende på kryds og tværs, og kan bygge netværk, de får gavn af i fremtiden,” siger Thomas Roslyng Olesen.    


SYNLIGHED OM MARITIM FORSKNING

Han understreger, at det endvidere er en central opgave for MRA at skabe synlighed om maritim forskning, herunder bringe viden ud til alle tænkelige aktører med interesse for området – fra erhvervslivet til lovgivere, NGO’er, forskere, studerende og medier. MRA har således bl.a. afholdt 10 webinarer i foråret 2021, hvor forskere præsenterede den nyeste maritime forskning. Webinarrækken, der blev til i samarbejde med klyngeorganisationen MARLOG – Maritime & Logistics Innovation Denmark, havde følgere fra en bred vifte af virksomheder, forskere, ministerier og medier i ind- og udland.

Endelig fortæller Thomas Roslyng Olesen, at MRA har skabt en oversigt over alle maritime forskere i Danmark, ligesom den enkelte forskers artikler, rapporter og bøger præsenteres. Oversigten med tilhørende søgefunktion ligger på MRA’s hjemmeside, hvorfra der linkes til uddybende informationer andre steder på nettet.

”Hovedformålet er at åbne de maritime forskningsmiljøer mod omverdenen, så virksomheder og andre interessenter let kan finde frem til netop den eller de forskere, der har erfaring med de specifikke udfordringer, man står overfor. Og derigennem åbne mulighed for nye relevante forskningssamarbejder,” slutter han.
 

VIL DU VIDE MERE?

Du er velkommen til at kontakte Thomas Roslyng Olesen, projektleder for MRA: tro.si@cbs.dk

Du kan læse mere om MRA på organisationens hjemmeside her

Sidst opdateret: Sekretariat for Ledelse og Kommunikation // 11/07/2023