Et levende laboratorium til at studere folks forventninger

Et nyt projekt skal skabe et levende laboratorium for systematisk at kunne undersøge folks forventninger til fremtiden. Her er fem spørgsmål til CBS-adjunkt Luigi Butera, som for nylig har modtaget Sapere Aude-forskningslegatet fra Danmarks Frie Forskningsfond.

17/05/2022

forskning-som-forandrer_luigi

Hvordan vil projektets forskningsmidler gøre det muligt at nå jeres mål?

Sapere Aude-midlerne gør det muligt for mig at etablere et internationalt netværk med verdens ledende økonomer, som inden for hver deres ekspertiseområde bidrager til den vigtige forskning, der udgør det voksende felt kaldet adfærdsmakroøkonomi. Projektet kan støbe fundamentet for et langsigtet ”levende laboratorium”, hvor vi kan undersøge folks forventninger i forhold til økonomi.

Hvad går projektet ud på?

De vigtigste beslutninger i vores liv afhænger ofte af vores forventninger til fremtiden. Hvis man gerne vil købe et hus, skal man beslutte, hvor meget man vil gældsætte sig for, hvilket igen afhænger af ens forventninger til fremtidig indkomst og gældsomkostninger.

Effekten af ny politik afhænger også af folks forventninger. For eksempel besluttede man at frigive de fastfrosne feriepenge for at stimulere økonomien efter COVID-19. Men hvis folk ser pessimistisk på fremtiden, så sætter de blot pengene i banken, og dermed bliver den politiske beslutning mindre effektiv.  

Så for at undersøge vores økonomi bliver vi nødt til at spørge: Hvordan danner folk deres forventninger, og hvordan kan vi opstille en model for den proces? Den traditionelle tilgang er at antage, at folk har rationelle forventninger forstået på den måde, at folk altid vil være i stand til at anvende den tilgængelige information mest hensigtsmæssigt for at kunne forudsige, hvad der sker i fremtiden.

Men takket være helt nye opdagelser indenfor adfærdsvidenskab ved vi nu, at folk ofte misbruger eller ignorerer information og ofte begår systematiske fejl. Denne forskel er vigtig, for hvis folk er i stand til at anvende al den information de får til at lave retvisende forudsigelser om fremtiden, så vil de overordnet set tage gode beslutninger, og de politiske beslutninger vil virke efter hensigten. Men hvis folk er systematisk overoptimistiske eller systematisk ignorerer visse oplysninger (vi foretrækker alle gode fremfor dårlige nyheder!), så vil de begå systematiske fejl og igen være systematisk uforberedte, når de rammes negativt.

For at forstå hvornår, hvorfor og hvordan folk har rationelle eller forudindtagede forventninger, har vi brug for tre ting: For det første er vi nødt til at måle folks forventninger over tid og i stort antal. For det andet er vi nødt til at observere forskellen mellem forventninger og slutresultater. For det tredje er vi nødt til at kvantificere, hvordan information almindeligvis påvirker forventninger og adfærd. Alle tre ting skal dette projekt levere.

Hvorfor er dette projekt vigtigt?

Vi håber på at skabe et levende laboratorium for systematisk at kunne undersøge folks forventninger til fremtiden. Det er vigtigt for at forstå, hvordan fremtidens politik kan udformes, så den i praksis tager højde for folks forskellige forventninger og derfor bliver mere effektiv. 

For eksempel er der i Danmark stor opmærksomhed på lige muligheder for alle. Men på trods af denne ligestilling er nogle individer bedre rustet til at omdanne input til output. En faktor, der muligvis medvirker til at reducere politiske beslutningers rolle i forhold til ligestilling, er borgernes forventninger: Borgernes livserfaringer og socioøkonomiske omstændigheder har muligvis stor indflydelse på deres forventninger til, hvordan de kan påvirke egne resultater, hvilket afholder nogle fra at gribe mulighederne og indfri deres fulde potentiale. Dette projekt vil bibringe hårdt tiltrængte beviser for den rolle, forventninger spiller for økonomien, og potentielt afdække vigtige forskelle i forventninger og informationsbearbejdning, som kan medvirke til, at man fremadrettet forbedrer den politiske beslutningsproces.

Hvori består udfordringerne, og hvad er perspektiverne?

At forstå, hvordan folk danner forventninger, og hvordan deres erindringer bidrager til denne proces, har fundamentale konsekvenser for vores politiske beslutningsprocesser og måden, vi studerer økonomien på. Hvis vi kan forbinde store undersøgelsesdata med registerdata, så kan vi kaste lys over, hvordan folks liv systematisk påvirker måden, de danner forventninger på, og hvordan forventningerne påvirker deres beslutninger. Vi vil få brug for et stort, repræsentativt udsnit af befolkningen, hvis denne øvelse skal være brugbar i forhold til politiske beslutningsprocesser, og det er vores håb, at mange danskere vil forstå vigtigheden af at deltage og bidrage til denne form for forskning.

Hvilke resultater forventer du at få?

Vores mål er at kunne besvare vigtige spørgsmål om økonomien og den politik, der udføres, fx om folks forventninger systematisk påvirkes af tidligere resultater? Og er folks forventninger til deres personlige fremtid systematisk overoptimistiske? Undervurderer folk de forskellige chok, de kan udsættes for? Er folk opmærksomme på information om nye politiske beslutninger, og hvordan den information påvirker folks beslutninger?


Læs mere om lektor Luigi Butera her

Læs mere om projektet her

 

Sidst opdateret: Sekretariat for Ledelse og Kommunikation // 19/05/2022