Optagelse på bachelor - Trin 1

TRIN 1 - ADGANG: Her kan du finde informationer om danske og udenlandske adgangsgivende eksaminer, specifikke adgangskrav, kvotienter og studiepladser.

TRIN 1
ADGANG

TRIN 2
KVOTER

TRIN 3
ANSØG

TRIN 4
SVAR

TRIN 5
OPTAGET

TRIN 1 - ADGANG 

For at komme i betragtning til en bacheloruddannelse på CBS skal du:

1) have bestået en adgangsgivende gymnasial eksamen og
2)
opfylde de specifikke adgangskrav.

Adgangsgivende eksaminer

Du kan her se listen over danske gymnasiale eksaminer, eller du kan læse om internationale gymnasiale eksaminer, der er adgangsgivende til CBS' bacheloruddannelser.

Danske adgangsgivende eksaminer
Følgende eksaminer er en dansk adgangsgivende eksamen:
 • Studentereksamen - stx
 • Højere handelseksamen - hhx
 • Højere teknisk eksamen - htx
 • Højere forberedelseseksamen - hf
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX) - se eksempel på bevis her.
 • Gymnasiale indslusningsforløb for flygtningen og indvandrere - GIF
 • Færøerne: færøsk studentereksamen, færøsk højere handelseksamen, færøsk højere teknisk eksamen, færøsk højere forberedelseseksamen
 • Grønland: Grønlands gymnasiale Uddannelse (GU-eksamen), den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen i Grønland og den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen i Grønland
 • Sydslesvig: Eksamener fra Duborgskolen og AP Møller Skolen

Bemærk:

 • Ansøgere med uddannelsesbaggrund fra en "Rudolf Steiner" skole behandles som dispensater, se under Dispensater på Trin 2 – Kvoter
 • Ansøgere uden en adgangsgivende eksamen behandles som dispensater, se under Dispensater på Trin 2 – Kvoter
Udenlandske adgangsgivende eksaminer


Hos Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Udannelser kan du se, om din internationale eksamen kan sidestilles med en dansk adgangsgivende eksamen eller ej.

Hvis din internationale eksamen kan sidestilles med en dansk adgangsgivende eksamen, vil der i nogle tilfælde kunne udregnes et gennemsnit, mens der i andre tilfælde skal foretages en helhedsvurdering, fordi der ikke kan udregnes et gennemsnit. Har du en international adgangsgivende eksamen, finder du mere information på den engelske version Step 1 - Requirements.

Hvis din internationale eksamen ikke er sidestillet med en dansk adgangsgivende eksamen, behandles du som dispensat, se under Dispensater på Trin 2 – Kvoter.

 

Specifikke adgangskrav

Specifikke adgangskrav

Udover at opfylde kravet om en bestået adgangsgivende gymnasial eksamen skal du også opfylde de specifikke adgangskrav, der er til den uddannelse, du ønsker at søge optagelse på. De specifikke adgangskrav afhænger af, hvilken uddannelse du vil søge ind på.

For at opfylde adgangskravet skal faget være bestået på det krævede niveau med minimum 2,0 på 7-trinsskalaen, medmindre andet er angivet. Vi udregner et gennemsnit af alle de karakterer, du har fået i faget, dvs. både mundtlige og skriftlige karakterer samt års- og eksamenskarakterer. Bemærk, at gennemsnittet beregnes med én decimal, og at gennemsnittet ikke rundes op.

Hvis du har taget et fag på et højere niveau end krævet, fx matematik A, men der kræves kun matematik B for opfyldelse af adgangskravet, og er matematik A ikke bestået, er det dit eget ansvar at dokumentere, at matematik B er bestået vha. udskrift fra eksamensprotokollen (vi accepterer ikke breve fra din lærer/rektor). Bemærk, at da man på HF ikke får årskarakterer, gælder princippet ikke for HF.

Du kan her se en oversigt over alle specifikke adgangskrav på CBS’ bacheloruddannelser.

 
Uddannelse specifikke adgangskrav
HA Almen

Dansk A, Engelsk B, Matematik B samt enten Historie B eller International Økonomi B eller Samfundsfag B eller Idéhistorie B eller Samtidshistorie B.

HA i projektledelse Dansk A, Engelsk B, Matematik B samt enten Historie B eller International Økonomi B eller Samfundsfag B eller Idéhistorie B eller Samtidshistorie B.
HA(it.) Dansk A, Engelsk B, Matematik B samt enten Historie B eller International Økonomi B eller Samfundsfag B eller Idéhistorie B eller Samtidshistorie B.
HA(fil.) Dansk A, Engelsk B, Matematik B samt enten Historie B eller International Økonomi B eller Samfundsfag B eller Idéhistorie B eller Samtidshistorie B.
HA(jur.) Dansk A, Engelsk B, Matematik B samt enten Historie B eller International Økonomi B eller Samfundsfag B eller Idéhistorie B eller Samtidshistorie B.
HA(kom.) Dansk A med min. 6,0, Engelsk B, Matematik B samt enten Historie B eller International Økonomi B eller Samfundsfag B eller Idéhistorie B eller Samtidshistorie B.
HA(mat.) Dansk A, Engelsk B, Matematik A samt enten Historie B eller International Økonomi B eller Samfundsfag B eller Idéhistorie B eller Samtidshistorie B.
HA(psyk.) Dansk A, Engelsk B, Matematik B samt enten Historie B eller International Økonomi B eller Samfundsfag B eller Idéhistorie B eller Samtidshistorie B.
BA i Engelsk og Organisationskommunikation

Dansk A, Engelsk A, et andet fremmedsprog som begyndersprog A/ fortsættersprog B samt enten Historie B eller Samfundsfag B eller Idéhistorie B eller Samtidshistorie B.

NB: fra og med optaget 2018 kræves min. 6,0 i Dansk A og min. 6,0 i Engelsk A

BA i Interkulturel Markedskommunikation (Engelsk) Dansk A, Engelsk A, et andet fremmedsprog som begyndersprog A/ fortsættersprog B samt enten Historie B eller Samfundsfag B eller Idéhistorie B eller Samtidshistorie B.
BA i Europæisk Business (Engelsk) Dansk A, Engelsk A, et andet fremmedsprog som begyndersprog A/ fortsættersprog B samt enten Historie B eller Samfundsfag B eller Idéhistorie B eller Samtidshistorie B.
BA in Information Management Engelsk A, et andet fremmedsprog som begyndersprog A el. fortsættersprog B samt enten Historie B eller Samfundsfag B eller Idéhistorie B eller Samtidshistorie B.
BSc in International Business Engelsk A, Matematik B samt enten Historie B eller International Økonomi B eller Samfundsfag B eller Idéhistorie B eller Samtidshistorie B.
BSc in International Shipping and Trade Engelsk A, Matematik B samt enten Historie B eller International Økonomi B eller Samfundsfag B eller Idéhistorie B eller Samtidshistorie B.
BSc in International Business and Politics Engelsk A, Matematik B samt enten Historie B eller International Økonomi B eller Samfundsfag B eller Idéhistorie B eller Samtidshistorie B.
BSc in Business Administration and Service Management Engelsk A, Matematik B samt enten Historie B eller International Økonomi B eller Samfundsfag B eller Idéhistorie B eller Samtidshistorie B.
BSc in Business Administration and Sociology Engelsk A, Matematik B samt enten Historie B eller International Økonomi B eller Samfundsfag B eller Idéhistorie B eller Samtidshistorie B.
BSc in Business, Language & Culture Engelsk A, Matematik B samt enten Historie B eller International Økonomi B eller Samfundsfag B eller Idéhistorie B eller Samtidshistorie B. Yderligere kræves:
hvis Fransk: Fransk fortsættersprog B med min. 6,0/begyndersprog A;
hvis Tysk: Tysk fortsættersprog med min. 6,0/begyndersprog A;
hvis Spansk: Spansk A.

BSc in Business, Asian Language & Culture

Engelsk A, Matematik B samt enten Historie B eller International Økonomi B eller Samfundsfag B eller Idéhistorie B eller Samtidshistorie B. Yderligere kræves:
Kinesisk: Kinesisk begyndersprog A med min. 9,0 - hvis du ikke opfylder dette krav, skal du i stedet tage et års propædeutik på CBS.


SÅDAN OPFYLDER DU DE SPECIFIKKE ADGANGSKRAV

Her kan du læse om opfyldes af de specifikke adgangskrav.

Dansk A
Dansk A er et adgangskrav til alle bacheloruddannelser, der bliver undervist på dansk.

Supplering
Hvis du ikke har bestået Dansk A med min. 2,0 (eller ikke har fået min. 6,0 til HA(kom.)) eller slet ikke har haft Dansk A i din gymnasiale eksamen, kan du tage Dansk A som enkeltfag på Gymnasial Supplering eller HF-enkeltfag. Husk, at du ikke kan tage Dansk A som supplering hen over sommeren. Du skal uploade bevis for bestået Dansk A inden den 5 juli kl. 12 på optagelse.dk.

Realkompetencevurdering
Hvis du har kompetencer, der svarer til Dansk A, har du mulighed for at få foretaget en realkompetencevurdering. Med en fuld realkompetencevurdering i Dansk A opfylder du det specifikke adgangskrav i Dansk A. CBS tilbyder ikke realkompetencevurderinger. På www.ug.dk kan du finde nyttig information om, hvad det vil sige at få foretaget en realkompetencevurdering, samt hvordan processen foregår.  

Dansk som andet sprog A
Dansk som andet sprog A men min. 2,0 kan erstatte Dansk A til alle CBS' erhvervsøkonomiske uddannelser på dansk. Derimod kan Dansk som andet sprog A ikke opfylde kravet om Dansk A til vores tre erhvervssproglige bacheloruddannelser, BA i engelsk og organisationskommunikation, BA i interkulturel markedskommunikation og BA i europæisk business.

Studieprøven
En bestået Studiesprøve i Dansk A er adgangsgivende til at opfylde kravet til Dansk A. Du kan læse mere om Studieprøven og om, hvem der præcist kan indstille sig til den, på www.ug.dk. Nedenfor kan du se, hvilke karakterer du skal opnå for, at Studieprøven opfylder kravet til Dansk A.

 
Uddannelse Krav til Eksamenskarakterer
i Studieprøven i Dansk

HA Almen, HA(it.), HA(mat.), HA(fil.), HA(psyk.), HA(jur.), HA i projektledelse

Minimum 2 i alle fire eksaminer
HA(kom.), BA i engelsk og organisationskommunikation, BA i interkulturel markedskommunikation, BA i europæisk business Minimum 7 i alle fire eksaminer

Nordiske sprog, International Baccalaureate og Dansk som andet sprog A
For ansøgere fra de øvrige nordiske lande og ansøgere med en International Baccalaureate, og ansøgerer med Dansk som andet sprog A gælder særlige regler:

 • Til de erhvervssproglige bacheloruddannelser, BA i engelsk og organisationskommunikation, BA i interkulturel markedskommunikation og BA i europæisk business kræves Dansk A af alle ansøgere. Svensk eller norsk eller Dansk som andet sprog A kan ikke erstatte Dansk A. Hvis du har International Baccalureate, skal du have bestået Danish A1 (HL) eller Danish A1(SL) eller Danish A Literature(HL).
   
 • Til de erhervsøkonomiske bacheloruddannelser HA Almen, HA i projektledelse, HA(fil.), HA(it.), HA(jur.), HA(kom.), HA(mat.) og HA(psyk.) kræves følgende:
 
Land
GYMNASIAL EKSAMEN
krav til fag OG niveau
Det angivne skal være bestået
Finland Studentexamensbetyg/ Ylioppilastutkintotodistus

Et af følgende:

 • Svensk som modersmål 8 kurser
 • Svensk som A-språk
 • Svensk som B-språk 6 kurser
Iceland Stúdentpróf
 • min. 18 einingar i Dansk
International European Baccalaureate (EB)
 • L l
 • L ll
 • L lll – 6 år (dokumentation for 6 år er nødvendig)
International International Baccalaureate

Et af følgende:

 • Danish A1 (HL)
 • Danish A1 (SL)
 • Danish B (HL) min. grade 4
 • Danish A Literature (HL)
 • Danish A Literature (SL) min. grade 4
 • Norwegian A1 (HL)
 • Norwegian A1 (SL)
 • Norwegian B (HL)  min. grade 4
 • Norwegian A Literature (HL)
 • Norwegian A Literature (SL) min. grade 4
 • Swedish A1 (HL)
 • Swedish A1 (SL)
 • Swedish B (HL) min. grade 4
 • Swedish A Literature (HL)
 • Swedish A Literature, (SL) min. grade 4

Norway

Vitnemål Videregående Opplæring
 • Norsk i alle tre år
Sweden Slutbetyg från Gymnasieskolan
 • Svensk min. kurs B (før 2014)
 • Svensk automatisk opfyldt (fra 2014)
Dansk som andet sprog A HF-enkelt fag
 • Bestået med min 2,0

Engelsk A
Engelsk A er et adgangskrav til alle bacheloruddannelser, der undervises på engelsk, og ligeledes til visse bacheloruddannelser, der undervises på dansk.

Uddannelser, der opfylder Engelsk A:

 • En bestået gymnasial eksamen, hvor du  i minimum tre år er blevet undervist på engelsk, aflagt i Australien, Canada, Irland, New Zealand, Singapore, Sydafrika, Storbritannien eller USA.
 • En bestået bacheloruddannelse, hvor du i minimum tre år er blevet undervist på engelsk, aflagt i Australien, Canada, Irland, New Zealand, Singapore, Sydafrika, Storbritannien eller USA.


Niveauer i EU/EØS-lande, der svarer til Engelsk A:
Vi har lavet standardvurderinger af, hvad vi kræver af internationale eksaminer fra EU/EØS-lande for at opfylde kravet til Engelsk A; listen finder du på den engelske udgave af denne side STEP 1 - Requirements.


Supplering
Hvis du ikke har bestået Engelsk A med min. 2,0 i din gymnasiale eksamen, kan du tage Engelsk A som enkeltfag under Gymnasial Supplering eller HF enkeltfag. Husk, at du ikke kan tage Engelsk A som supplering hen over sommeren.


Realkompetencevurdering
Hvis du har kompetencer der svarer til Engelsk A, har du mulighed for, at få foretaget en realkompetencevurdering. Med en fuld realkompetencevurdering i Engelsk A, opfylder du det specifikke adgangskrav til Engelsk A. CBS tilbyder ikke realkompetencevurderinger. På www.ug.dk kan du finde nyttig information om hvad det vil sige at få foretaget en realkompetencevurdering, og hvordan processen foregår


Test
En anden måde at opfylde kravet om Engelsk A er at tage en test. Du skal dog være klar over, at du for at opnå det resultat, der kræves, skal have et reelt niveau i engelsk svarende til Engelsk A. Du kan læse mere om de enkelte tests nedenfor. Husk, at du ikke kan tage en engelsk test hen over sommeren. Du skal uploade bevis for bestået Engelsk A inden den 5 juli kl. 12 på optagelse.dk.

OBS! Vi accepterer ikke test taget efter den 20 juni. Vælger du at tage en TOEFL test, skal du være opmærksom på, at testen skal sendes direkte fra TOEFL ETS til CBS' institutionskode 7035.

Følgende tests sidestilles med Engelsk A:

 • IELTS Academic med et testresultat på mindst 6,5.
 • Cambridge Certificate of Proficiency in English bestået. 
 • Cambridge Certificate of Advanced English bestået.
 • TOEFL iBT med et testresultat på mindst 91.
 • TOEFL paper-based med et testresultat på mindst 577.

IELTS: International English Language Testing System: IELTS er organiseret af the British Council over hele verden. CBS accepterer kun IELTS Academic. CBS accepterer både originale testresultater sendt direkte fra the British Council og uploadede kopier (disse bliver tjekket online hos British Council). Bemærk, at testresultater, der er mere end to år gamle, ikke nødvendigvis kan bekræftes af British Council; i så fald accepteres testen ikke. For mere information om IELTS i Danmark se www.ielts.org and www.edu-danmark.dk/ielts.

Cambridge exams: For mere information se www.cambridgeesol.org.

TOEFL: Test of English as Foreign Language, TOEFL organiseres af ETS, hvor du kan finde mere information om selve testen. HUSK: Du skal sørge for at få dit testresultat sendt til CBS’ institutionskode 7035, når du tager testen/tilmelder dig, da CBS ikke accepterer kopier af testresultatet. Bemærk, at testresultater, der er mere end to år gamle, ikke nødvendigvis kan bekræftes af British Council; i så fald accepteres testen ikke.

Engelsk B
Engelsk B er et adgangskrav til nogle af bacheloruddannelserne, der undervises på dansk.

Uddannelser, der opfylder Engelsk B:

 • En bestået gymnasial eksamen, hvor du  i minimum tre år er blevet undervist på engelsk, aflagt i Australien, Canada, Irland, New Zealand, Singapore, Sydafrika, Storbritannien eller USA.
 • En bestået bacheloruddannelse, hvor du i minimum tre år er blevet undervist på engelsk, aflagt i Australien, Canada, Irland, New Zealand, Singapore, Sydafrika, Storbritannien eller USA.

Niveauer i EU/EØS-lande, der svarer til Engelsk B:
Her kan du se en liste over, hvad der svarer til Engelsk B for udvalgte EU/EØS-lande. Det er kun de nævnte eksaminer/kurser, der opfylder adgangskravet i Engelsk B. Bemærk, at eksamen/kurset skal være bestået for at opfylde kravet. Opfylder du ikke adgangskravet i engelsk, skal du tage en engelsk test (se nedenfor).

Land gymnasial eksamen krav til fag og niveau
Det angivne skal være bestået
Sweden Slutbetyg från Gymnasieskolan *Engelska min. Kurs C (før 2014)
*Engelska steg 7 (ENGENG07) (fra 2014)
Norway Vitnemål Videregående Opplæring

*Engelsk min. 8 ugetimer, allmenfaglig retning
*Engelsk VG1 + VG2 International English

International International Baccalaureate

*English A1 (HL)

*English A2 (HL)

*English B (HL)

*English A1 (SL)

*English A2 (SL)

*English B (SL)

*English A Lang. & Lit. (HL)

*English A Lang. & Lit. (SL)

*English A Literature (HL)

*English A Literature (SL)

Iceland Studentsprof *English min. 15 einingar
Finland Ylioppilastutkintotodistus/ Studentexamensbetyg *English min. 8 kurser


Supplering
Hvis du ikke har bestået Engelsk B med min. 2,0 i din gymnasiale eksamen, kan du tage Engelsk B som enkeltfag under Gymnasial Supplering eller HF-enkeltfag. Husk, at du ikke kan tage Engelsk B som supplering hen over sommeren.

Realkompetencevurdering
Hvis du har kompetencer der svarer til Engelsk B, har du mulighed for, at få foretaget en realkompetencevurdering. Med en fuld realkompetencevurdering i Engelsk B, opfylder du det specifikke adgangskrav til Engelsk B. CBS tilbyder ikke realkompetencevurderinger. På www.ug.dk kan du finde nyttig information om hvad det vil sige at få foretaget en realkompetencevurdering, og hvordan processen foregår

Test
En anden måde at opfylde kravet om Engelsk B er at tage en test. Du skal dog være klar over, at du for at opnå det resultat, der kræves, skal have et reelt niveau i engelsk svarende til Engelsk B. Du kan læse mere om de enkelte tests nedenfor. Husk, at du ikke kan tage en engelsk test hen over sommeren. Du skal uploade bevis for bestået Engelsk B inden den 5 juli kl. 12 på optagelse.dk.

OBS! Vi accepterer ikke test taget efter den 20 juni. Vælger du at tage en TOEFL test, skal du være opmærksom på, at testen skal være sendt direkte fra TOEFL ETS til CBS.

Følgende tests sidestilles med Engelsk B:

 • IELTS (academic) med et testresultat på mindst 6.0.
 • Cambridge Certificate of Proficiency in English bestået. 
 • Cambridge Certificate of Advanced English bestået.
 • TOEFL iBT med et testresultat på mindst 80.
 • TOEFL paper-based med et testresultat på mindst 550.
   

IELTS: International English Language Testing System: IELTS er organiseret af the British Council over hele verden. CBS accepterer kun IELTS Academic. CBS accepterer både originale testresultater sendt direkte fra the British Council og kopier (disse bliver tjekket online hos British Council). Bemærk, at testresultater, der er mere end to år gamle, ikke nødvendigvis kan bekræftes af British Council; i så fald accepteres testen ikke. For mere information om IELTS i Danmark se www.ielts.org and www.edu-danmark.dk/ielts.

Cambridge exams: For mere information se www.cambridgeesol.org.

TOEFL: Test of English as Foreign Language, TOEFL organiseres af ETS, hvor du kan finde mere information om selve testen. HUSK: Du skal sørge for at få dit testresultat sendt til CBS’ institutionskode 7035, når du tager testen/tilmelder dig, da CBS ikke accepterer kopier af testresultatet. Bemærk, at testresultater, der er mere end to år gamle, ikke nødvendigvis kan bekræftes af British Council; i så fald accepteres testen ikke.

Matematik A

Matematik A kræves kun til HA(mat.).

Supplering
Hvis du ikke har bestået Matematik A som del af din adgangsgivende eksamen, kan du tage det som enkeltfag under Gymnasial Supplering eller HF-enkeltfag. Det er muligt at supplere med Matematik A henover sommeren. Hvis du vælger at supplere matematik henover sommeren, er det vigtigt at du angiver dette i din ansøgning på optagelse.dk.

Realkompetencevurdering
Hvis du har kompetencer der svarer til Matematik A, har du mulighed for, at få foretaget en realkompetencevurdering. Med en fuld realkompetencevurdering i Matematik A, opfylder du det specifikke adgangskrav til Matematik A. CBS tilbyder ikke realkompetencevurderinger. På www.ug.dk kan du finde nyttig information om hvad det vil sige at få foretaget en realkompetencevurdering, og hvordan processen foregår

Desuden accepteres følgende i stedet for Matematik A

 • 6 ugers lynkursus i Matematik A på Danmarks Tekniske Universitet
 • Matematik taget som en del af en international gymnasial eksamen på et niveau svarende til Matematik A; dette afgøres ved en konkret vurdering.
Matematik B

Matematik B kræves til alle erhversøkonomiske bacheloruddannelser, undtagen HA(mat.)

Niveauer i EU/EØS-lande tilsvarende Matematik B
Vi har lavet standardvurderinger af, hvad vi kræver af internationale eksaminer fra EU/EØS-lande for at opfylde kravet til Matematik B; listen finder du på den engelske udgave af denne side STEP 1 - Requirements.
 
Supplering
Hvis du ikke har bestået Matematik B som del af din adgangsgivende eksamen, kan du tage det som enkeltfag under Gymnasial Supplering eller HF-enkeltfag. Det er muligt at supplere med Matematik B henover sommeren. Hvis du vælger at supplere matematik henover sommeren, er det vigtigt, at du angiver dette i din ansøgning på optagelse.dk.

Realkompetencevurdering
Hvis du har kompetencer der svarer til Matematik B, har du mulighed for, at få foretaget en realkompetencevurdering. Med en fuld realkompetencevurdering i Matematik B, opfylder du det specifikke adgangskrav til Matematik B. CBS tilbyder ikke realkompetencevurderinger. På www.ug.dk kan du finde nyttig information om hvad det vil sige at få foretaget en realkompetencevurdering, og hvordan processen foregår

Følgende accepteres i stedet for Matematik B
 • Matematikkursus til ingeniøruddannelsen på Ålborg Universitet www.aau.dk
 • Matematikkursus til ingeniøruddannelsen på Danmarks Tekniske Universitet www.dtu.dk
 • 6 ugers lynkursus i Matematik B på Danmarks Tekniske Universitet www.dtu.dk
Samfundsfag/Historie B

Samfundsfag B kræves til alle bacheloruddannelser på CBS.
 
Følgende fag accepteres i stedet for Samfundsfag B
 • Historie B
 • Samtidshistorie B
 • Idéhistorie B
 • International Økonomi B (gælder ikke bacheloruddannelserne BA Europæisk Business, BA Engelsk og Organisationskommunikation, BA Interkulturel Markedskommunikation og BA Information Management).
 
Niveauer i EU/EØS-lande tilsvarende Samfundsfag B
Samfundsfag B (eller tilsvarende fag) er normalt opfyldt i gymnasiale eksaminer fra EU/EEA. Vi har lavet standardvurderinger af, hvad vi kræver af internationale eksaminer fra EU/EØS-lande for at opfylde kravet til Samfundsfag B; listen finder du på den engelske udgave af denne side. STEP 1 - requirements
 

Supplering

Hvis du ikke har bestået Samfundsfag B som del af din adgangsgivende eksamen, kan du tage det om enkeltfag under Gymnasial Supplering eller HF-enkeltfag. Husk, at du ikke kan supplere i Samfundsfag B hen over sommeren. Du skal uploade bevis for bestået samfundsfag B inden den 5 juli kl. 12 på optagelse.dk.

Realkompetencevurdering
Hvis du har kompetencer der svarer til Samfundsfag B, har du mulighed for, at få foretaget en realkompetencevurdering. Med en fuld realkompetencevurdering i Samfundsfag B, opfylder du det specifikke adgangskrav til Samfundsfag B. CBS tilbyder ikke realkompetencevurderinger. På www.ug.dk kan du finde nyttig information om hvad det vil sige at få foretaget en realkompetencevurdering, og hvordan processen foregår.

Fremmedsprog begynder A/fortsætter B
Man skelner mellem begyndersprog og fortsættersprog. Begyndersprog betyder, at du ikke har haft undervisning i sproget før den gymnasiale uddannelse, mens fortsættersprog betyder, at du fortsætter med sproget på den gymnasiale uddannelse.

Der er et krav om andet fremmedsprog på BA uddannelserne, som er humanistiske bacheloruddannelser. Det skyldes, at du som studerende på humaniora skal have bred forståelse for, hvad sprog er generelt. En sådan forståelse kan ikke alene opnås gennem studiet af sit modermål og ét fremmedsprog (engelsk), men kræver kendskab til yderligere et sprog. Ansøgere der har engelsk som modersmål skal opfylde et andet sprog for BA Information Management eller et tredje sprog for BA IMK og BA EOK.

Supplering
Hvis du ikke har bestået begyndersprog A/fortsættersprog B som del af din adgangsgivende eksamen, kan du tage det om enkeltfag under Gymnasial Supplering eller HF-enkeltfag. Husk, at du ikke kan supplere med begyndersprog A/fortsættersprog B hen over sommeren.

Realkompetencevurdering
Hvis du har kompetencer der svarer til begyndersprog A/fortsættersprog B, har du mulighed for, at få foretaget en realkompetencevurdering. Med en fuld realkompetencevurdering i begyndersprog A/fortsættersprog B, kan du opfylde specifikke adgangskrav til begyndersprog A/fortsættersprog B. CBS tilbyder ikke realkompetencevurderinger. På www.ug.dk kan du finde nyttig information om hvad det vil sige at få foretaget en realkompetencevurdering, og hvordan processen foregår


Sprogtest
Følgende tests accepteres i stedet for begyndersprog A/fortsættersprog B. Bemærk, at du, for at kunne opnå det krævede testresultat, skal have et niveau, der minimum svarer til begyndersprog A/fortsættersprog B. Husk, at du ikke kan tage en sprogtest hen over sommeren. Du skal uploade bevis for bestået sprogtest inden den 5 juli kl. 12 på optagelse.dk.

 
Sprogkrav Test Andet
Fransk
Begyndersprog A
Fortsættersprog B

*DELF B1 Diplôme d’Etudes en Langue Française B1 bestået

*DELF B2 Diplôme d’Etudes en Langue Française B2 bestået
*DALF C1 Diplôme Approfondi de Langue Française C1 bestået
*DALF C2 Diplôme Approfondi de Langue Française C2 bestået

*Adgangsgivende eksamen på fransk i et fransk-talende land
*Fransk fra øvrige EU/EØS-lande på et niveau svarende til Begyndersprog A/Fortsættersprog B
Japansk
Begyndersprog A
*Japanese Language Proficiency Test (Nihongo noryoku shiken) N4 bestået
*Japanese Language Proficiency Test (Nihongo noryoku shiken) N3 bestået
*Japanese Language Proficiency Test (Nihongo noryoku shiken) N2 bestået
*Japanese Language Proficiency Test (Nihongo noryoku shiken) N1 bestået
*Adgangsgivende eksamen på japansk i Japan
*1 års propædeutik i japansk fra KU eller AU
*Japansk fra øvrige EU/EØS-lande på et niveau svarende til Begyndersprog A
Kinesisk
Begyndersprog A
*Hanyu Shuiping Kaoshi - "HSK" Level III bestået
*Hanyu Shuiping Kaoshi - "HSK" Level IV bestået
*Hanyu Shuiping Kaoshi - "HSK" Level V bestået
*Hanyu Shuiping Kaoshi - "HSK" Level VI bestået
*Adgangsgivende eksamen på kinesisk i et kinesisk-talende land
*1 års propædeutik i kinesisk fra KU eller AU
*Kinesisk fra øvrige EU/EØS-lande på et niveau svarende til Begyndersprog A
Spansk A

*Diploma de Español Nivel B1 (Umbral) bestået

*Diploma de Español Nivel B2 (Avanzado) bestået

*Diploma de Español Nivel C1 (Dominio Operativo Eficaz) bestået

*Diploma de Español Nivel C2 (Maestría) bestået

*Adgangsgivende eksamen på spansk i spansk-talende land
*Spansk fra øvrige EU/EØS-lande på et niveau svarende til Spansk A
Tysk
Begyndersprog A
Fortsættersprog B

**Goethe-Zertificat B1 - bestået

Goethe-Zertificat B2 - bestået
*Goethe-Zertificat C1 - bestået
*Zentrale Oberstufenprüfung - bestået
*Kleines Deutschen Sprachdiplom - bestået
*Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (C2: GDS) - bestået
*ALTE framework C2 bestået

*Adgangsgivende eksamen på tysk i et tysk-talende land
*Tysk fra øvrige EU/EØS-lande på et niveau svarende til Begyndersprog A/Fortsættersprog B
 

 

Kvotient & Studiepladser

Adgangskvotienterne er ikke adgangskrav, men derimod karaktergennemsnittet for de, der blev optaget gennem kvote 1 det pågældende år. Kvotienterne varierer altså fra år til år afhængig af antal ansøgere, antal studiepladser og ansøgernes prioritering. Vi kender derfor ikke kvotienterne for årets optag før 30. juli.

Du kan her se kvotienter, studiepladser og fordeling på kvoter fra tidligere år. For årets optag opdaterer vi løbende antal studiepladser og fordeling på kvoter, efterhånden som vi kender dem; årets kvotienter offentliggøres 30. juli.

Du kan læse mere om Kvote 1 og 2 under Trin 2 - Kvoter og om standby under Trin 3 - Ansøg.

Oversigt over kvotienter og studiepladser 20162016 Pladser heraf kvote 1 standby pladser adgang kvotient standby kvotient
HA Almen 630 80% 70 9,3 8,8
HA(it.) 100 80% 10 8,4 8,3
HA(jur.) 200 80% 15 9,0 8,7
HA(mat.) 95 80% 0 8,6 -
HA(fil.) 70 80% 5 8,7 8,4
HA(kom.) 150 80% 10 9,6 9,3
HA(psyk.) 150 80% 10 9,8 9,6
HA i projektledelse 85 70% 5 11,7 11,4
BA i Europæisk Business 100 60% 10 9,3 8,2
BA i Engelsk og Organisationskommunikation 70 80% 0 8,5 7,9
BA i Interkulturel Markedskommunikation 140 60% 10 10,1 9,2
BSc in Business, Language & Culture 160 60% 0 9,1 -
BSc in International Business 180 60% 0 12,2 -
BSc in International Business & Politics 140 60% 0 11,8 -
BSc in Business Administration & Sociology 70 60% 0 10,8 -
BSc in Business Administration & Service Management
(se kvotienter for de enkelte studieretninger nedenfor)
200 60% 0 9,3 -
BSc in Business, Asian Language & Culture - Chinese 70 50% 0 9,1 -
BA in Information Management 60 60% 0 8,5 -
BSc in International Shipping & Trade 55 50% 0 10,8 -

Kvotienter på studieretninger, hvor det er aktuelt:

BSc in Business Administration and Service Management - ARTS & CULTURE 9,3
BSc in Business Administration and Service Management - TOURISM & HOSPITALITY 8,1
BSc in Business Administration and Service Management - SERVICE & INNOVATION 8,8

Oversigt over kvotienter og studiepladser 2015
 

2015 Pladser heraf kvote 1 standby pladser adgang kvotient standby kvotient
HA Almen 650 80% 50 9,1 8,7
HA(it.) 100 80% 10 8,0 7,6
HA(fil.) 60 80% 15 9,1 8,5
HA(jur.) 200 80% 15 8,7 8,6
HA(kom.) 140 80% 20 9,4 9,1
HA(mat.) 95 80% 0 8,1 -
HA(psyk.) 140 80% 20 9,8 9,4
HA i projektledelse 80 70% 10 11,3 11,0
BA i Interkulturel Markedskommunikation
(se kvotienter på de enkelte studieretninger nedenfor)
160 80% 30 10,2 -
BA i Engelsk og Organisationskommunikation 110 80% 10 8,9 8,6
BA i Europæisk Business
(se kvotienter på de enkelte studieretninger nedenfor)
150 60% 0 9,2 -
BA in Information Management 55 60% 5 8,0 7,7
BSc in International Business 180 60% 0 12,3 -
BSc in International Business & Politics 130 60% 10 11,7 11,3
BSc in International Shipping & Trade 50 50% 5 10,9 10,5
BSc in Business Administration & Service Management
(se kvotienter for de enkelte studieretninger nedenfor)
200 60% 0 8,6 -
BSc in business Administration & Sociology 60 60% 10 10,8 10,5
BSc in Business, Language & Culture 160 60% 0 8,4 -
Asian Studies Programme - Chinese 65 50% 0 8,3 -
Asian Studies Programme - Japanese 35 50% 0 7,3

-

Kvotienter på studieretninger, hvor det er aktuelt:

BA i Europæisk business - ENGELSK

9,2
BA i Europæisk business - FRANSK 8,5
BA i Europæisk business - SPANSK 7,1
BA i Europæisk business - TYSK 7,5
BA i Interkulturel Markedskommunikation - ENGELSK 10,2
BA i Interkulturel Markedskommunikation - FRANSK Alle - ingen ledige pladser
BA i Interkulturel Markedskommunikation - SPANSK 7,5
BA i Interkulturel Markedskommunikation - TYSK 7,1
BSc in Business Administration and Service Management - ARTS & CULTURE 8,6
BSc in Business Administration and Service Management - TOURISM & HOSPITALITY 8,5
BSc in Business Administration and Service Management - SERVICE & INNOVATION 8,1

Oversigt over kvotienter og studiepladser 2014

2014 Pladser heraf kvote 1 standby pladser adgang kvotient standby kvotient
HA Almen 650 80% 50 8,5 8,2
HA i projektledelse 80 80% 10 10,9 10,5
HA(it.) 100 80% 10 7,7 7,4
HA(fil.) 60 80% 15 9,0 8,1
HA(jur.) 200 80% 15 8,3 8,1
HA(kom.) 160 80% 20 9,4 9,0
HA(mat.) 100 80% 0 7,4 -
HA(psyk.) 140 80% 20 9,4 9,2
BA i Interkulturel Markedskommunikation
(se de enkelte studieretninger nedenfor)
200 80% 20 9,8 8,7
BA i Engelsk og Organisationskommunikation 110 80% 10 8,3 8,0
BA i Europæisk Business
(se de enkelte studieretninger nedenfor)
140 80% 10 8,7 7,6
BA in Information Management 40 60% 20 8,1 7,0
BSc in International Business 180 60% 0 12,1 -
BSc in International Business & Politics 130 60% 10 11,9 11,7
BSc in International Shipping & Trade 25 60% 2 11,3 10,5
BSc in Business Administration & Service Management
(se de enkelte studieretninger nedenfor)
180 60% 20 8,3 6,6
BSc in business Administration & Sociology 60 60% 10 10,5 9,9
BSc in Business, Language & Culture 160 60% 0 8,7 -
Asian Studies Programme - Chinese 65 50% 0 8,0 -
Asian Studies Programme - Japanese 35 50% 0 7,7

-

Kvotienter på studieretninger, hvor det er aktuelt:

BA i Europæisk business - ENGELSK

   

 

8,2

7,6
BA i Europæisk business - FRANSK       Alle optaget - ingen ledige pladser -
BA i Europæisk business - SPANSK       8,6 -
BA i Europæisk business - TYSK       8,7 -
BA i Interkulturel Markedskommunikation - ENGELSK       9,3 8,7
BA i Interkulturel Markedskommunikation - FRANSK       8,3 -
BA i Interkulturel Markedskommunikation - SPANSK       9,8 -
BA i Interkulturel Markedskommunikation - TYSK       8,1 -
BSc in Business Administration and Service Management - ARTS & CULTURE       8,3 5,9
BSc in Business Administration and Service Management - TOURISM & HOSPITALITY       4,4 Alle optaget - ingen ledige pladser
BSc in Business Administration and Service Management - SERVICE & INNOVATION       7,8 6,6
Oversigt over kvotienter og studiepladser 2013

 
2013 Pladser heraf kvote 1 standby pladser adgang kvotient standby kvotient
HA Almen 650 80% 50 8,1 7,9
HA i projektledelse 80 80% 10 10,3 9,8
HA(it.) 90 80% 20 7,3 6,9
HA(fil.) 60 80% 20 8,0 7,3
HA(jur.) 200 80% 0 8,0 -
HA(kom.) 140 80% 20 9,0 7,8
HA(mat.) 80 80% 30 7,2 Alle optaget - ingen ledige pladser
HA(psyk.) 140 80% 20 9,1 8,7
BA i Interkulturel Markedskommunikation 240 80% 20 8,6 8,5
BA i Engelsk og Organisationskommunikation 100 80% 20 8,0 7,5
BA i Europæisk Business 180 80% 20 8,0 7,4
BA in Information Management 40 60% 20 7,6 6,9
BSc in International Business 180 60% 0 11,9 -
BSc in International Business & Politics 130 60% 10 11,3 11,2
BSc in Business Administration & Service Management 180 60% 20 8,5 7,2
BSc in business Administration & Sociology 60 60% 10 10,1 9,7
BSc in Business, Language & Culture 140 60% 20 8,0 Alle optaget - ingen ledige pladser
Asian Studies Programme - Chinese 65 50% 0 8,7 -
Asian Studies Programme - Japanese 35 50% 0 7,6 -
Oversigt over kvotienter og studiepladser 2012


2012 Pladser heraf kvote 1 standby pladser adgang kvotient standby kvotient
HA Almen 650 80% 50 8,0 7,7
HA(it.) 90 80% 20 7,2 6,6
HA(fil.) 70 80% 30 8,4 7,1
HA(jur.) 200 80% 0 7,8 -
HA(kom.) 160 80% 0 9,2 -
HA(mat.) 80 80% 30 7,8 6,3
HA(psyk.) 140 80% 20 8,9 8,3
BA i Interkulturel Markedskommunikation 240 80% 20 8,7 8,4
BA i engelsk og Organisationskommunikation 80 80% 20 7,6 6,8
BA in Information Management 40 60% 20 7,9 6,0
BSc in International Business 180 65% 0 11,5 -
BSc in International Business & Politics 130 65% 10 10,9 10,6
BSc in Business Administration & Service Management 100 60% 30 8,6 5,6
BSc in business Administration & Sociology 60 60% 10 9,6 8,3
BSc in Business, Language & Culture 120 60% 40 8,6 Alle optaget
Asian Studies Programme     - Kinesisk 60 50% 0 8,2 -
Asian Studies Programme      - Japansk 40 50% 0 Alle optaget -
BA i International Virksomhedskommunikation Europæiske Studier 120 80% 20 7,4 6,8
BA i International Virksomhedskommunikation Amerikanske Studier 80 80% 10 7,5

6,8

 Oversigt over kvotienter og studiepladser 2011
 

2011
Pladser
Heraf Kvote 1
Standby
pladser
Adgang
kvotient
Standby
kvotient
HA Almen
600
90%
100
7,6
6,9
HA(it.)
100
90%
20
6,9
6,3
HA(fil.)
70
90%
30
7,7
6,6
HA(jur.)
160
90%
40
7,6
6,8
HA(kom.)
140
90%
20
8,8
8,1
HA(mat.)
80
90%
30
6,5
5,0
HA(psyk.)
140
90%
20
8,6
8,0
BA i Interkulturel Markedskommunikation
240
90%
20
8,4
8,1
BA i Engelsk og Organisationskommunikation
70
90%
20
7,0
6,7
BA in Information Management
60
60%
20
6,7
6,2
BSc in International Business
160
75%
0
11,2
BSc in International Business & Politics
120
75%
20
10,5
10,2
BSc in Business Administration & Service Management
100
60%
30
8,1
7,0
BSc in Business Administration & Sociology
60
60%
10
8,7
8,0
BSc in Business, Language & Culture
120
60%
40
8,9
alle
Asian Studies Programme - Kinesisk
45
50%
0
9,1
Asian Studies Programme - Japansk
40
50%
0
6,5
BA i International Virksomhedskommunikation
Europæiske Studier og et fremmedsprog (Fransk/Engelsk/Spansk/Tysk)
120
90%
20
6,9
6,5
Amerikanske Studier og et fremmedsprog (Engelsk/Spansk)
60
90%
10
7,6
7,1
Oversigt over kvotienter og studiepladser 2010


2010
Pladser
Heraf Kvote 1
Standby
pladser
Adgang
kvotient
Standby
kvotient
HA Almen
600
90%
100
7,2
6,5
HA(it.)
100
90%
20
5,9
5,0
HA(fil.)
80
90%
30
7,2
6,0
HA(jur.)
160
90%
40
6,8
6,1
HA(kom.)
140
90%
20
8,5
8,0
HA(mat.)
80
90%
30
5,2
Alle
HA(psyk.)
120
90%
20
8,4
7,7
BA i Interkulturel Markedskommunikation
210
90%
20
7,9
7,4
BA i Engelsk og Organisationskommunikation
70
90%
20
6,9
6,1
BA in Information Management
60
60%
20
6,3
Alle
BSc in International Business
130
75%
0
10,8
BSc in International Business & Politics
110
75%
20
10,3
9,3
BSc in Business Administration & Service Management
100
60%
30
8,3
6,3
BSc in Business Administration & Sociology
60
60%
10
8,8
7,2
BSc in Business, Language & Culture
120
60%
40
8,4
Alle
Asian Studies Programme - Kinesisk
45
50%
0
Alle
Asian Studies Programme - Japansk
45
50%
0
Alle
BA i International Virksomhedskommunikation
Europæiske Studier og et fremmedsprog (Fransk/Engelsk/Spansk/Tysk)
110
90%
20
6,9
6,1
Amerikanske Studier og et fremmedsprog (Engelsk/Spansk)
80
90%
10
6,9
6,4


Læs mere om, hvilken kvote du skal søge i: TRIN 2 - Kvoter

 

Sidst opdateret: CBS Admissions Office // 30/07/2016