Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse

Aktuelle forskningsprojekter

 

New Movements

Forskningen er på jagt efter skabende fællesskaber, deres dynamikker og deres evne til igen og igen at katalysere virkeligt følt velfærd imellem os. New Movement anvendes som samlende overskrift grundet tesen om, at det er gennem fysiske bevægelser og gennem affektive bevægelser, at de emergerende fælleskaber og den intense welfare bliver til. Derfor er forskningen optaget af, hvordan den eksisterende praksis kan intensiveres og se ”det nye” i de små skridt, der tages hver dag.
Yderligere information om forskningen findes på facebooksiden Intense Welfare

Compliance Consortiet - Globalt forum for Strategisk Compliance

Virksomheder og myndigheder nytænker deres forretningsmodeller og dermed værdiskabelsespotentiale med stadig større udnyttelse af digitaliseringsmuligheder. Udvikling og ledelsesmæssig håndtering af nye forretningsmodeller kræver, at ledelsen indarbejder compliancekrav som forudsætning - men også som løftestang - for at kunne lykkes med nye dataintensive løsninger. Nye compliancekrav og - behov gør sig gældende, samtidig med at hidtidige krav kan imødekommes på forkant og med nye værktøjer. Vellykkede nye forretningsmodeller gør eksisterende løsninger til tabsgivende passiver, der ikke er konkurrencedygtige i en globaliseret forretningsverden. Faggrænser udfordres og nytænkes med de nye løsninger og deres compliancekrav. Traditionelle fagområder som eksempelvis strategi og ledelse, økonomistyring, regnskab og værdiansættelse samt risikostyring og revision udfordres i takt med, at transaktionsorienterede kontroller automatiseres samtidig med at datavalidering og -sikkerhed tiltager i betydning for intern og ekstern kontrol. I Compliance Consortiet etableres samarbejder med virksomheder fordelt på en lang række forskellige brancher samt myndigheder, såvel i Danmark som globalt, om udformning af Strategisk Compliance som en ledelsesopgave på strategisk, taktisk og operationelt niveau. Der forskes i teorier og modeller som forudsætning for opbygning af metoder, værktøjer og processer og i etablering af evidens for disses anvendelse og betydning for værdiskabelse.

SACRE-programmet

SACRE er et tværfagligt og interaktivt forskningsprogram, der hostes af Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse (CVL) og som tager sigte på at mobilisere kunstens kritiske, konstruktive og kreative rolle omkring skabelsen af det gode demokratiske samfund. Forskningsprogrammet arbejder bl.a. på at udvikle nye inciterende og involverede byrum, levendegøre museer til at kunne række ud mod og inddrage publikum på tværs af tid og rum, gøre kunsten mere magtfuld i mediebilledet, styrke kunstens rolle som vogtere af samfundets frihedsidealer etc. SACRE står for Society, Art, Culture, Risk og Emancipation. SACRE er således bade et forskningsprogram, en folkelig bevægelse og en sammensætning af kunstnere, meningsdannere og engagerede borgere, der ønsker at skabe et bedre mere være- og bæredygtigt demokratisk samfund. SACRE har oprettet en forening, der skal samle kræfterne bag SACRE’s mission og som er åben for alle borgere, der ønsker at forbedre menneskesamfundets grundlæggende værdier. SACRE er funderet i et manifest, der underbygger SACRE’s forsknings- og formidlingsaktiviteter. SACRE’s samfundsmission understøttes af et akademi, hvori sidder en række markante kunstnere, mediefolk og topledere, der bakker op om SACRE’s manifest. SACRE’s organisation blev stiftet af daværende professor Preben Melander, CBS i 2013 som en videreførelse af SLIP-programmets kritik af præstations- og konkurrencestatens ensretning. SACRE åbnede 5. februar 2014 med en konference på det Kgl. Teaters gamle scene, hvor der deltog ca. 300 mennesker. Du kan læse mere om SACRE’s mission, manifest og medlemsaktiviteter på SACRE’s hjemmeside www.sacre.dk

Collaborative governance – lederes subjektiveringsprocesser i samarbejde på tværs af styringsrelationer

Forskningsprojektet er et empirisk studie af en særlig type forsøg vedr. udvikling af ledelse i offentligt regi. Forsøgene omtales bl.a. styrings- og innovationslaboratorier, samt ledelseseksperimenter og indgår i en bredere debat om og kritik af nutidens New Public Management. I forsøgene gøres eksisterende og ønskede kvaliteter ved offentlig ledelses- og styringspraksis til eksplicit emne for debat på tværs af sektororganiseringer og interessentgrupper. Målet er nye styringstilgange til kvalitetsudvikling og politikudvikling bl.a. via tværgående samarbejde og interessentinvolvering. Herved etableres relationelle spændingsfelter, hvori perspektiver, arbejdskulturer, normer og rationaler i offentlig ledelse kolliderer og muligvis producere andre eller nye veje til offentlig styring. Studiet ser på de ledelsesmæssige relationer og dilemmaer, samt de praksisbetingelser og diskurser, der givetvis reproduceres, forandres eller forsvinder herved.
Projektansvarlig: Mie Plotnikof

Om offentlige topledelsers redesign af deres institutioners styrings-setup

Projektet har til formål at sætte topledelser i den offentlige sektor i stand til at optimere deres institutions eller institutionsområdes styringsdesign. Det forsøger således at forholde sig til det, man kunne kalde designproblemet. Lidt mere elaboreret antages det, at et mere eller mindre justeret styringsdesign vil omfatte følgende faser i en proces: (1) Kortlægning af det eksisterende styringsmiks  (beskrivelse). (2) Vurdering af det eksisterende styringsmiks: Vurdering af fordele og ulemper, over- og understyring (analyse). (3) Redesign af styringsmiks (optimering). (4) Indførelse af det nye styringsdesign (implementeringsfase).
Projektansvarlig: Leon Lerborg

Læring i praksis – vejen til bedre lederskab

Formålet med projektet er at afprøve og undersøge, hvordan læring i lederens egen praksis kan skabe transformation af holdninger og adfærd i organisatoriske relationer med henblik på håndtering af fremtidens ledelsesudfordringer. Projektet kommer tæt på lederes dagligdag og følger ledere gennem 2 år med det formål at undersøge, hvad der får lederskab til at fungere i deres egen praksis. Både virksomhederne, deres ledere og udbydere af lederuddannelser kommer til at spille en aktiv rolle i projektet.
Projektansvarlig: Poula Helth

Sidst opdateret: Communications // 18/05/2016

Kontakt

Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse
Copenhagen Business School
Solbjerg Plads 3 - Tårn B, 3. sal 
2000 Frederiksberg

Åbningstider:
Mandag til torsdag fra 9.00 til 16.00
Fredag fra 9.00 til 15.30

Tlf: (+45) 3815 2906
E-mail: cvl@cbs.dk

CVR nr.: 19596915
EAN nr.: 5798000425194

Kontaktperson: Klaus Majgaard