Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse (CVL)

CVL samarbejder med praktikere i ind- og udland om at udforske og udvikle nye ledelses- og styringsteknolo¬gier og deres bidrag til værdiskabelse. Hvad enten det er i den private, offentlige eller frivillige sektor, så opsøger vi de steder, hvor nye former for organisering og værdiskabelse bryder frem og udtrykker en ny diversitet i praksis og fællesskaber på tværs af nationale, institutionelle og organisatoriske grænser. Vi engagerer os med de involverede praktikere med henblik på at undersøge, hvordan disse processer er med til at forme ledelse og styring. Vi ar¬bejder altid sammen med praktikere som vores medforskere, og vi måler forskningens betydning ved de processer, den er med til at inspirere.

CVL logo

Forskningsprogrammer på CVL

Kvalitet i oversættelse
Udforsker hvordan kvaliteten kan øges når strategier oversættes og hvordan implementering kan forstås i lyset af oversættelser. Som en del af dette udvikles en ny forståelse af, hvad kvalitet i oversættelser er, og hvordan vi ledelsesmæssigt understøtter evnen til at skabe lokale oversættelser af en høj kvalitet.

Kontaktperson: Søren Obed Madsen. Telefon 3815 2975. Mailadresse: som.om@cbs.dk
Styring af velfærdsforandringer
Undersøger, hvordan nye konfigureringer af offentlig værdiskabelse understøttes af forskellige typer af målstyring og hvordan ledere konkret former deres praksis for at kunne håndtere den kompleksitet og de spændinger, der opstår med en ny forståelse af velfærd.

Kontaktperson: Klaus Majgaard. Telefon 3815 2130. Mailadresse: kma.om@cbs.dk
 
SACRE
SACRE er et åbent tværgående netværk, der arbejder med at skabe nye relationer og samspil mellem kunstens udøvere, kulturlivets institutioner og forskningsmiljøer indenfor kunst, kultur, humaniora og samfundsfag. SACRE’s manifest er, at kunstens kraft og kulturens entusiaster kan inspirere det øvrige samfund til at finde nye veje for menneskelivets udfoldelse og dermed styrke samfundets sociale og kulturelle kapital. SACRE har som ambition at samle de konstruktive kræfter, der har lyst og energi til at modvirke og menneskeliggøre konkurrencestatens og samfundets tiltagende åndløse centralisme, økonomisme og teknokratisme. SACRE er en udløber af eksisterende forskningsprogrammer og bevægelser, der har haft fokus på samfundets sociale og fragmenterede menneskelige problemer (SLIP-programmet, Lederskabsreformationen, New Movements m.fl.)

Kontaktperson: Preben Melander. Telefon 3815 2902. Mailadresse: pm.om@cbs.dk

Yderligere information om SACRE findes på hjemmesiden: sacre.cbs.dk

Strategisk Compliance
Virksomheder og myndigheder nytænker deres forretningsmodeller og dermed værdiskabelsespotentiale med stadig større udnyttelse af digitaliseringsmuligheder. Udvikling og ledelsesmæssig håndtering af nye forretningsmodeller kræver, at ledelsen indarbejder compliancekrav som forudsætning - men også som løftestang - for at kunne lykkes med nye dataintensive løsninger. Nye compliancekrav og - behov gør sig gældende, samtidig med at hidtidige krav kan imødekommes på forkant og med nye værktøjer. Vellykkede nye forretningsmodeller gør eksisterende løsninger til tabsgivende passiver, der ikke er konkurrencedygtige i en globaliseret forretningsverden. Faggrænser udfordres og nytænkes med de nye løsninger og deres compliancekrav. Traditionelle fagområder som eksempelvis strategi og ledelse, økonomistyring, regnskab og værdiansættelse samt risikostyring og revision udfordres i takt med, at transaktionsorienterede kontroller automatiseres samtidig med at datavalidering og -sikkerhed tiltager i betydning for intern og ekstern kontrol. I Compliance Consortiet etableres samarbejder med virksomheder fordelt på en lang række forskellige brancher samt myndigheder, såvel i Danmark som globalt, om udformning af Strategisk Compliance som en ledelsesopgave på strategisk, taktisk og operationelt niveau. Der forskes i teorier og modeller som forudsætning for opbygning af metoder, værktøjer og processer og i etablering af evidens for disses anvendelse og betydning for værdiskabelse.

Kontaktpersoner: Anni Haraszuk: Mailadresse: aha.om@cbs.dk eller Mogens Kühn Pedersen: Telefon: 3815 2254 Mailadresse: mk.om@cbs.dk

Yderligere information om Consortiet findes på: strategiccompliance.cbs.dk
 

Offentlig entreprenørskab
Forskningen er på jagt efter skabende fællesskaber, deres dynamikker og deres evne til igen og igen at katalysere virkeligt følt velfærd imellem os. Offentlig entreprenørskab anvendes som samlende overskrift grundet tesen om, at det er gennem fysiske bevægelser og gennem affektive bevægelser, at de emergerende fælleskaber og den intense welfare bliver til. Derfor er forskningen optaget af, hvordan den eksisterende praksis kan intensiveres og se ”det nye” i de små skridt, der tages hver dag.

Kontaktperson: Christa Breum Amhøj. Telefon 3815 2482. Mailadresse: cba.om@cbs.dk

Yderligere information om forskningen findes på facebooksiden Intense Welfare
 
Sidst opdateret: Centre for Business Development and Management // 01/06/2016

Kontakt

Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse
Copenhagen Business School
Solbjerg Plads 3 - Tårn B, 3. sal 
2000 Frederiksberg

Åbningstider:
Mandag til torsdag fra 9.00 til 16.00
Fredag fra 9.00 til 15.30

Tlf: (+45) 3815 2906
E-mail: cvl@cbs.dk

CVR nr.: 19596915
EAN nr.: 5798000425194

Centerleder: Klaus Majgaard